COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trethi Busnes

Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr wedi'i ymestyn ar gyfer 2019/20

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymestyn y rhyddhad sydd ar gael am flwyddyn arall a bydd yn darparu cymorth i fanwerthwyr yng Nghymru â gwerth ardrethadwy o £50,000 neu lai.

Busnesau a siopau manwerthu'r stryd fawr a feddiennir megis siopau, bwytai, caffis a sefydliadau yfed fydd yr eiddo a fydd yn elwa ar y rhyddhad hwn.

Bydd hyd at £2500 ar gael mewn cymorth tuag at filiau ardrethi annomestig ar gyfer eiddo manwerthu a feddiennir gyda gwerth ardrethadwy o £50,000 neu lai ar 1 Ebrill 2019 yn ddarostyngedig i gyfyngiadau cymorth gwladwriaethol.

Mae'r cyngor yn amcangyfrif bydd y rhyddhad ar gael i fwy na 500 o fusnesau oherwydd, yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, nid yw cynllun 2019-20 yn gyfyngedig i adeiladau ar y stryd fawr ond bydd yn cynnwys pob eiddo yng Nghymru sy'n bodloni'r meini prawf manwerthu ehangach.

Caiff rhyddhad ei ystyried a'i roi i fusnesau fel taliad untro yn seiliedig ar feddiannaeth ar 31 Mawrth 2019 (ar yr amod bod yr un meddiannydd yn parhau i feddiannu'r eiddo ar 1 Ebrill 2019).

Trethdalwyr cymwys fydd y manwerthwyr sydd ag eiddo â gwerth ardrethadwy rhwng £6,001 a £50,000 ar 1 Ebrill 2019.

At ddibenion y cynllun hwn, bwriedir i eiddo manwerthu megis "siopau, bwytai, caffis a sefydliadau yfed" olygu'r canlynol (yn amodol ar y meini prawf eraill yn y canllawiau manwl).

 

Eiddo sy'n cael eu defnyddio i werthu nwyddau i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â'r eiddo

 • Siopau (megis siopau blodau, bara, cig, bwyd, ffrwythau, gemwaith, deunydd papur, diodydd drwyddedig, papurau newydd, caledwedd, archfarchnadoedd, ac ati)
 • Optegydd
 • Fferyllfeydd
 • Swyddfeydd Post
 • Siopau dodrefn neu ystafelloedd arddangos (megis siopau carpedi, gwydr dwbl, drysau garej)
 • Ystafelloedd arddangos ceir neu garafannau
 • Mannau ceir ail-law
 • Marchnadoedd
 • Gorsafoedd petrol
 • Canolfannau garddio
 • Orielau celf (lle mae celf ar werth neu i'w llogi)

 

Eiddo sy'n cael eu defnyddio i ddarparu'r gwasanaethau canlynol i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â'r eiddo

 • Gwasanaethau gwallt a harddwch
 • Trwsio esgidiau neu dorri allweddi
 • Asiantaethau teithio
 • Swyddfeydd tocynnau, e.e. ar gyfer y theatr
 • Siopau glanhau dillad
 • Golchdai
 • Trwsio cyfrifiaduron, setiau teledu neu offer domestig
 • Trefnwyr angladdau
 • Prosesu lluniau
 • Rhentu DVD neu fideo
 • Llogi offer
 • Llogi ceir
 • Sinemâu
 • Asiantaethau tai a gosod

 

Eiddo sy'n cael eu defnyddio i werthu bwyd a / neu ddiod i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â'r eiddo

 •   Bwytai
 •   Bwytai gyrru drwodd
 • Cludfwyd
 • Siopau brechdanau
 • Caffis
 • Siopau coffi
 • Tafarndai
 • Bariau Gwin

 

I fod yn gymwys ar gyfer y rhyddhad dylai'r eiddo (a restrir uchod) gael ei ddefnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf fel siop, bwyty, caffi neu sefydliad yfed.

NID ystyrir bod mathau penodol o eiddo i fod yn gymwys ar gyfer Rhyddhad Ardrethi'r Stryd Fawr a Manwerthu 

 

Mae'r rhestr isod yn nodi'r mathau o ddefnyddiau nad yw Llywodraeth Cymru yn eu hystyried yn ddefnyddiau manwerthu at ddiben y rhyddhad hwn ac na fyddai'n cael eu hystyried yn gymwys ar gyfer y rhyddhad.

Eiddo sy'n cael eu defnyddio'n gyfan gwbl neu'n bennaf i ddarparu'r gwasanaethau canlynol i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â'r eiddo

 • Gwasanaethau ariannol (e.e. banciau, cymdeithasau adeiladu, peiriannau codi arian, bureaux de change, benthycwyr diwrnod cyflog, siopau betio, gwystlwyr)
 • Gwasanaethau meddygol (e.e. milfeddygon, deintyddion, meddygon, osteopathiaid, ceiropractyddion)
 • Gwasanaethau proffesiynol (e.e. cyfreithwyr, cyfrifyddion, asiantau yswiriant, cynghorwyr ariannol, tiwtoriaid)
 • Swyddfa ddosbarthu'r swyddfa bost
 • Llety twristiaeth, e.e. Lleoliadau gwely a brecwast, llety mewn gwesty a pharciau carafannau
 • Clybiau chwaraeon
 • Canolfannau chwarae i blant
 • Meithrinfeydd dydd
 • Canolfannau gweithgareddau yn yr awyr agored
 • Campfeydd
 •  Llety i gŵn a chathod
 • Cartrefi arddangos ac ystafelloedd marchnata
 • Asiantaethau cyflogi

 

Eiddo sydd â gwerth ardrethadwy o fwy na £50,000

Eiddo nad ydynt yn rhesymol hygyrch i aelodau o'r cyhoedd sy'n ymweld â'r eiddo

Eiddo heb eu meddiannu

Eiddo sy'n cael rhyddhad ardrethi elusennol gorfodol

 

Cyfanswm y rhyddhad a ariennir gan y Llywodraeth, sydd ar gael ar gyfer pob eiddo am 12 mis o dan y cynllun hwn, yw hyd at £2,500.

Ceir canllawiau pellach yn Nodiadau Canllaw Ardrethi Annomestig y Stryd Fawr ac Ardrethi Manwerthu yng Nghymru 2019-20

Os hoffech wneud cais am y rhyddhad cwblhewch y Ffurflen Cais

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 2082, adolygwyd 06/08/2019