Trosolwg a Chraffu

Trosolwg a Chraffu yn Sir Benfro

Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol 2000 newidiadau mawr i'r ffordd y mae Cynghorau'n gwneud penderfyniadau.  Galluogodd y Ddeddf i Gynghorau gyflwyno strwythurau gwleidyddol newydd, gan gynnwys un yn ymwneud â model Arweinydd a Chabinet (Y Weithrediaeth) a Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu. Mae'r Weithrediaeth yn gyfrifol am wneud penderfyniadau allweddol ynglŷn â gwasanaethau yn unol â'r polisïau a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

Mae Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn monitro perfformiad, yn cyfrannu at ddatblygu ac adolygu polisïau ac yn archwilio materion sy'n effeithio ar y Sir a'i breswylwyr.  Swyddogaeth arall sydd gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yw cydbwyso grymoedd y Weithrediaeth trwy ddal, os oes angen, y Weithrediaeth i gyfrif drwy archwilio a chwestiynu eu penderfyniadau.

Ym mis Mawrth 2016, cafwyd adolygiad gan y Pwyllgorau Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd ac argymhellion yn Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru o Gyngor Sir Penfro yn 2015. Yn dilyn hyn, pleidleisiodd y Cynghorwyr dros gyflwyno pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu newydd o Fedi 2016 i ddisodli'r Pwyllgorau ‘thematig' blaenorol.

Canllaw ar gyfer Craffu yn Sir Benfro

Canllaw i Drosolwg a Chraffu ar gyfer Aelodau a Swyddogion  

ID: 545, adolygwyd 14/02/2020