Trosolwg a Chraffu

Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 2021

Mae Craffu’n darparu cyfleoedd i aelodau’r cyhoedd ymwneud â gwaith y Cyngor

Adolygiad y Cadeiryddion

Canlyniadau/Deilliannau Craffu

Newidiadau Craffu a Gyflwynwyd

Cyfranogiad y Cyhoedd

Ffordd newydd y weithio (Microsoft Teams)

Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dys

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Sut y mae Craffu wedi gwneud gwahaniaeth

ADSO – Cymdeithas Swyddogion Gwasanaethau Democrataidd

Ffocws ar gyfer 2021/2022

Heriau ar gyfer y Dyfodol

Cyflawniadau

Tîm Cymorth Democrataidd a Chraffu

 

Adolygiad y Cadeiryddion

Croeso i Adroddiad Craffu Blynyddol Cyngor Sir Penfro sy’n amlygu gwaith ein pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu rhwng mis Mai 2020 a mis Mehefin 2021. Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn cyflwyno arddull newydd, mwy
cryno, sy’n amlygu’r agweddau allweddol ar Drosolwg a Chraffu dros y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’r broses Trosolwg a Chraffu’n rhan hanfodol o strwythur democrataidd a fframwaith llywodraethu’r Cyngor. Mae ganddi rôl allweddol o ran craffu ar ddarparu gwasanaethau’r Cyngor a pherfformiad y gwasanaethau hynny a dwyn penderfynwyr i gyfrif trwy ddull sy’n seiliedig ar bwysau cadarnhaol a her adeiladol.

Er gwaethaf y tarfu parhaus a achoswyd gan bandemig Covid-19, bu’n flwyddyn ddiddorol arall a thrwy’r adroddiad fe welwch fod pob un o’r pum Pwyllgor – Gwasanaethau, Polisi Corfforaethol, Polisi a Chyn Penderfynu, Gofal Cymdeithasol ac Ysgolion a Dysgu wedi bwrw golwg ar nifer o destunau sy’n bwysig i ni fel- Aelodau etholedig ac i’r trigolion yr ydym yn eu gwasanaethu.

Ers mis Mawrth 2020, mae cyfarfodydd o bell wedi chwarae rhan bwysig iawn yn y gallu i fwrw ymlaen â’r broses Trosolwg a Chraffu dros y flwyddyn ddiwethaf. Mae gweithio gartref wedi bod yn her, ond gyda hyfforddiant rheolaidd a chyfarfodydd ymarfer, mae’r swyddogaeth Trosolwg a Chraffu wedi parhau i symud ymlaen a gwneud pendzerfyniadau pwysig. Fe hoffem ddiolch i’r holl gydweithwyr am eu cyfraniad i waith y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu eleni, gan alluogi cyfarfodydd i redeg yn esmwyth ac mor normal â

phosibl. Fel Cadeiryddion Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu, rydym yn cydnabod ein cydgyfrifoldeb i weithio gyda’n gilydd i gryfhau trefniadau llywodraethu’r Cyngor trwy graffu mewn modd sy’n ychwanegu gwerth. Ein nod yw parhau i ddangos ein hymrwymiad cyffredin i ganolbwyntio ar y materion sydd fwyaf o bwys i drigolion Sir Benfro dros y 12 mis

Canlyniadau/Deilliannau Craffu

 • 32 o Gyfarfodydd wedi bod
 • 22 o banelau wedi cael eu cynnal
 • 8 adroddiad i’r Cabinet
 • 17 o adroddiadau cyn penderfyn
 • Ymholiadau Manwl 13
 • Testunau wedi’u cwblhau 8
 • Penderfyniadau wedi’u Galw i Mewn 1
 • Argymhellion wedi’u derbyn / derbyn yn rhannol 8

Newidiadau Craffu a Gyflwynwyd

 • Templedi Adroddiadau Craffu – wedi’u hadolygu a bellach yn rhoi pwyslais ar ddiben, cwmpas a chylch gwaith yr adroddiad
 • Cysondeb – o ran y dull o lunio Cofnodion ar draws yr holl Bwyllgorau Trosolwg a Chraffu
 • Ffocws – yn cael ei roi ar yr eitemau busnes sy’n cynnig gwerth ychwanegol i drigolion Sir Benfro
 • Hysbysiadau o Gynnig – wedi’u hadolygu i gyflymu’r broses o atgyfeirio at Bwyllgor Trosolwg a Chraffu 
 • Cynrychiolaeth Gyfreithiol i gefnogi gwaith y Pwyllgor

Cyfranogiad y Cyhoedd

Mae ymgysylltu â dinasyddion yn elfen hanfodol o Graffu effeithiol gan ei fod yn galluogi ‘llais’ pobl a chymunedau lleol i gael ei glywed fel rhan o’r prosesau penderfynu a llunio polisïau. Mae nifer o ffyrdd y gall pobl sy’n byw ac yn gweithio yn y Sir chwarae rhan. Mae Blaenraglenni gwaith ar gael ar y tudalennau Trosolwg a Chraffu ar wefan y Cyngor ac fe’i diweddarir yn dilyn pob cylch o gyfarfodydd Pwyllgor fel bod aelodau’r cyhoedd yn cael eu hysbysu’n gyson ynghylch gwaith y Pwyllgor, Gall trigolion ddod â barn ynglŷn ag unrhyw destun sy’n cael ei ystyried gan Bwyllgor Craffu i sylw’r Pwyllgor hwnnw.

Mae ffurflenni ar gael ar y wefan i alluogi pobl i gyflwyno’u barn ynglŷn ag unrhyw fater sydd eisoes yn mynd i gael ei ystyried gan Bwyllgor neu i awgrymu testunau i’w hystyried gan Bwyllgor. Mae protocol ar gyfer siarad gerbron Pwyllgor ar gael hefyd i’r rhai a wahoddir i fod yn bresennol i gyflwyno’u barn. Cysylltwch â thîm y Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu os hoffech gael rhagor o wybodaeth neu gallwch fynd at y tudalennau gwe trwy ddilyn y ddolen isod: Trosolwg a Chraffu

Ffordd newydd y weithio (Microsoft Teams)

Presenoldeb Mai 2020 - Mehefin 2021

 • Corfforaethol – 93.3% presenoldeb
 • Polisi a chyn – 73.4% presenoldeb
 • Ysgolion a Dysgu – 90.8% presenoldeb
 • Gwasanaethau – 92.4% presenoldeb
 • Gofal cymdeithasol – 81.7% presenoldeb

Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dys

Fe ddechreuodd y Pwyllgor y flwyddyn trwy gefnogi’r broses o ailagor ysgolion yn ddiogel yn dilyn cyfnod estynedig o fod ar gau oherwydd pandemig COVID-19, gan gynnwys craffu ar y cynlluniau Adferiad Addysgol a chynnig cyngor ynghylch y ffactorau o’r broses adfer a oedd fwyaf pwysig ym marn Aelodau.

Fe wnaed gwaith craffu adeiladol mewn perthynas â Thlodi Plant yn Sir Benfro a arweiniodd at gynnal seminar lawn i’r Aelodau lle cafodd yr Aelodau eu briffio ar agendau atal tlodi’r Awdurdod a lle’r oedd Comisiynydd Plant Cymru’n bresennol hefyd a hithau wedi cyflwyno’r Siarter dros Newid ac wedi amlygu nifer cynyddol y plant sy’n byw mewn tlodi o ganlyniad i’r pandemig byd-eang.

Ar ôl cael gwybodaeth bod cynnydd mawr wedi bod yn nifer y plant yn y Sir sy’n cael Addysg Ddewisol yn y Cartref ers dechrau COVID-19 ynghyd â’r cyhoeddiad bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r gorau i gynlluniau i roi cymorth ychwanegol i ddisgyblion o’r fath, fe ysgrifennodd y Pwyllgor at Gomisiynydd Plant Cymru a’r Gweinidog Addysg i amlygu pryderon yn enwedig mewn perthynas â’r ddeddfwriaeth gyfredol ac fe gafwyd ymateb cadarnhaol i’r llythyr hwnnw.

Ar ôl cael nifer o argymhellion ynghylch gwella ysgolion yn dilyn arolygiad gan Estyn, fe wnaeth y Pwyllgor gomisiynu Gweithgor Cynllun Gweithredu Estyn sy’n parhau i gynorthwyo’r Awdurdod i roi Cynllun Gweithredu Estyn a’r Cynllun Gwella Ysgolion ar waith ac sy’n adrodd yn ôl wrth y Pwyllgor yn rheolaidd

Y Cynghorydd John Davies, Cadeirydd, Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

'Yn wyneb pob adfyd, mae’r gwaith o graffu ar ein Gwasanaeth Addysg yn parhau mewn blwyddyn a fu’n anodd ac yn her eithriadol i athrawon a dysgwyr. Hoffem ddiolch fel pwyllgor i bawb am fynd yr ail filltir mewn blwyddyn na welwyd mo’i bath o’r blaen.'Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Dechreuodd y Pwyllgor y flwyddyn trwy fwrw trosolwg ar gynlluniau’r Awdurdod ar gyfer Adferiad Sefydliadol o Covid yn dilyn pandemig COVID-19, a oedd yn cynnwys craffu ar y cymorth a roddwyd i’r economi leol megis dosbarthu grantiau busnes ynghyd ag adleoli staff i mewn i rolau a oedd yn hanfodol i’r adferiad.

Yn dilyn cyflwyno cynllun gwastraff ac ailgylchu newydd yr Awdurdod a chau nifer o Ganolfannau Gwasanaethau Cwsmeriaid bu’r Pwyllgor yn craffu ar yr effaith gynyddol a gafodd hynny ar Berfformiad Gwasanaethau Cwsmeriaid, yn enwedig mewn perthynas ag amseroedd ciwio ar gyfer y llinell ffôn. Fe wnaeth y Pwyllgor gyfraniadau gwerthfawr i wella perfformiad y Ganolfan Gyswllt a hefyd mewn perthynas â chyflwyno’r Newid i Ddigidol.

Pan gafwyd y cyfle i graffu ar adroddiad Her Cymheiriaid Corfforaethol y Gymdeithas Llywodraeth Leol, codwyd nifer o bryderon ynghylch swyddogaeth Trosolwg a Chraffu’r Awdurdod, a arweiniodd at seminar lawn i’r Aelodau a hwyluswyd gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol i roi manylion y canfyddiadau a chynnig cymorth i wella’r swyddogaeth.

Cafodd Hysbysiad o Gynnig ei atgyfeirio at y Cyngor ac o ganlyniad bu’r Pwyllgor yn ystyried y cais i’r Awdurdod ailystyried y penderfyniad i roi’r gorau i ariannu Etholiadau Cynghorau Tref a Chymuned ac er na chafodd y cynnig ei fabwysiadu, fe wnaeth y Pwyllgor awgrymiadau gwerthfawr ynghylch sut y gallai’r Awdurdod leihau’r baich ariannol ar Gynghorau Cymuned a oedd yn cael eu hystyried.

Grŵp Strategaeth Graffu

Mae Cadeiryddion ac Is-Gadeiryddion Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu a’r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio wedi cwrdd â’r Tîm Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu bum gwaith i sicrhau cydlynu ac y gellir rhannu arfer gorau rhwng y Pwyllgorau. Trafod meysydd gwaith yn y dyfodol a’r Flaenraglen Waith.

‘Mae craffu … o fewn yr Awdurdod yn elfen bwysig a gyfrannodd at weithrediadau’r Awdurdod. …i ganlyn arni â gwelliannau byddai angen i Aelodau ac Uwch Swyddogion gydweithio a cheisio cefnogaeth gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru…' Y Prif Weithredwr Interim a Chris Bowron, Her Cymheiriaid Corfforaethol 2021

Canfyddiadau’r Her Cymheiriaid Corfforaethol 2020

a gyflwynwyd i’r Seminar Aelodau - Ebrill 2021

 • Er yr ystyrir bod rhai o Bwyllgorau Craffu’r Cyngor yn effeithiol ac yn gwneud gwahaniaeth, ystyrir nad yw eraill yn agos at fod yn gweithredu’n ddigon effeithiol
 • Mynegwyd pryderon ynghylch effeithiolrwydd y Pwyllgor Craffu Corfforaethol yn arbennig ond nid yw ar ei ben ei hun
 • Materion penodol a amlygwyd yn yr adroddiad:
 • Cyfarfodydd heb gworwm, neu mewn perygl o fod felly, mewn amgylchiadau na ellid eu disgrifio fel rhai eithriadol
 • Mae ffocws Craffu i’w weld yn aneglur ac nid oes trefniant effeithiol i raglennu gwaith corfforaethol er mwyn … cynorthwyo gwaith y Cyngor i gyflawni dros bobl leol – o ran dwyn y Cabinet i gyfrif a helpu i lunio a goleuo datblygiad polisïau

Canfyddiad cryno:

Mae’r drefn bresennol o ran beth ddylai a beth all fod yn swyddogaeth llywodraethu allweddol ac yn ased gwerthfawr i’r Cyngor yn gwbl anghynaliadwy.

Y Cynghorydd Brian Hall, Cadeirydd, Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

'Hyd yn oed gyda’r dechrau mwyaf digynsail i’r flwyddyn, rydym ni fel Pwyllgor wedi craffu’n drylwyr ar ystod o swyddogaethau corfforaethol arwyddocaol a chynnig cyfraniadau iddynt a chyda diolch i Chris Bowron a’r Gymdeithas Llywodraeth Leol rydym wedi cael ein cynorthwyo i wneud gwelliannau allweddol ar gyfer y dyfodol. Fel y Cadeirydd, fe hoffwn fynegi fy niolchiadau didwyll i’r Aelodau a Swyddogion sydd wedi cyfrannu at drefniadaeth a gwaith y Pwyllgor dros y 12 mis diwethaf ac edrychaf ymlaen at fwy o graffu effeithiol yn 2021-22.’

 

Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Mae’r Pwyllgor wedi craffu ar bob agwedd ar wasanaethau yn Sir Benfro gan gynnwys:

 • Tai, Atgyweirio a Chynnal a Chadw Adeiladau,
 • Adfywio,
 • Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl,
 • Adferiad o Covid-19,
 • Darparu’r Gwasanaeth Cynllunio,
 • Fandaliaeth i Eiddo’r Cyngor a llawer mwy. Mae’r Pwyllgor wedi cael adroddiadau ar y canlynol
 • Llifogydd yn Havens Head a   Lower Priory,
 • gwerthu Fferm Trecadwgan
 • Polisi Trosglwyddo Asedau Cymunedol, Baeddu gan gŵn ledled y Sir,
 • Data Hysbysiadau Cosb Benodedig, District Enforcement ac ati.

Ac rydym wedi darparu argymhellion ynghylch cymeradwyo neu atgyfeirio at y Cabinet, y Cyngor neu gyrff 

proffesiynol eraill. Mae’r Pwyllgor wedi bod ar flaen y gad o ran sicrhau bod Aelodau, Swyddogion ac adrannau’r Cyngor yn dal i fod yn gyfrifol ac yn atebol am eu gweithredoedd a’u bod yn parhau i wasanaethu trigolion Sir Benfro gan ddarparu’r gwasanaeth a’r gwerth am arian gorau posibl.

Llifogydd Lower Priory a Havens Head

Yn dilyn Hysbysiad o Gynnig gan y Cyngh. Stephen Joseph, bu’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau’n craffu’n fanwl ar fater Llifogydd Havens Head a Lower Priory. 

Cafodd trigolion y cyfle i annerch y panel yn ei gyfarfod cyntaf. Cyfarfu’r grŵp nifer o weithiau a daeth i’r casgliad bod y llifogydd wedi digwydd o ganlyniad i ddiffyg cynhwysedd yn y cwlfer i gario’r glaw trwm iawn a gwympodd ym mis Tachwedd 2018. Wedyn fe wnaed argymhellion i’r Cabinet ynghylch cyllid a chynlluniau datblygu yn y dyfodol.

Y Cynghorydd Rob Summons, Cadeirydd, Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

‘Yn y cyfnod ansicr iawn hwn yr ydym yn gweithredu ynddo ar hyn o bryd, hoffwn ddiolch i’r holl swyddogion ac aelodau’r pwyllgor am eu dycnwch o ran paratoi a chraffu ar elfen wasanaethau’r Cyngor hwn’Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Dechreuodd y flwyddyn gyda’r Pwyllgor yn adolygu proses yr Awdurdod i gynllunio’r adferiad o Covid-19 gan ganolbwyntio ar yr ymdrechion sylweddol i ailagor/ ailgychwyn y gwasanaethau hynny yr effeithiwyd arnynt fwyaf yn ystod y cyfnod clo, a rhoi cymorth i ddatgloi’r economi ymwelwyr.

Mae’r Pwyllgor hefyd wedi adolygu a chymeradwyo rhai strategaethau a Pholisïau allweddol i’r Awdurdod a oedd yn cynnwys

Mae gweithgor y Panel Cyllid, a sefydlwyd i ddarparu ymwneud ac ymgysylltiad parhaus gan Aelodau â’r gwaith manwl a chymhleth sy’n ofynnol i ddatblygu cyllideb y Cyngor, wedi parhau i gwrdd trwy gydol y flwyddyn gan gwrdd ar chwe achlysur ers mis Hydref 2020. Maent wedi bod yn edrych ar wahanol feysydd sy’n achosi pryder o fewn cyllideb y Cyngor, sydd wedi cynnwys gwahodd Swyddogion i mewn o’r timau Gofal Cymdeithasol i Oedolion a Chyllid mewn Addysg i roi ffocws manylach.

Fe sefydlodd y Pwyllgor Weithgor Gorfodi Sifil i roi ystyriaeth fanylach i gynnig i gyflwyno cerbyd gorfodi symudol i fynd i’r afael â phryderon ynghylch diogelwch yng nghyffiniau ysgolion. Mae’r Gweithgor hwn wedi ystyried nifer o opsiynau sydd wedi cynnwys astudiaethau achos o awdurdodau lleol eraill. Mae’r gwaith yn mynd rhagddo a bydd deilliannau’r grŵp yn cael eu cyflwyno mewn adroddiad i’r Pwyllgor ym mis Medi 2021.

Craffu ar y Gyllideb

Craffwyd ar gyllideb 2021-22 eto trwy ddull aml-sianel. Ym mis Ionawr 2021 fe wnaeth y pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ystyried Cyllideb Ddrafft Amlinellol y Cyngor Sir a darparu adborth ar gyfer y Cabinet. Ynghyd â chraffu gan y Pwyllgorau, mae’r Awdurdod hefyd wedi cynnal dwy seminar i’r Aelodau ac wedi cynhyrchu tri fideo cyhoeddus i roi anogaeth i gyfranogi yn yr ymgynghoriad. At ei gilydd, roedd y Pwyllgorau’n cydnabod y pwysau ariannol yr oedd y Cyngor yn eu hwynebu ond roeddent hefyd yn dymuno cefnogi’r rhai tlawd sy’n gweithio yn y Sir felly roeddent yn gefnogol i gynnydd o 3% yn y Dreth Gyngor, ac eithrio Gofal Cymdeithasol a argymhellodd gynnydd o 5% a Pholisi a Chyn Penderfynu na wnaeth ymrwymo i gefnogi cynnydd penodol yn y Dreth Gyngor ac a ofynnodd am fwrw golwg ar gostiadau ychwanegol gan y Cyfarwyddwr a’r Aelod Cabinet ar opsiwn i gyflwyno cynnydd o 3% yn y Dreth Gyngor a defnyddio cronfeydd wrth gefn.

Y Cynghorydd Joshua Beynon, Cadeirydd, Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

‘Mae’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu’n dal i ddylanwadu ar bob agwedd ar fusnes y Cyngor ac rwy’n arbennig o falch ein bod wedi treulio amser yn canolbwyntio ar gydraddoldebau, adfywio a gorfodi sifil. Mae’r rhain i gyd yn agweddau ar fusnes y Cyngor sy’n effeithio ar drigolion Sir Benfro. Rydym wastad yn chwilio am unigolion i gamu ymlaen ac ymwneud â gwaith craffu felly byddwn yn annog unrhyw un i wneud hynny’.

 

Y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Trwy gydol pandemig Covid-19 mae’r Pwyllgor wedi parhau i adolygu a chraffu ar wasanaethau mewn perthynas ag anghenion gofal, cymorth a lles plant ac oedolion yn Sir Benfro.

I ddechrau bu’r Pwyllgor yn adolygu proses Cynllunio Adferiad o Covid yr Awdurdod ac yn arbennig fe ganolbwyntiodd ar yr elfen gymunedol trwy waith y Gell Adfer Gofal Cymdeithasol a Thai.

Mae’r Pwyllgor wedi bod yn rhan o wella rhai newidiadau allweddol i wasanaethau yn y Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol sy’n cynnwys datblygu darpariaeth fewnol yn y Cyngor mewn perthynas â gofal cartref ac ailalluogi; ac ailfodelu gwasanaethau dydd o fewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Mae’r Pwyllgor wedi bod yn rhan o wella rhai newidiadau allweddol i wasanaethau yn y Gyfarwyddiaeth Gofal Cymdeithasol sy’n cynnwys datblygu darpariaeth fewnol yn y Cyngor mewn perthynas â gofal cartref ac ailalluogi; ac ailfodelu gwasanaethau dydd o fewn Gofal Cymdeithasol i Oedolion.

Rhai o’r strategaethau a pholisïau allweddol a adolygwyd ac a gefnogwyd gan y Pwyllgor dros y 12 mis diwethaf yw’r Strategaeth Lleihau Plant sy’n Derbyn Gofal sy’n ceisio gwella deilliannau i blant yn Sir Benfro; y dull a ddefnyddir mewn perthynas ag atal a rheoli’r galw; a’r Strategaethau Recriwtio a Chadw i roi cymorth i recriwtio gweithwyr cymdeithasol profiadol i’r gwasanaethau oedolion a’r gwasanaethau plant.

Y Cynghorydd David Bryan, Cadeirydd, y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

‘Rwy’n edrych ymlaen at ailddechrau cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb y Pwyllgor ar ôl cyfnod mor faith yn cynnal cyfarfodydd rhithwir. Wedyn gallwn fwrw ymlaen â’r trefniadau gorchwyl a gorffen pwysig ac ymweld â chartrefi gofal go iawn i weld sut y maent yn ymdopi’

Sut y mae Craffu wedi gwneud gwahaniaeth

 • Sicrhau bod Pandemig 2020 wedi tarfu gyn lleied â phosibl ar y Swyddogaeth Graffu gyda chylch trosolwg a chraffu llawn yn weithredol unwaith eto erbyn cylch mis Mehefin 2020 i alluogi Aelodau i fod â throsolwg ar Gynlluniau Adfer o Covid.
 • Cyfrannu at fframwaith penderfynu a llunio polisïau mwy cadarn sy’n cynrychioli anghenion a phryderon Cynghorwyr Sir Benfro’n llawn.
 • Trosolwg ar ddeilliannau addysgol a data perthnasol arall i ddarparu sicrwydd bod trosolwg a herio priodol yn cael ei ddarparu gan Aelodau mewn perthynas ag Adferiad Addysgol o Covid, perfformiad ysgolion, safonau addysgol a deilliannau i’r holl ddysgwyr.
 • Adolygu perfformiad ariannol yn y gorffennol a chraffu ar ddatblygu cynigion mewn perthynas â threfniadau cynllunio corfforaethol strategol allweddol i ddarparu sicrwydd bod y Cyngor yn rhoi gwerth am arian o fewn y gyllideb a’i fod yn cyflawni ei gyfrifoldebau corfforaethol statudol craidd.
 • Gwella rhai newidiadau allweddol i wasanaethau a bwrw trosolwg ar strategaethau a pholisïau allweddol ym maes Gofal Cymdeithasol.
 • Trosolwg a herio wedi’u targedu mewn perthynas â pherfformiad a darparu gwasanaethau.

ADSO – Cymdeithas Swyddogion Gwasanaethau Democrataidd

Ym mis Medi 2020, fe ymunodd y tîm ag ADSO corff aelodaeth cydnabyddedig ar gyfer Swyddogion Gwasanaethau Democrataidd. Mae hyn wedi darparu llwyfan i rannu arfer gorau gyda Swyddogion ac i gael mynediad at wybodaeth am ddeddfwriaeth/rheoliadau newydd, canllawiau, arfer da a seminarau hyfforddi. Dechreuodd Jenny Capitao astudio ym mis Hydref 2020 i ennill y Diploma mewn Democratiaeth Leol, cymhwyster proffesiynol fel Swyddog Gwasanaethau Democrataidd.

Rwy'n mwynhau’r her ac rwy’n edrych ymlaen at ddechrau fy nhraethawd hir yn nes ymlaen yn y flwyddyn a fydd yn canolbwyntio ar faes trosolwg a chraffu’ Jenny Capitao, 18 Mehefin 2021

Ffocws ar gyfer 2021/2022

 • Datblygu cefnogaeth i’n Haelodau Craffu gyda ffocws ar hunanwerthuso; sgiliau cadeirio; a chraffu ar ddata ar berfformiad
 • Sicrhau bod y Pwyllgorau Craffu’n cwblhau ymarferion hunanwerthuso fel rhan o’r broses o baratoi’r Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu
 • Parhau â’r arfer da o graffu rhag blaen ar benderfyniadau allweddol a pharhau i ymgysylltu â’r Aelod Cabinet a deiliad portffolio perthnasol gan adnabod cyfleoedd i graffu yn y dyfodol yn unol â chynigion Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru)
 • O ganlyniad i bandemig COVID-19, ystyried ffyrdd mwy arloesol ac effeithiol o graffu, gan fanteisio’n llawn ar dechnoleg
 • Rhoi anogaeth bellach i gyfranogiad y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd trwy bennu rhaglenni gwaith a chyfathrebiadau wedi’u targedu

Heriau ar gyfer y Dyfodol

 • Cyflwyno cyfarfodydd Hybrid i’r Siambr gan ddarparu cymysgedd o gyfarfodydd rhithwir ac yn y cnawd i roi anogaeth ar gyfer ystod fwy amrywiol o Gynghorwyr ac i ddarparu cynwysoldeb
 • Bydd ystod eang ac amrywiol o Heriau yn y dyfodol mewn perthynas ag Addysg y bydd y Pwyllgor yn parhau i graffu arnynt ac a fydd yn cynnwys yr Adferiad Addysgol parhaus, cyflwyno’r Cwricwlwm Cenedlaethol newydd yn 2022, yr Adolygiad o Gyllid Fformiwla Ysgolion sydd ar fin digwydd a Chynllun Gweithredu Estyn a’r Cynllun Gwella Ysgolion
 • Bu’r Gweithgor Gwastraff yn goruchwylio’r broses o roi System Wastraff newydd ar waith yn Sir Benfro yn 2019 a bydd yn ailymgynnull dros yr haf i ystyried yr ymgynghoriad cyhoeddus a chynigion ynghylch newid lefel y ddarpariaeth Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu – gyda’r disgwyl y bydd y gwaith hwnnw wedi’i gwblhau ac y byddir yn adrodd yn ôl arno wrth y Pwyllgor Polisi a Chyn Penderfynu ym mis Medi 2021.
 • Sefydlwyd grŵp gorchwyl a gorffen ym mis Ionawr 2020 i ystyried y Fframwaith Sicrwydd Ansawdd a darparu sicrwydd bod y modd y darperir gofal preswyl yn gadarn ac yn addas ar gyfer y diben a bod mesurau diogelu priodol yn eu lle i gefnogi ac amddiffyn defnyddwyr gwasanaethau. Bu’n rhaid i waith y Grŵp, a fyddai’n cynnwys ymweld â Chartrefi Gofal, gael ei atal dros dro oherwydd cyfyngiadau Covid; fodd bynnag, y gobaith yw y bydd llacio’r cyfyngiadau’n golygu bod y gwaith yma’n gallu parhau yn y flwyddyn sydd i ddod

Cyflawniadau

Mae Cyfarfodydd o Bell wedi ei gwneud yn bosibl mabwysiadu dull ‘busnes fel arfer’ Cafodd yr holl Aelodau a Swyddogion hyfforddiant a chymorth i’w galluogi i gyfranogi Mae datrysiad Hybrid yn barod i’w gyflwyno unwaith y bydd y cyfyngiadau symud wedi’u codi Fe wnaed arbedion sylweddol trwy leihau costau teithio, argraffu a phostio gan gyfrannu at yr agenda carbon is.

Tîm Cymorth Democrataidd a Chraffu

Susan Sanders — Rheolwr

Jenny Capitao — Swyddog

Lydia Evans — Swyddog

Jackie Thomas — Swyddog

Elieze Hinchcliffe — Cynorthwyydd

Cyswllt:

committee.services@pembrokeshire.gov.uk

'Hoffwn hefyd eich llongyfarch chi a’r Tîm am bopeth yr ydych wedi’i wneud i’m cynorthwyo yn y 4 blynedd ddiwethaf. Rydych wastad yn barod iawn eich cymorth ac mae hynny’n cael ei werthfawrogi’n fawr.’

Y Cyngh. David Simpson YH,  Arweinydd Cyngor Sir Penfro

‘Fe hoffwn ddiolch i chi a’ch tîm am yr holl help a chefnogaeth yr ydych wedi’u rhoi i aelodau yn ystod y cyfnod anodd iawn a brofwyd yn ddiweddar ac, yn wir, sy’n dal i fynd rhagddo.

Rydych chi i gyd yn glod i’r awdurdod hwn ac rwy’n siŵr bod yr holl aelodau’n gwerthfawrogi eich ymdrechion. Gobeithio y bydd y 12 mis nesaf yn llai trafferthus, ond beth bynnag a ddigwydd rydym yn gwybod ein bod mewn dwylo diogel.’

Y Cyngh. Kevin Doolin

 

ID: 8539, adolygwyd 22/02/2022