Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yw adolygu a chraffu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion gofal, cymorth a lles plant ac oedolion.

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan y Cyngor.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau cysylltiedig â Gofal Cymdeithasol fel a ganlyn:

 • Gofal i oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Cyd-gomisiynu strategol
 • Gofalwyr
 • Gwasanaethau integredig a lles
 • Gofal Cartref
 • Gweithio gyda'r Trydydd Sector
 • Cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
 • Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
 • Diogelu Rhanbarthol
 • Maethu Rhanbarthol
 • Mabwysiadu Rhanbarthol

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor, drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Cylch Gorchwyl 

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yn adolygu ac yn craffu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion gofal, cymorth, a llesiant plant ac oedolion.

Gwaith a swyddogaeth

Craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau sy’n ymwneud â Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan y Cyngor drwy ddatblygu dull sy'n seiliedig ar risg gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis: 

 • cynlluniau gwella gwasanaethau
 • gwybodaeth ariannol
 • mesurau perfformiad
 • risg busnes
 • hunanasesu
 • adborth / arolygon gan gwsmeriaid
 • adroddiadau arolygu / rheoleiddio allanol

Gylch gwaith a chwmpas

 • Gofal i Oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Comisiynu Strategol ar y Cyd
 • Gofalwyr
 • Gwasanaethau integredig a lles
 • Gofal yn y cartref 
 • Gweithio gyda'r trydydd sector
 • Cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant
 • Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru 
 • Diogelu Rhanbarthol 
 • Maethu Rhanbarthol 
 • Mabwysiadu Rhanbarthol

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor

Amlder cyfarfoddydd

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 549, adolygwyd 15/09/2022