Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yw adolygu a chraffu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion gofal, cymorth a lles plant ac oedolion.

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan y Cyngor.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau cysylltiedig â Gofal Cymdeithasol fel a ganlyn:

 • Gofal i oedolion
 • Gwasanaethau Plant
 • Cyd-gomisiynu strategol
 • Gofalwyr
 • Gwasanaethau integredig a lles
 • Gofal Cartref
 • Gweithio gyda'r Trydydd Sector
 • Cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles
 • Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru
 • Diogelu Rhanbarthol
 • Maethu Rhanbarthol
 • Mabwysiadu Rhanbarthol

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor, drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol.

 

 

15 Mehefin 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Gweithio gyda’r 3ydd Sector
 • Diben: Deall ac ystyried darpariaeth y 3ydd Sector.

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Diweddariad gan Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru
 • Diben: Perfformiad a chyflawni’r cynlluniau a ariannwyd trwy'r Gronfa Integreiddio Ranbarthol (RIF)
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu
 • Diben: Darparu adolygiad integredig o brif weithgarwch y Pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal ag edrych ymlaen at heriau’r dyfodol a meysydd i’w gwella.

 

14 Medi 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Cydweithio rhwng Cyngor Sir Penfro a'r Bwrdd Iechyd
 • Diben: Diweddariad ar gynnydd y gwaith sydd wedi digwydd rhwng yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol a Diogelu, y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai dros dro, y Cyfarwyddwr Gofal Cymdeithasol a Thai newydd a'r Bwrdd Iechyd.

 

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Diogelu
 • Diben: Trosolwg a chraffu parhaus i sicrhau bod mesurau digonol ar waith i gydymffurfio â’n dyletswyddau statudol i ddiogelu a hybu lles plant, pobl ifanc ac oedolion agored i niwed.

 

9 Tachwedd 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Cyngor Iechyd Cymuned Sir Benfro (CIC)
 • Diben: Diweddariad ac adborth gan y CIC ynghyd â chynrychiolydd

Eitemau Sefydlog / Cylchol

Dim

 

 

 

ID: 549, adolygwyd 02/06/2023