Trosolwg a Chraffu

Tîm Cymorth Partneriaethau a Chraffu

Nick Evans, Rheolwr CymorthPartneriaeth a Chraffu
Tel. 01437 775858
email: nicholas.evans@pembrokeshire.gov.uk

 
Lynne Richards
, Cydlynydd Cymorth Partneriaeth a Chraffu
Tel. 01437 776252
email: lynne.richards@pembrokeshire.gov.uk

 

 
ID: 626, adolygwyd 28/03/2019

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yw adolygu a chraffu ar wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor, sy'n wynebu’r cyhoedd, ac eithrio’r rheiny sydd o fewn cylch gorchwyl Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu a Gofal Cymdeithasol  Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad y gwasanaethau hyn.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau’r Cyngor, a'r is-adrannau o fewn y gwasanaethau hyn, fel a ganlyn:

·         Seilwaith

·         Yr amgylchedd ac Argyfyngau Sifil posibl

·         Tai

·         Cynnal a Chadw Adeiladau

·         Cynllunio

·         Eiddo

·         Diogelu'r Cyhoedd

·         Datblygu Economaidd ac Adfywio

·         Gwasanaethau Diwylliannol

·         Gwasanaethau Hamdden

·         Refeniw a Budd-daliadau

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasnaethau

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Gwasanaethau  

Rhaglen Waith 2019-20 - Pwyllgor Gwasanaethau

 

ID: 547, adolygwyd 16/10/2019

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisïau a Chyn-penderfyniad yw adolygu a chraffu ar bolisïau, cynlluniau a strategaethau cyn i’r Cabinet wneud penderfyniad.

Bydd y Pwyllgor yn cynnal gwaith craffu cyn i benderfyniadau gael eu gwneud er mwyn cyfrannu at ansawdd a chadernid penderfyniadau’r Cabinet. Swyddogaeth bellach y Pwyllgor yw sicrhau bod y penderfyniadau a wneir gan y Cabinet yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac mae'n cymryd yr egwyddor 'datblygu cynaliadwy' i ystyriaeth a’r 5 ffordd o weithio (tymor hir, ataliol, cynhwysol, cydweithredol ac integredig)yn ogystal â gofynion statudol eraill fel bo'n briodol (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010). Bydd hefyd yn sicrhau cyfranogiad Aelodau anweithredol ym mholisi cyllideb y Cyngor a’r fframwaith cynllunio drwy Banel Cyllid sefydlog.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:        

·         Rhaglen waith y Cabinet i’r dyfodol

·         Cynigion ar gyfer newidiadau mewn gwasanaethau, trawsnewid a/neu arbedion effeithlonrwydd

·         Asesiadau Effaith Integredig

·         Strategaethau a chynlluniau, fel bo'n briodol

·         Datblygu cynigion y gyllideb flynyddol a’r Dreth Gyngor a chynllunio ar eu cyfer drwy'r Panel Cyllid

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Polisi a Chyn Penderfynu

Rhaglen Waith 2019-20 - Pwyllgor Polisi a Chyn Penderfynu

 

ID: 548, adolygwyd 16/10/2019

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol yw adolygu a chraffu ar wasanaethau sy'n ymwneud ag anghenion gofal, cymorth a lles plant ac oedolion.

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau yn ymwneud â Gofal Cymdeithasol a ddarperir gan y Cyngor.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau cysylltiedig â Gofal Cymdeithasol fel a ganlyn:

·         Gofal i oedolion

·         Gwasanaethau Plant

·         Cyd-gomisiynu strategol

·         Gofalwyr

·         Gwasanaethau integredig a lles

·         Gofal Cartref

·         Gweithio gyda'r Trydydd Sector

·         Cydymffurfio â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles

·         Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru

·         Diogelu Rhanbarthol

·         Maethu Rhanbarthol

·         Mabwysiadu Rhanbarthol

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor, drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Gofal Cymdeithasol   

Rhaglen Waith 2019-20 - Pwyllgor Gofal Cymdeithasol

 

ID: 549, adolygwyd 16/10/2019

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yw adolygu a chraffu ar y gwasanaethau a ddarperir er mwyn gwella’r canlyniadau i blant, pobl ifanc a dysgwyr sy'n oedolion ac i gefnogi codi safonau addysgol a chanlyniadau.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:

·         Canlyniadau addysgol ar bob cam, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4

·         Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion

·         Categoreiddio ysgolion

·         Cynorthwyo ysgolion drwy weithio’n rhanbarthol (h.y. ERW)

·         Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)

·         Gwasanaethau Cynhwysiant

·         Cymorth Ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)

·         Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16

·         Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Choleg Sir Benfro

·         Y Gwasanaeth Cerdd

·         Datblygu Chwaraeon

·         Llais a chyfranogiad plant

·         Trefniadau ariannol mewn perthynas ag ysgolion a dysgu

·         Diogelu ym maes Addysg

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a phedwar aelod cyfetholedig statudol a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rhaglen Waith 2019-20 - Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

 

ID: 550, adolygwyd 16/10/2019

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae Adran 62 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2001 yn caniatáu i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn Sir Benfro ddod â sylwadau i sylw'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu perthnasol am unrhyw fater sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.  Gellir gweld blaenraglenni sy'n manylu ar y materion y bydd pob Pwyllgor yn eu hystyried trwy'r dolenni isod.Rhaid i unrhyw Bwyllgor Trosolwg a Chraffu, wrth arfer ei swyddogaethau, ystyried unrhyw farn ddaw i'w sylw.  Mae ffurflen, ‘Dod â sylwadau i sylw Pwyllgor Trosolwg a Chraffu', ar gael i'r diben hwn a gellir dod o hyd iddi drwy'r ddolen ar waelod y dudalen hon.

Er mwyn annog y rhai hynny sy'n byw ac yn gweithio yn y sir i ymwneud yn fwy â'r broses Craffu yn Sir Benfro, mae ffurflen hefyd wedi ei chreu lle gall aelodau o'r cyhoedd awgrymu testunau i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu eu hystyried.  Gellir dod o hyd i'r ffurflen hon, ‘Awgrymwch destunau i'w hystyried gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu' drwy'r ddolen isod.  Am y rheswm hwn, mae blaenraglenni gwaith wedi eu cynllunio i fod yn hyblyg a gallant newid er mwyn rhoi lle i unrhyw bynciau allai godi sydd o fewn cylch gwaith Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Datblygwyd protocol ar gyfer siarad cyhoeddus yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, ac fe’i gwelir drwy ddilyn y ddolen ar waelod y dudalen hon.

Dod a sylwadau i sylw Pwllgor Trosolwg a Chraffu

Awgrymu pynciau i`w hystyried gan Bwllgor Trosolwg a Chraffu  

Protocol ar gyfer Siarad Cyhoeddus

Protocol ar gyfer Siarad Cyhoeddus - Siart llif

ID: 552, adolygwyd 03/12/2018

Trosolwg a Chraffu yn Sir Benfro

Cyflwynodd Deddf Llywodraeth Leol 2000 newidiadau mawr i'r ffordd y mae Cynghorau'n gwneud penderfyniadau.  Galluogodd y Ddeddf i Gynghorau gyflwyno strwythurau gwleidyddol newydd, gan gynnwys un yn ymwneud â model Arweinydd a Chabinet (Y Weithrediaeth) a Phwyllgorau Trosolwg a Chraffu. Mae'r Weithrediaeth yn gyfrifol am wneud penderfyniadau allweddol ynglŷn â gwasanaethau yn unol â'r polisïau a fabwysiadwyd gan y Cyngor.

Mae Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yn monitro perfformiad, yn cyfrannu at ddatblygu ac adolygu polisïau ac yn archwilio materion sy'n effeithio ar y Sir a'i breswylwyr.  Swyddogaeth arall sydd gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu yw cydbwyso grymoedd y Weithrediaeth trwy ddal, os oes angen, y Weithrediaeth i gyfrif drwy archwilio a chwestiynu eu penderfyniadau.

Ym mis Mawrth 2016, cafwyd adolygiad gan y Pwyllgorau Llywodraethu Corfforaethol a Gwasanaethau Democrataidd ac argymhellion yn Asesiad Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru o Gyngor Sir Penfro yn 2015. Yn dilyn hyn, pleidleisiodd y Cynghorwyr dros gyflwyno pum Pwyllgor Trosolwg a Chraffu newydd o Fedi 2016 i ddisodli'r Pwyllgorau ‘thematig' blaenorol.

Trosolwg a Chraffu Adroddiad Blynyddol 2017-18

Trosolwg a Chraffu Adroddiad Blynyddol 2018-19

Canllaw ar gyfer Craffu yn Sir Benfro

Canllaw i Drosolwg a Chraffu ar gyfer Aelodau a Swyddogion  

ID: 545, adolygwyd 19/08/2019

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yw adolygu a chraffu ar swyddogaethau corfforaethol a gwasanaethau cynorthwyol.

Bydd y Pwyllgor yn goruchwylio cyfeiriad strategol cyffredinol, polisïau, cynlluniau a blaenoriaethau’r Cabinet a'r Cyngor (yn dilyn penderfyniadau) ac yn monitro sut y cânt eu gweithredu. Bydd y Pwyllgor yn craffu ar y gwasanaethau corfforaethol gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis Cynlluniau Gwella Gwasanaeth a'r Cofrestri Peryglon Busnes. Gellir cyfeirio unrhyw feysydd sy'n peri pryder penodol at Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau fel bo'n briodol. Bydd y Pwyllgor hefyd yn goruchwylio’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) drwy Banel Partneriaethau sefydlog, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â swyddogaethau a gwasanaethau Corfforaethol fel a ganlyn:

Swyddogaethau Corfforaethol

·      Swydd yr Arweinydd

·      Adroddiadau blynyddol Aelodau’r Cabinet

·      Y Prif Weithredwr

·      Monitro'r gyllideb (bob hanner blwyddyn)

·      Monitro perfformiad corfforaethol (bob chwarter)

·      Y Cynllun Gwella Corfforaethol a'r Adolygiad

·      Cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

·      Adroddiadau corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru

·      Y Gymraeg

·      Rheoli Risg  

·      Diogelu Corfforaethol

·      Chwythu'r Chwiban

·      Rheoli’r Rhaglen Drawsnewid

·      Rheoli rhaglen y Fargen Ddinesig

Gwasanaethau Corfforaethol

·         Gwasanaethau Ariannol

·         Technoleg Gwybodaeth

·         Gwasanaethau Archwilio, Risg a Gwybodaeth

·         Gwasanaethau Cwsmeriaid

·         Adnoddau Dynol

·         Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

·         Caffael

·         Polisi Corfforaethol

·         Cymorth Partneriaeth a Chraffu

·         Cyfathrebu Corfforaethol, y Wasg, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

·         Gwasanaethau Etholiadol

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Corfforaethol  

Rhaglen Waith 2019-20 - Pwyllgor Corfforaethol   

ID: 546, adolygwyd 16/10/2019