Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Partneriaethau

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau yw adolygu a chraffu ar weithgareddau lle mae'r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth â neu ar y cyd ag asiantaethau eraill.

Bydd y Pwyllgor yn gweithredu fel y pwyllgor sydd wedi ei ddynodi i fod yn gyfrifol am graffu ar weithgareddau'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  Bydd y Pwyllgor hefyd, yn ôl yr angen, yn craffu ar sut mae'r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth i gyflwyno neu gomisiynu gwasanaethau.Bydd hefyd yn darparu trosolwg lle mae'r Cyngor yn cydweithio â phartneriaid ar lefel ranbarthol neu genedlaethol. Hwn hefyd yw'r Pwyllgor dynodedig sydd â chyfrifoldeb dros faterion Trosedd ac Anrhefn yn unol ag adran 19(1) Deddf Heddlu a Chyfiawnder 2006.

Dyma gylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a materion eraill yn ymwneud â chraffu:

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

 

  • Datblygu a llunio Asesiad Llesiant lleol
  • Datblygu a llunio Cynllun Llesiant
  • Cynllun blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus
  • Gweithgarwch y Bwrdd a chynnydd o ran cyflawni blaenoriaethau
  • Mae'n ofynnol i unrhyw aelod o'r Bwrdd, neu gyfranogwr sydd wedi ei wahodd, i fynychu a rhoi tystiolaeth (ond mewn perthynas yn unig a gweithredu swyddogaethau ar y cyd fel aelodau o'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus)

Arall

  • Cofrestr Gweithio ar y Cyd (partneriaethau strategol)
  • Comisiynu Strategol ar y Cyd
  • Partneriaethau Statudol (e.e.Partneriaeth Diogelwch Cymunedol)

 

Mae gan y Pwyllgor 13 aelod a  4 aelod cyfetholedig mewn perthynas â materion Trosedd ac Anrhefn. Mae dewis gan y Pwyllgor hefyd i gyfethol partner arall neu gynrychiolwyr dinasyddion i ymgymryd â chraffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Bydd y Pwyllgor yn cwrdd o leiaf bum gwaith y flwyddyn a gellir cael manylion am aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol trwy'r ddolen isod. 

Pwyllgor Trosolwg y Chraffu Partneriaethau

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau - Cylch Gorchwyl

Rhaglen Waith - Pwllgor Trosolwg a Chraffu Partneriaethau   

ID: 549, adolygwyd 20/02/2019