Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yw adolygu a chraffu ar swyddogaethau corfforaethol a gwasanaethau cynorthwyol.

Bydd y Pwyllgor yn goruchwylio cyfeiriad strategol cyffredinol, polisïau, cynlluniau a blaenoriaethau’r Cabinet a'r Cyngor (yn dilyn penderfyniadau) ac yn monitro sut y cânt eu gweithredu. Bydd y Pwyllgor yn craffu ar y gwasanaethau corfforaethol gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis Cynlluniau Gwella Gwasanaeth a'r Cofrestri Peryglon Busnes. Gellir cyfeirio unrhyw feysydd sy'n peri pryder penodol at Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau fel bo'n briodol. Bydd y Pwyllgor hefyd yn goruchwylio’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) drwy Banel Partneriaethau sefydlog, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â swyddogaethau a gwasanaethau Corfforaethol fel a ganlyn:

Swyddogaethau Corfforaethol

 • Swydd yr Arweinydd
 • Adroddiadau blynyddol Aelodau’r Cabinet
 • Y Prif Weithredwr
 • Monitro'r gyllideb (bob hanner blwyddyn)
 • Monitro perfformiad corfforaethol (bob chwarter)
 • Y Cynllun Gwella Corfforaethol a'r Adolygiad
 • Cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Adroddiadau corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru
 • Y Gymraeg
 • Rheoli Risg  
 • Diogelu Corfforaethol
 • Chwythu'r Chwiban
 • Rheoli’r Rhaglen Drawsnewid
 • Rheoli rhaglen y Fargen Ddinesig

Gwasanaethau Corfforaethol

 • Gwasanaethau Ariannol
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Archwilio, Risg a Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau
 • Caffael
 • Polisi Corfforaethol
 • Cymorth Partneriaeth a Chraffu
 • Cyfathrebu Corfforaethol, y Wasg, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata
 • Gwasanaethau Etholiadol

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Cylch Gorchwyl

Dyddiadau cyfarfodydd y pwyllgor

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol: 22 Mehefin 2022

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

PynciauCerdyn Sgôr Corfforaethol – Gwaith monitro bob mis o fesur perfformiad

Craffu ar y Cerdyn Sgôr Corfforaethol, sy’n rhan o fframwaith rheoli perfformiad diwygiedig y cyngor.

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Panel Partneriaethau

Derbyn adroddiad o'r Panel Partneriaethau yn dilyn craffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar ôl pob un o gyfarfodydd y panel.  

Pynciau: Gwasanaethau Corfforaethol

Craffu ar un o'r 11 meysydd gwasanaeth corfforaethol sy'n dod o dan gylch gwaith y pwyllgor fesul cyfarfod pwyllgor.

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol.

Hysbysiadau o Gynnig

Pynciau: Cysylltiadau ag aelodau a swyddogion

Derbyn ac adrodd yn ôl ar yr hysbysiad o gynnig.

Fel y bo'n briodol.

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau

Fel y derbynnir / fel y bo'n briodol.Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol: 15 Mawrth 2022

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Panel Partneriaethau

Derbyn adroddiad o'r Panel Partneriaethau yn dilyn craffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar ôl pob un o gyfarfodydd y panel. 

Pynciau: Gwasanaethau Corfforaethol: Polisi a Phartneriaethau Corfforaethol

Craffu ar un o'r 11 meysydd gwasanaeth corfforaethol sy'n dod o dan gylch gwaith y pwyllgor fesul cyfarfod pwyllgor.

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol.

Pynciau: Bwrdd y Rhaglen Gwella a Thrawsnewid

Derbyn diweddariad blynyddol gan y bwrdd i alluogi'r pwyllgor i graffu ar y broses o gyflwyno a rheoli'r rhaglen.

Pynciau: Gwaith Monitro Cyllideb Integredig 2021–22

Sicrhau y caiff y gwariant a thargedau arbedion yn ystod y flwyddyn eu monitro'n amserol.

Hysbysiadau o Gynnig

Pynciau: Cysylltiadau ag aelodau a swyddogion

Derbyn ac adrodd yn ôl ar yr hysbysiad o gynnig.

Fel y bo'n briodol.

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau

Fel y derbynnir / fel y bo'n briodol.Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol: 20 Ionawr 2022

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Cerdyn Sgôr Corfforaethol – Gwaith monitro bob mis o fesur perfformiad

Craffu ar y Cerdyn Sgôr Corfforaethol, sy’n rhan o fframwaith rheoli perfformiad diwygiedig y cyngor.

Pynciau: Y Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid yn Noc Penfro

Craffu ar y penderfyniad a wnaed gan y Cabinet ar 10 Ionawr 2022 i gau'r Ganolfan Gwasanaeth Cwsmeriaid.

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Gwasanaethau Corfforaethol: Gwasanaethau Ariannol

Craffu ar un o'r 11 meysydd gwasanaeth corfforaethol sy'n dod o dan gylch gwaith y pwyllgor fesul cyfarfod pwyllgor.

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol.

Pynciau: Amlinelliad Drafft o Gyllideb y Cyngor Sir 2022-23 ac Amlinelliad Drafft o'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig ar gyfer 2022-23 i 2025-26.

Hysbysiadau o Gynnig

Pynciau: Cysylltiadau ag aelodau a swyddogion

Derbyn ac adrodd yn ôl ar yr hysbysiad o gynnig.

Fel y bo'n briodol.

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau

Fel y derbynnir / fel y bo'n briodol.Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol: 18 Tachwedd 2021

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Adolygiad o daith cwsmeriaid ac addasiadau cysylltiedig i'r ganolfan alwadau 

Derbyn diweddariad ar yr adolygiad o daith cwsmeriaid ac addasiadau cysylltiedig i'r ganolfan alwadau gan yr arweinydd a'r swyddogion cysylltiedig.

Pynciau: Adroddiad Blynyddol Grŵp Diogelu Awdurdod Cyfan Cyngor Sir Penfro 2020-21

Craffu a goruchwylio'r adroddiad blynyddol sy'n adlewyrchu'r gwaith a wnaed mewn perthynas â gweithgarwch diogelu ar draws yr awdurdod yn ystod 2020-21.

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Panel Partneriaethau

Derbyn adroddiad o'r Panel Partneriaethau yn dilyn craffu ar y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol ar ôl pob un o gyfarfodydd y panel. 

Pynciau: Gwasanaethau Corfforaethol: Cyfathrebu Corfforaethol, y Wasg, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

Craffu ar un o'r 11 meysydd gwasanaeth corfforaethol sy'n dod o dan gylch gwaith y pwyllgor fesul cyfarfod pwyllgor.

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol.

Pynciau: Gwaith Monitro Cyllideb Integredig 2021–22

Sicrhau y caiff y gwariant a thargedau arbedion yn ystod y flwyddyn eu monitro'n amserol.

Hysbysiadau o Gynnig

Pynciau: Cysylltiadau ag aelodau a swyddogion

Derbyn ac adrodd yn ôl ar yr hysbysiad o gynnig.

Fel y bo'n briodol. 

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau

Fel y derbynnir / fel y bo'n briodol.Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol: 16 Medi 2021

Eitemau ‘un tro’ ar gyfer y pwyllgor 

Pynciau: Adferiad Sefydliadol COVID-19

Adrodd i'r pwyllgor am y gwaith sy'n cael ei wneud i gefnogi adferiad sefydliadol COVID-19 y cyngor ac ystyried yn benodol a rhoi barn ar y materion a blaenoriaethau allweddol mewn perthynas ag adferiad sefydliadol.

Pynciau: Cynllun Corfforaethol ac Adolygiad o Welliant

Craffu ar flaenoriaethau'r cyngor ar gyfer y dyfodol o fewn y Cynllun Corfforaethol a'r gofyniad statudol i gynhyrchu adolygiad o welliant ar gyfer 2020-21.

Eitemau sy'n sefyll / cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw ddiwygiadau angenrheidiol.

Pynciau: Cyllideb y Cyngor Sir – Adroddiad Monitro Alldro ar gyfer 2020-21

Craffu ar Adroddiad Alldro’r Gyllideb ar gyfer 2020-21.

Pynciau: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 

Darparu adolygiad integredig o brif weithgarwch y pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal ag edrych ymlaen at heriau a meysydd i'w gwella yn y dyfodol.

Hysbysiadau o Gynnig

Pynciau: Cysylltiadau ag aelodau a swyddogion

Derbyn ac adrodd yn ôl ar yr hysbysiad o gynnig.

Fel y bo'n briodol.

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau

Fel y derbynnir / fel y bo'n briodol.

Cylch Gorchwyl

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yn adolygu ac yn craffu ar swyddogaethau corfforaethol a gwasanaethau cymorth

Gwaith a Swyddogaeth

Cadw llygad ar gyfeiriad strategol cyffredinol, ar bolisïau, ar gynlluniau a blaenoriaethau'r Cabinet a'r Cyngor (ar ôl gwneud penderfyniad) a monitro'r modd y gweithredir y cyfryw fel y bo'n briodol. Cyfeirio’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau at feysydd o bryder penodol sy'n deillio o'i waith craffu i'r fel y bo'n briodol. Goruchwylio'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) drwy Banel Partneriaeth sefydlog. Craffu ar wasanaethau cymorth corfforaethol drwy ddatblygu dull sy'n seiliedig ar risg gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis:

 • cynlluniau gwella gwasanaethau
 • gwybodaeth ariannol
 • mesurau perfformiad
 • risg busnes
 • hunanasesu 
 • adborth / arolygon gan gwsmeriaid
 • adroddiadau arolygu / rheoleiddio allanol

Gylch Gwaith a Chwympas

Swyddogaethau corfforaethol:

 • Swyddfa'r Arweinydd
 • Adroddiadau blynyddol Aelodau'r Cabinet 
 • Prif Weithredwr
 • Monitro'r gyllideb (hanner blwyddyn) 
 • Monitro perfformiad corfforaethol (chwarterol)
 • Cynllun Gwella Corfforaethol ac Adolygu 
 • Cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
 • Adroddiadau Corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru
 • Y Gymraeg
 • Rheoli Risg
 • Diogelu Corfforaethol 
 • Chwythu’r Chwiban 
 • Rheoli rhaglen trawsnewid
 • Rheoli rhaglen Bargen Ddinesig Gwasanaethau corfforaethol:
 • Gwasanaethau ariannol 
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Archwilio, Risg, a Gwybodaeth 
 • Gwasanaethau i Gwsmeriaid
 • Human Resources
 • Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau 
 • Caffael
 • Polisi Corfforaethol 
 • Partneriaeth + Cymorth Craffu
 • Cyfathrebu corfforaethol, y Wasg, Cysylltiadau Cyhoeddus + Marchnata
 • Gwasanaethau Etholiadol

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor

Amlder Cyfarfodydd 

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 546, adolygwyd 22/02/2022