Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yw adolygu a chraffu ar swyddogaethau a gwasanaethau cymorth corfforaethol.

Bydd gan y Pwyllgor oruchwyliaeth dros gyfeiriad strategol cyffredinol, polisïau, cynlluniau a blaenoriaethau'r Cabinet a'r Cyngor (ar ôl gwneud penderfyniadau) a bydd yn monitro eu gweithredu.Bydd y Pwyllgor hefyd yn craffu ar wasanaethau corfforaethol gan ddefnyddio gwybodaeth rheoli berthnasol fel Cynlluniau Gwella Gwasanaethau a Chofrestrau Risg Busnes. Gellir cyfeirio unrhyw feysydd o gonsyrn penodol i'r  Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yn ôl yr angen.

Dyma gylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â swyddogaethau a gwasanaethau corfforaethol:

Swyddogaethau Corfforaethol

 • Swyddfa'r Arweinydd
 • Adroddiadau blynyddol Aelodau Cabinet
 • Prif Weithredwr
 • Monitro cyllidebau (bob blwyddyn a phob chwarter)
 • Monitro perfformiad corfforaethol (bob blwyddyn a phob chwarter)
 • Cynllunio corfforaethol
 • Adroddiadau corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru
 • Gwella gwasanaethau
 • Diogelu
 • Trawsnewid

Gwasanaethau corfforaethol

 • Gwasanaethau Ariannol
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Archwilio a Risg
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgor
 • Caffael
 • Marchnata a Chyfathrebu
 • Gwasanaethau Etholiadol

Mae gan y Pwyllgor 13 aelod a bydd yn cwrdd o leiaf bum gwaith y flwyddyn.

Gellir cael manylion am aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol drwy'r ddolen isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol - Cylch Gorchwyl  

Rhaglen Waith - Pwllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol   

ID: 546, adolygwyd 20/02/2019