COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yw adolygu a chraffu ar swyddogaethau corfforaethol a gwasanaethau cynorthwyol.

Bydd y Pwyllgor yn goruchwylio cyfeiriad strategol cyffredinol, polisïau, cynlluniau a blaenoriaethau’r Cabinet a'r Cyngor (yn dilyn penderfyniadau) ac yn monitro sut y cânt eu gweithredu. Bydd y Pwyllgor yn craffu ar y gwasanaethau corfforaethol gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis Cynlluniau Gwella Gwasanaeth a'r Cofrestri Peryglon Busnes. Gellir cyfeirio unrhyw feysydd sy'n peri pryder penodol at Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau fel bo'n briodol. Bydd y Pwyllgor hefyd yn goruchwylio’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) drwy Banel Partneriaethau sefydlog, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â swyddogaethau a gwasanaethau Corfforaethol fel a ganlyn:

Swyddogaethau Corfforaethol

·      Swydd yr Arweinydd

·      Adroddiadau blynyddol Aelodau’r Cabinet

·      Y Prif Weithredwr

·      Monitro'r gyllideb (bob hanner blwyddyn)

·      Monitro perfformiad corfforaethol (bob chwarter)

·      Y Cynllun Gwella Corfforaethol a'r Adolygiad

·      Cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

·      Adroddiadau corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru

·      Y Gymraeg

·      Rheoli Risg  

·      Diogelu Corfforaethol

·      Chwythu'r Chwiban

·      Rheoli’r Rhaglen Drawsnewid

·      Rheoli rhaglen y Fargen Ddinesig

Gwasanaethau Corfforaethol

·         Gwasanaethau Ariannol

·         Technoleg Gwybodaeth

·         Gwasanaethau Archwilio, Risg a Gwybodaeth

·         Gwasanaethau Cwsmeriaid

·         Adnoddau Dynol

·         Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau

·         Caffael

·         Polisi Corfforaethol

·         Cymorth Partneriaeth a Chraffu

·         Cyfathrebu Corfforaethol, y Wasg, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

·         Gwasanaethau Etholiadol

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Corfforaethol  

Rhaglen Waith 2021-22 - Pwyllgor Corfforaethol

 

ID: 546, adolygwyd 09/02/2021