Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol yw adolygu a chraffu ar swyddogaethau corfforaethol a gwasanaethau cynorthwyol.

Bydd y Pwyllgor yn goruchwylio cyfeiriad strategol cyffredinol, polisïau, cynlluniau a blaenoriaethau’r Cabinet a'r Cyngor (yn dilyn penderfyniadau) ac yn monitro sut y cânt eu gweithredu. Bydd y Pwyllgor yn craffu ar y gwasanaethau corfforaethol gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis Cynlluniau Gwella Gwasanaeth a'r Cofrestri Peryglon Busnes. Gellir cyfeirio unrhyw feysydd sy'n peri pryder penodol at Bwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau fel bo'n briodol. Bydd y Pwyllgor hefyd yn goruchwylio’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) a'r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol (PDC) drwy Banel Partneriaethau sefydlog, fel sy'n ofynnol o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â swyddogaethau a gwasanaethau Corfforaethol fel a ganlyn:

Swyddogaethau Corfforaethol

 • Swydd yr Arweinydd
 • Adroddiadau blynyddol Aelodau’r Cabinet
 • Y Prif Weithredwr
 • Monitro'r gyllideb (bob hanner blwyddyn)
 • Monitro perfformiad corfforaethol (bob chwarter)
 • Y Cynllun Gwella Corfforaethol a'r Adolygiad
 • Cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol
 • Adroddiadau corfforaethol Swyddfa Archwilio Cymru
 • Y Gymraeg
 • Rheoli Risg  
 • Diogelu Corfforaethol
 • Chwythu'r Chwiban
 • Rheoli’r Rhaglen Drawsnewid
 • Rheoli rhaglen y Fargen Ddinesig

Gwasanaethau Corfforaethol

 • Gwasanaethau Ariannol
 • Technoleg Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Archwilio, Risg a Gwybodaeth
 • Gwasanaethau Cwsmeriaid
 • Adnoddau Dynol
 • Gwasanaethau Cyfreithiol a Phwyllgorau
 • Caffael
 • Polisi Corfforaethol
 • Cymorth Partneriaeth a Chraffu
 • Cyfathrebu Corfforaethol, y Wasg, Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata
 • Gwasanaethau Etholiadol

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Corfforaethol

Cylch Gorchwyl

 

ID: 546, adolygwyd 15/09/2022