Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yw adolygu a chraffu ar wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor, sy'n wynebu’r cyhoedd, ac eithrio’r rheiny sydd o fewn cylch gorchwyl Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu a Gofal Cymdeithasol  Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad y gwasanaethau hyn.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau’r Cyngor, a'r is-adrannau o fewn y gwasanaethau hyn, fel a ganlyn:

 • Seilwaith
 • Yr amgylchedd ac Argyfyngau Sifil posibl
 • Tai
 • Cynnal a Chadw Adeiladau
 • Cynllunio
 • Eiddo
 • Diogelu'r Cyhoedd
 • Datblygu Economaidd ac Adfywio
 • Gwasanaethau Diwylliannol
 • Gwasanaethau Hamdden
 • Refeniw a Budd-daliadau

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Wasanaethau

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasnaethau

  

14 Tachwedd 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Maes Awyr Hwlffordd
 • Diben: Derbyn diweddariad ar y sefyllfa a'r gwasanaethau yn y Maes Awyr.

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Gwaith Atal Llifogydd 
 • Diben: I ddarparu unrhyw ddiweddariad os yw ar gael.
ID: 547, adolygwyd 09/11/2023