Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yw adolygu a chraffu ar wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor, sy'n wynebu’r cyhoedd, ac eithrio’r rheiny sydd o fewn cylch gorchwyl Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu a Gofal Cymdeithasol  Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad y gwasanaethau hyn.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau’r Cyngor, a'r is-adrannau o fewn y gwasanaethau hyn, fel a ganlyn:

 • Seilwaith
 • Yr amgylchedd ac Argyfyngau Sifil posibl
 • Tai
 • Cynnal a Chadw Adeiladau
 • Cynllunio
 • Eiddo
 • Diogelu'r Cyhoedd
 • Datblygu Economaidd ac Adfywio
 • Gwasanaethau Diwylliannol
 • Gwasanaethau Hamdden
 • Refeniw a Budd-daliadau

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Wasanaethau

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasnaethau

Cylch Gorchwyl 

Dyddiadau Cyfarfodydd Pwyllgor

Pwllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau: 17 Mawrth 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

Pynciau: Cyflenwi'r Gwasanaeth Cynllunio

Adroddiad llawn ar yr adran gynllunio gan gynnwys terfynau amser, swyddi a gwblhawyd, effeithiau Covid, gorfodaeth a cheisiadau cynllunio. Wedi'i ddilyn gan ddiweddariad pob chwe mis

Eitemau Sefydlog / Cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith 

Adolygu Blaenraglen Waith y Pwyllgor.

Pynciau: Tai, atgyweiriadau adeiladau a gwaith cynnal a chadw

Diweddariad blynyddol 

Pynciau: Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl

Diweddariad ar berfformiad a chynnydd yn erbyn argymhellion Swyddfa Archwilio Cymru. 

Pynciau: Cabinet i gaffael Cynllun Gwella Gwasanaeth brys

Cais a wnaed yng Ngwasanaethau Goruchwylio a Chraffu 16.11.21 gan y Cynghorydd Di Clements. Cynigiodd y Cynghorydd Di Clements fod adroddiad llawn gan yr Adran Eiddo yn cael ei ystyried yng nghyfarfod mis Mawrth.(16.11.21)

Hysbysiadau o Gynnig

Pynciau: Fel y’u derbyniwyd

Ymateb i unrhyw hysbysiadau o gynnig a gyfeiriwyd at y Pwyllgor

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen/Gweithgorau

Pwllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau: 18 Ionawr 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

Pynciau: Darpariaeth Gwasanaeth Cynnal a Chadw Bach/Gwasanaethau Amgylcheddol yn y Sir yn gyffredinol.

Craffu ar  ddarpariaeth y gwasanaeth sy’n gwneud gwaith cynnal a chadw bach gan gynnwys torri gwair amwynder a phenderfynu a yw'r gwerth gorau’n cael ei gynnig gan staff mewnol neu gontractwyr allanol. A oes digon o staff i gyflawni'r gweithgareddau hyn ac a ellir sicrhau bod mwy o arian ar gael i glirio'r ôl-groniad o waith cynnal a chadw canol trefi? Ymhellach, cynhwyswch yn yr adroddiad hwn yr hyn sy'n statudol a'r hyn sy'n ddewisol o ran torri gwair yn y Sir yn gyffredinol.

Eitemau Sefydlog / Cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith 

Adolygu Blaenraglen Waith y Pwyllgor.

Pynciau: Diweddariad ar atal llifogydd yn Havens Head

adroddiad diweddaru yn unig

Pynciau: Cyllideb y Cyngor Sir 2022-2023

Cyllideb Amlinellol y Cyngor Sir 2021-2022 a Chrynodeb o'r Cynllun Ariannol ar gyfer y Tymor Canolig 2021-2022 - 2023-2024

Hysbysiadau o Gynnig

Pynciau: Adeiladu Tai yn y Dyfodol

Hysbysiad o gynnig gan John Cole i weithredu amod y bydd yr eiddo ar gyfer defnydd preswyl yn unig ac na fydd ar gael ar gyfer defnydd gwyliau neu ail gartref. - i'r adroddiad gael ei symud i'r cyfarfod nesaf ym mis Ionawr - diweddariad gan Dai Fforddiadwy Llywodraeth Cymru.

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen/Gweithgorau

 

Cylch Gorchwyl 

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yn adolygu ac yn craffu ar y gwasanaethau i'r cyhoedd a ddarperir gan y Cyngor, gan eithrio’r rhai hynny sy'n rhan o gylch gwaith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol.

Gwaith a swyddogaeth

Craffu ar ansawdd a pherfformiad yr holl wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor drwy ddatblygu dull sy'n seiliedig ar risg gan ddefnyddio gwybodaeth reoli berthnasol megis:

 • cynlluniau gwella gwasanaethau
 • gwybodaeth ariannol
 • mesurau perfformiad
 • risg busnes
 • hunanasesu
 • adborth / arolygon gan gwsmeriaid
 • adroddiadau arolygu / rheoleiddio allanol

Gylch gwaith a chwmpas

Gwasanaethau'r Cyngor, ac is-adrannau o fewn, fel a ganlyn:

 • Seilwaith
 • Yr Amgylchedd ac Argyfyngau Sifil 
 • Tai 
 • Cynnal a Chadw Adeiladau 
 • Cynllunio
 • Eiddo
 • Amddiffyn y Cyhoedd
 • Datblygu Economaidd ac Adfywio 
 • Gwasanaethau Diwylliannol
 • Gwasanaethau Hamdden 
 • Refeniw a Budd-daliadau

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor.

Amlder cyfarfodydd

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 547, adolygwyd 21/02/2022