Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yw adolygu a chraffu ar wasanaethau a ddarperir gan y Cyngor, sy'n wynebu’r cyhoedd, ac eithrio’r rheiny sydd o fewn cylch gorchwyl Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu a Gofal Cymdeithasol  Bydd y Pwyllgor yn craffu ar ansawdd a pherfformiad y gwasanaethau hyn.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor mewn perthynas â gwasanaethau’r Cyngor, a'r is-adrannau o fewn y gwasanaethau hyn, fel a ganlyn:

 • Seilwaith
 • Yr amgylchedd ac Argyfyngau Sifil posibl
 • Tai
 • Cynnal a Chadw Adeiladau
 • Cynllunio
 • Eiddo
 • Diogelu'r Cyhoedd
 • Datblygu Economaidd ac Adfywio
 • Gwasanaethau Diwylliannol
 • Gwasanaethau Hamdden
 • Refeniw a Budd-daliadau

Mae gan y Pwyllgor 13 o aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu ar Wasanaethau

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasnaethau

  

26 Mawrth 2024

 • Eitem: Datgarboneiddio Stoc Dai’r Cyngor
 • Diben: Atgyfeiriad gan y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio – cytunwyd ym mis Medi 2023. Effaith yr heriau ariannol wrth fodloni gofynion datgarboneiddio stoc dai’r cyngor i'w hystyried ymhellach fel blaenoriaeth; a gofyn i'r pwyllgor edrych ar effaith ehangach yr agenda ddatgarboneiddio ar yr awdurdod wedi hynny.
 • Eitem: Y Diweddaraf ar Orfodi
 • Diben: Adroddiad diweddaru
 • Eitem: Partneriaeth Natur Sir Benfro
 • Diben: Craffu gwaith Partneriaeth Natur Sir Benfro – darparu diweddariad blynyddol
 • Eitem: Diweddariad Perfformiad ar Gaffael Cwmni Bysiau a Chludiant Ysgol i Gyngor Sir Penfro
 • Diben: Craffu'r achos busnes a pherfformiad parhaus yn dilyn y pryniant

 

13 Mehefin 2024

 • Eitem: Tai, Atgyweirio Adeiladau a Gwaith Cynnal a Chadw
 • Diben: Diweddariad blynyddol
 • Eitem: Data Perfformiad Gwasanaethau  
 • Diben: Darparu data perfformiad gwasanaeth i'r pwyllgor gan gynnwys grantiau cyfleusterau i’r anabl
 • Eitem: Diweddariad gan y Gwasanaeth Cynllunio ynghylch materion yn ymwneud â ffosffadau
 • Diben: Adroddiad diweddaru
 • Eitem: Grŵp Rheoli Asedau Strategol
 • Diben: Diweddariad chwe-misol i Grŵp Rheoli Asedau Strategol y Cyngor a’r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau i graffu ar effaith fandaliaeth ar eiddo’r Awdurdod a’r goblygiadau a’r costau cysylltiedig.
ID: 547, adolygwyd 08/05/2024