Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Bydd y Pwyllgor yn cynnal gwaith craffu cyn i benderfyniadau gael eu gwneud er mwyn cyfrannu at ansawdd a chadernid penderfyniadau’r Cabinet. Swyddogaeth bellach y Pwyllgor yw sicrhau bod y penderfyniadau a wneir gan y Cabinet yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac mae'n cymryd yr egwyddor 'datblygu cynaliadwy' i ystyriaeth a’r 5 ffordd o weithio (tymor hir, ataliol, cynhwysol, cydweithredol ac integredig)yn ogystal â gofynion statudol eraill fel bo'n briodol (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010). Bydd hefyd yn sicrhau cyfranogiad Aelodau anweithredol ym mholisi cyllideb y Cyngor a’r fframwaith cynllunio drwy Banel Cyllid sefydlog.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:        

  • Rhaglen waith y Cabinet i’r dyfodol
  • Cynigion ar gyfer newidiadau mewn gwasanaethau, trawsnewid a/neu arbedion effeithlonrwydd
  • Asesiadau Effaith Integredig
  • Strategaethau a chynlluniau, fel bo'n briodol
  • Datblygu cynigion y gyllideb flynyddol a’r Dreth Gyngor a chynllunio ar eu cyfer drwy'r Panel Cyllid

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau  

Cylch Gorchwyl

Dyddiadau’r cyfarfodydd pwyllgor:

Blaenraglen Waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu: Pwyllgor 10 Mawrth 2022

Eitemau Pwyllgor ‘Unigol’ 

Pynciau: Y Panel Cyllid

Ystyried yr adroddiad terfynol

Pynciau: Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol

Ystyried dull gweithredu / polisi 

Pynciau: Datganiad Polisi Tâl

Deall y strwythurau a chylch gorchwyl presennol ynghylch sut y caiff y Datganiad Polisi Tâl ei lunio a sut bydd yr awdurdod yn cysylltu ag aelodau staff a’r undebau 

Pynciau: Hysbysiad o Gynnig ynghylch Gwaredu Asedau 

Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig yn fanwl

Eitemau Sefydlog/CylcholBlaenraglen Waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu: Pwyllgor 25 Ionawr 2022

Eitemau Pwyllgor ‘Unigol’ 

Pynciau: Cyllideb y Cyngor Sir 2022-23 a Chrynodeb o Gynllun Ariannol y Tymor Canolig 

Craffu ar gynigion ar gyfer cyllideb y cyngor a lefelau’r dreth gyngor ar gyfer 2022-23

Pynciau: Polisi Addasiadau Tai 

Ystyried y diweddariad polisi ar gyfer cyflawni addasiadau tai

Pynciau: Datganiad Polisi Tâl

Ystyried a chraffu ar y Datganiad Polisi Tal

Pynciau: Mannau Parcio i Bobl Anabl mewn Ardaloedd Preswyl

Ystyried argymhellion y gweithgor

Eitemau Sefydlog/Cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2020-21

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2020-21Blaenraglen Waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu: Pwyllgor 22 Tachwedd 2021

Eitemau Pwyllgor ‘Unigol’ 

Pynciau: Adolygu effaith cau Canolfannau Gwasanaeth Cwsmeriaid / Strategaeth Newid Sianel

Ystyried sut gallai’r pwyllgor gefnogi’r Strategaeth Newid Sianel i Gwsmeriaid wrth iddi symud i’w hail a’i thrydedd blwyddyn 

Pynciau: Hysbysiad o Gynnig ynghylch Parc Sglefrfyrddio Hwlffordd a Meysydd Chwarae Picton 

Adolygu’r ymarfer cwmpasu a gynhaliwyd ynghylch a oes angen ystyried gwneud Gorchymyn Diogelu Mannau Agored Cyhoeddus yng nghanol tref Hwlffordd

Pynciau: Strategaeth Digwyddiadau

Ystyried a yw’r cyfeiriad strategol a’r blaenoriaethau ar gyfer digwyddiadau yn gywir ar gyfer Sir Benfro a chael clywed barn aelodau ar fuddsoddi mewn digwyddiadau, yn unol â’r gofynion am adnoddau a amlinellwyd yn y strategaeth, yng nghyd-destun y buddion y mae’r sir yn eu hennill drwy gynnal a chyflenwi digwyddiadau

Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 

Ystyried a chraffu ar y Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg cyn cyfarfod y Cabinet 

Eitemau Sefydlog/Cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2020-21

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2020-21Blaenraglen Waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu: Pwyllgor 23 Medi 2021

Eitemau Pwyllgor ‘Unigol’ 

Pynciau: Strategaeth y Gymraeg 

Ystyried a chraffu ar Strategaeth y Gymraeg cyn cyfarfod y Cabinet

Pynciau: Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Dreth Gyngor 

Ystyried canlyniad yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Dreth Gyngor 

Pynciau: Adolygiad o Ganolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Ystyried argymhellion y gweithgor ynghylch cynigion i addasu lefel ddarpariaeth Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu   

Pynciau: Gorfodi Sifil

Ystyried argymhellion y gweithgor a ystyriodd y materion ynghylch y defnydd posibl o ddulliau amgen, megis prynu cerbyd symudol gorfodi sifil

Pynciau: Y Panel Cyllid

Derbyn diweddariad ar waith y Panel Cyllid, gan gynnwys cyflwyno dogfen drosolwg o’r model ariannol y mae’r awdurdod lleol wedi’i roi ar waith i gefnogi cyllidebau ysgolion yn yr hirdymor 

Eitemau Sefydlog/Cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2020-21

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2020-21

Pynciau: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu

Disgwylir ei gyflwyno i’r cyngor ym mis HydrefBlaenraglen Waith Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu: Pwyllgor 8 Mehefin 2022

Eitemau Pwyllgor ‘Unigol’ 

Pynciau: Polisi Ariannol y Tîm Rhianta Corfforaethol

Craffu ar Bolisi Ariannol y Tîm Rhianta Corfforaethol 

Pynciau: Hysbysiad o Gynnig ynghylch y Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi 

Ystyried yr Hysbysiad o Gynnig yn fanwl

Pynciau: Cynllun Seibiant Dyledion

Ystyried y Cynllun Seibiant Dyledion a’i effaith ar y Polisi Dyledion Corfforaethol

Pynciau: Mannau Parcio i Bobl Anabl mewn Ardaloedd Preswyl

Ystyried a ddylid darparu Mannau Parcio Unigol i Bobl Anabl mewn lleoliadau priodol mewn ardaloedd preswyl ac adolygu’r polisi presennol nad yw’n darparu’n benodol ar gyfer y mannau hyn

Eitemau Sefydlog/Cylchol

Pynciau: Rhaglen Waith 2020-21

Adolygu rhaglen waith y pwyllgor ar gyfer 2020-21Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau  

Pynciau: Y Panel Cyllid (sefydlwyd 09.11.17)

Darparu ar gyfer cynnwys aelodau parhaus wrth ddatblygu cynigion y gyllideb

Rhoi diweddariadau i’r pwyllgor llawn yn ôl yr angen (rhoddwyd y diweddariad diwethaf i’r pwyllgor ym mis Medi 2021)

Pynciau: Mannau Parcio i Bobl Anabl

Rhoi dealltwriaeth gyflawn i aelodau ar ymagwedd y cyngor at Fannau Parcio i Bobl Anabl ac archwilio’r posibilrwydd o ddarparu Mannau Parcio i Bobl Anabl mewn lleoliadau perthnasol mewn ardaloedd preswyl ac a ddylid adolygu’r polisi presennol nad yw’n darparu’n benodol ar gyfer y mannau hyn  

Pynciau: Gweithgor Gorfodi Sifil (sefydlwyd 21.01.20)

Archwilio’r materion ynghylch y defnydd posibl o ddulliau amgen, megis prynu cerbyd symudol gorfodi sifil, fel yr atgyfeiriwyd at y pwyllgor gan y Cabinet

Cwblhawyd y gwaith (rhoddwyd diweddariad i’r pwyllgor ym mis Medi 2021

Pynciau: Gweithgor Gwastraff 

Ystyried yr ymgynghoriad a’r cynigion ynghylch addasu lefel ddarpariaeth Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu

Cwblhawyd y gwaith (rhoddwyd diweddariad i’r pwyllgor ym mis Medi 2021Cylch Gorchwyl

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu yn adolygu ac yn craffu ar bolisïau, cynlluniau a strategaethau cyn i'r Cabinet wneud penderfyniad arnynt.

Gwaith a swyddogaeth

Craffu cyn i benderfyniadau gael eu gwneud ar bolisïau, cynlluniau, a strategaethau er mwyn cyfrannu at ansawdd a chadernid penderfyniadau'r Cabinet. Rhoi sicrwydd bod penderfyniadau'r Cabinet yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac wedi ystyried yr egwyddor 'datblygu cynaliadwy' a’r 5 ffordd o weithio (hirdymor, ataliol, yn cynnwys, cydweithredol, ac integredig), yn ogystal â gofynion statudol eraill fel y bo'n briodol (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010). Sicrhau bod Aelodau anweithredol yn cyfrannu at bolisi cyllideb a fframwaith cynllunio'r Cyngor drwy Banel Cyllid sefydlog

Gylch gwaith a chwmpas

Blaenraglen waith y Cabinet

  • Cynigion ar gyfer newid, trawsnewid a / neu effeithlonrwydd gwasanaethau
  • Asesiadau Effaith Integredig
  • Strategaethau a Chynlluniau, fel y bo'n briodol 
  • Datblygu a chynllunio ar gyfer y gyllideb flynyddol a chynigion y Dreth Gyngor drwy'r Panel Cyllid

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor.

Amlder cyfarfod

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 548, adolygwyd 28/02/2022