Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Rôl y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu yw adolygu a chraffu ar bolisïau, cynlluniau a strategaethau cyn i'r Cabinet wneud penderfyniadau.

Bydd y Pwyllgor yn ymgymryd â chraffu cyn gwneud penderfyniad, er mwyn cyfrannu at ansawdd a chadernid dull y Cabinet o wneud penderfyniadau.  Swyddogaeth bellach gan y Pwyllgor yw sicrhau bod dull y Cabinet o wneud penderfyniad yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac yn ystyried yr egwyddor o ‘ddatblygiad cynaliadwy' a 5 ffordd o weithio (tymor hir, ataliol, cynhwysol, cydweithredol ac integredig) yn ogystal â gofynion statudol eraill yn ôl yr angen (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010).

Dyma gylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor:

  • Blaenraglen waith y Cabinet
  • Cynigion am newid, trawsnewid a/neu effeithlonrwydd gwasanaethau
  • Asesiadau Effaith Integredig
  • Strategaethau a chynlluniau (yn ôl yr angen)
  • Cynigion cyllideb blynyddol

Mae gan y Pwyllgor 13 aelod a bydd yn cwrdd o leiaf bum gwaith y flwyddyn.Gellir cael manylion am aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol drwy'r ddolen isod.

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn penderfynu - Cylch Gorchwyl

Rhaglen Waith - Pwllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

ID: 548, adolygwyd 15/02/2019