Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu

Bydd y Pwyllgor yn cynnal gwaith craffu cyn i benderfyniadau gael eu gwneud er mwyn cyfrannu at ansawdd a chadernid penderfyniadau’r Cabinet. Swyddogaeth bellach y Pwyllgor yw sicrhau bod y penderfyniadau a wneir gan y Cabinet yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ac mae'n cymryd yr egwyddor 'datblygu cynaliadwy' i ystyriaeth a’r 5 ffordd o weithio (tymor hir, ataliol, cynhwysol, cydweithredol ac integredig)yn ogystal â gofynion statudol eraill fel bo'n briodol (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010). Bydd hefyd yn sicrhau cyfranogiad Aelodau anweithredol ym mholisi cyllideb y Cyngor a’r fframwaith cynllunio drwy Banel Cyllid sefydlog.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:        

 • Rhaglen waith y Cabinet i’r dyfodol
 • Cynigion ar gyfer newidiadau mewn gwasanaethau, trawsnewid a/neu arbedion effeithlonrwydd
 • Asesiadau Effaith Integredig
 • Strategaethau a chynlluniau, fel bo'n briodol
 • Datblygu cynigion y gyllideb flynyddol a’r Dreth Gyngor a chynllunio ar eu cyfer drwy'r Panel Cyllid

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen / Gweithgorau  

Cylch Gorchwyl

14 Hydref 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Strategaeth Dementia
 • Diben: Ystyried Strategaeth Dementia Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru
 • Eitem: Polisi Rheoli Cofnodion
 • Diben: Ystyried a chefnogi’r Polisi Rheoli Cofnodion wedi’i ddiweddaru cyn iddo ei gyflwyno i’r Cabinet i gael ei gymeradwyo.
 • Eitem: Cynllun Gwella Hawliau Tramwy
 • Diben: Craffu ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy ar gyfer Sir Benfro 2018 – 2028
 • Eitem: Panel Cyllid
 • Diben: Darparu ymwneud parhaus gan aelodau â datblygu cynigion y gyllideb.

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu
 • Diben: I’w gyflwyno gerbron y Cyngor ym mis Hydref

22 Tachwedd 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Adolygiad o Bolisi Dyraniadau Choice Homes
 • Diben: Adolygu Polisi Dyraniadau Choice Homes
 • Eitem: Strategaeth Gaffael
 • Diben: Ystyried a chraffu ar ddatblygu strategaeth gaffael newydd.
 • Eitem: Ffrydiau gwaith sy’n Bwydo i mewn i’r Strategaeth Drafnidiaeth
 • Diben: Cael diweddariad ar ffrydiau gwaith sy’n bwydo i mewn i ddatblygiad Strategaeth Drafnidiaeth
 • Eitem: Strategaeth Tlodi
 • Diben: Ystyried y cynnydd o ran datblygu Strategaeth Tlodi

Eitemau Sefydlog / Cylchol

Amherthnasol

25 Ionawr 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Cyllideb y Cyngor Sir a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig Cryno
 • Diben: Craffu ar gynigion ar gyfer cyllideb a lefelau Treth Gyngor y Cyngor
 • Eitem: Datganiad Polisi Cyflog
 • Diben: Ystyried a chraffu ar y Datganiad Polisi Cyflog cyn iddo gael ei gyflwyno gerbron y Cyngor llawn.
 • Eitem: Strategaeth Tai (ddrafft) Sir Benfro ym mis Ionawr 2023
 • Diben: Ystyried a chraffu ar Strategaeth Tai ddrafft Sir Benfro.

Eitemau Sefydlog / Cylchol

Amherthnasol

10 Mawrth 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

Amherthnasol

Eitemau Sefydlog / Cylchol

Amherthnasol

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu yn adolygu ac yn craffu ar bolisïau, cynlluniau a strategaethau cyn i'r Cabinet wneud penderfyniad arnynt.

Gwaith a swyddogaeth

Craffu cyn i benderfyniadau gael eu gwneud ar bolisïau, cynlluniau, a strategaethau er mwyn cyfrannu at ansawdd a chadernid penderfyniadau'r Cabinet. Rhoi sicrwydd bod penderfyniadau'r Cabinet yn cydymffurfio â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, ac wedi ystyried yr egwyddor 'datblygu cynaliadwy' a’r 5 ffordd o weithio (hirdymor, ataliol, yn cynnwys, cydweithredol, ac integredig), yn ogystal â gofynion statudol eraill fel y bo'n briodol (e.e. Deddf Cydraddoldeb 2010). Sicrhau bod Aelodau anweithredol yn cyfrannu at bolisi cyllideb a fframwaith cynllunio'r Cyngor drwy Banel Cyllid sefydlog

Gylch gwaith a chwmpas

Blaenraglen waith y Cabinet

 • Cynigion ar gyfer newid, trawsnewid a / neu effeithlonrwydd gwasanaethau
 • Asesiadau Effaith Integredig
 • Strategaethau a Chynlluniau, fel y bo'n briodol 
 • Datblygu a chynllunio ar gyfer y gyllideb flynyddol a chynigion y Dreth Gyngor drwy'r Panel Cyllid

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor.

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor.

Amlder cyfarfod

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Polisi a Chyn Penderfynu yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 548, adolygwyd 10/10/2022