Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yw adolygu a chraffu ar y gwasanaethau a ddarperir er mwyn gwella’r canlyniadau i blant, pobl ifanc a dysgwyr sy'n oedolion ac i gefnogi codi safonau addysgol a chanlyniadau.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:

 • Canlyniadau addysgol ar bob cam, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4
 • Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion
 • Categoreiddio ysgolion
 • Cynorthwyo ysgolion drwy weithio’n rhanbarthol (h.y. ERW)
 • Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)
 • Gwasanaethau Cynhwysiant
 • Cymorth Ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)
 • Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16
 • Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Choleg Sir Benfro
 • Y Gwasanaeth Cerdd
 • Datblygu Chwaraeon
 • Llais a chyfranogiad plant
 • Trefniadau ariannol mewn perthynas ag ysgolion a dysgu
 • Diogelu ym maes Addysg

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a phedwar aelod cyfetholedig statudol a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

Cylch Gorchwyl

Dyddiadau Cyfarfodydd Pwyllgor:

Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu: Pwyllgor Mehefin 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

Pynciau: Dysgu o fewn yr Archwiliad o Ddarpariaeth Awyr Agored

Derbyn diweddariad yn dilyn yr archwiliad o arfer cyfredol Dysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer pob dysgwr oedran ysgol statudol ac Ôl-16 ac iddo gael ei gysylltu â'r cwricwlwm newydd.

Pynciau: Strategaeth ar gyfer Sir Benfro 2027 a Map Ffordd ar gyfer Gwella   

Ystyried Strategaeth ar gyfer Sir Benfro 2027 a'r Map Ffordd gyda data cysylltiedig. 

Pynciau: Addysg Ddewisol yn y Cartref

Derbyn diweddariad ar sefyllfa bresennol disgyblion Addysg Ddewisol yn y Cartref (yn dilyn adroddiad Pwyllgor Ionawr 2021)

Pynciau: Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Ystyried a chraffu ar Gynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg cyn ei gymeradwyo gan y Cabinet ym mis Gorffennaf 2022

Eitemau Sefydlog / Eitemau Cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Pynciau: Diweddariad ar y Cynllun Cyfarwyddiaeth 

Monitro perfformiad yn y Gwasanaethau Cynhwysiant, Perfformiad a Chymuned, Adnoddau a Llywodraethu a Gwella Ysgolion

Pynciau: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth - Darparu Addysg Ôl-16 yn Sir Benfro

Adolygu effeithiolrwydd y memorandwm cyd-ddealltwriaeth ar gyfer darparu addysg ôl-16 yn Sir Benfro yn flynyddol cyn iddo gael ei ystyried gan y Cyngor, yn unol â’r penderfyniad ym mis Hydref 2018 ac ar gyfer diweddariad mis Mehefin 2022 i gynnwys data hollgynhwysol sy’n ymwneud ag addysg ôl-16 yn y sir.Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu: Pwyllgor 1 Mawrth 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

Pynciau: Adroddiad Monitro Perfformiad

Craffu ar y rhwystrau i berfformiad gan gynnwys data absenoldeb staff, ffigurau cadw staff a chanlyniadau tymor yr hydref.

Pynciau: Ysgolion Gwybodus ynghylch Trawma 

Craffu ar effeithiolrwydd cyflwyno’r Rhaglen Ysgolion sy'n Ystyriol o Drawma, mewn ysgolion cynradd ac uwchradd.

Eitemau Sefydlog / Eitemau Cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Pynciau: Archwiliad Diogelu Adran 175

Ystyried yr Archwiliad Diogelu blynyddolBlaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu: Pwyllgor 27 Ionawr 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

Pynciau: Bwrsariaethau Ysgolion

Craffu ar gydraddoldeb mynediad i fwrsariaethau mewn lleoliadau addysg ôl-16.

Pynciau: Adroddiadau Perfformiad Ysgolion

Derbyn gwybodaeth am y broses o raddau a aseswyd gan y ganolfan a'u cywirdeb. 

Eitemau Sefydlog / Eitemau Cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Pynciau: Diweddariad ar y Cynllun Cyfarwyddiaeth 

Monitro perfformiad yn y Gwasanaethau Cynhwysiant, Perfformiad a Chymuned, Adnoddau a Llywodraethu a Gwella Ysgolion

Pynciau: Y diweddaraf ar y cwricwlwm 

Derbyn diweddariadau rheolaidd ar baratoadau ar gyfer gweithredu’r cwricwlwm newydd – 'Cenhadaeth Ein Cenedl – Cwricwlwm Trawsnewidiol'

Pynciau: Cyllideb Ddrafft Amlinellol y Cyngor Sir 2021-2022 a Chynllun Ariannol Tymor Canolig Drafft Amlinellol 2022-2023 i 2025-2026

Craffu ar gynigion ar gyfer lefelau cyllideb a threth cyngor y cyngor ar gyfer 2021-22

Pynciau: Adroddiad Blynyddol Chwythu'r Chwiban mewn Ysgolion

Derbyn diweddariad blynyddol ar chwythu'r chwiban mewn ysgolionBlaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu: Pwyllgor 25 Tachwedd 2021

Eitemau Pwyllgor Untro

Pynciau: Cyflwyniad Gwella Ysgolion

Derbyn diweddariad gan y Pennaeth Gwella Ysgolion a Chomisiynu sydd newydd ei benodi.

Pynciau: Diweddariad ynghylch yr Adolygiad o Gyllid Fformiwla Ysgolion

Cyflwyno diweddariad dwy ran i'r Pwyllgor er mwyn caniatáu craffu ac i sicrhau tryloywder;

 1.  Manylion drafft yr adolygiad Fformiwla Ariannu
 2. Cynaliadwyedd ariannol Ysgolion yr 21ain Ganrif 

Pynciau: Cynllun Gweithredu Archwiliad Diogelu mewn Ysgolion o dan Adran 175 Diogelu’r Ddeddf Addysg 

Craffu ar Gynllun Gweithredu Archwiliad Diogelu Ysgolion Adran 175 y Gwasanaethau Diogelu sydd wedi'i raddio gan RAG

Eitemau Sefydlog / Eitemau Cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.Blaenraglen Waith y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu: Pwyllgor 30 Medi 2021

Eitemau Pwyllgor Untro

Pynciau: Cymorth ERW i Ysgolion Sir Benfro 

Craffu ar waith ERW gyda’r Rheolwr Gyfarwyddwr yn bresennol, mewn perthynas â’r cymorth a’r her a gynigir i ysgolion Sir Benfro.

Pynciau: Adferiad COVID-19 ar gyfer Addysg, Plant, Pobl Ifanc ac Ysgolion 

Hysbysu’r Pwyllgor am waith sy’n cael ei wneud o fewn y Gyfarwyddiaeth Gwasanaeth Addysg i gefnogi proses adferiad Covid-19

Pynciau: Cynllunio Lleoedd Ysgol

Derbyn adroddiad yn amlinellu'r strategaeth i asesu'r effaith economaidd ar gynllunio lleoedd ysgol er mwyn i'r awdurdod allu llunio strategaeth effeithiol ar gyfer cyflenwi yn y dyfodol;

 • Datblygu Economaidd
 • Cynllun Datblygu Lleol
 • Rheolaeth o Asedau Ysgolion
 • Ffigurau Lleol (Sir Benfro)

Eitemau Sefydlog / Eitemau Cylchol

Pynciau: Blaenraglen Waith

Cytuno ar flaenraglen waith y Pwyllgor ar gyfer y cyfarfodydd dilynol a gwneud unrhyw newidiadau angenrheidiol.

Pynciau: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu 

Darparu adolygiad integredig o brif weithgarwch y Pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal ag edrych ymlaen at heriau’r dyfodol a meysydd i’w gwella

Pynciau: Diweddariad ar y Cynllun Cyfarwyddiaeth 

Monitro perfformiad yn y Gwasanaethau Cynhwysiant, Perfformiad a Chymuned, Adnoddau a Llywodraethu a Gwella Ysgolion

Hysbysiadau o Gynnig

Fel y’u derbyniwyd. Ymateb i unrhyw hysbysiadau o gynnig a gyfeiriwyd at y Pwyllgor

Grwpiau Gorchwyl a Gorffen/Gweithgorau

Gweithgor Cynllun Gweithredu Estyn

Ymweliadau’r Panel Craffu

Cynnal rhaglen o ymweld ag ysgolion unigol 

Partneriaethau Strategol:

 •  ERW
 • Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Rhanbarthol
 • Coleg Sir Benfro

Cylch Gorchwyl

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yn adolygu ac yn craffu ar wasanaethau a ddarperir er mwyn gwella canlyniadau i blant, pobl ifanc, ac oedolion sy’n dysgu.

Gwaith a swyddogaeth

I gefnogi gwella safonau addysgol a chanlyniadau dysgwyr.

Gylch gwaith a chwmpas

Deilliannau addysgol yn ystod pob cyfnod, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4

 • Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion
 • Categoreiddio ysgolion 
 • Cymorth i Ysgolion trwy weithio'n rhanbarthol (h.y. ERW)
 • Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)
 • Gwasanaethau Cynhwysiad
 • Cymorth ieuenctid a gwasanaethau eraill sy'n seiliedig yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)
 • Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16 
 • MOU gyda Choleg Sir Benfro 
 • Gwasanaeth Cerdd 
 • Datblygu Chwaraeon
 • Llais plant a chyfranogiad 
 • Trefniadau ariannol sy'n ymwneud ag ysgolion a dysgu 
 • Diogelu mewn Addysg

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor a 4 aelod cyfetholedig statudol.

Amlder cyfarfodydd

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 550, adolygwyd 09/03/2022