Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yw adolygu a chraffu ar y gwasanaethau a ddarperir er mwyn gwella’r canlyniadau i blant, pobl ifanc a dysgwyr sy'n oedolion ac i gefnogi codi safonau addysgol a chanlyniadau.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:

 • Canlyniadau addysgol ar bob cam, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4
 • Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion
 • Categoreiddio ysgolion
 • Cynorthwyo ysgolion drwy weithio’n rhanbarthol (h.y. ERW)
 • Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)
 • Gwasanaethau Cynhwysiant
 • Cymorth Ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)
 • Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16
 • Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Choleg Sir Benfro
 • Y Gwasanaeth Cerdd
 • Datblygu Chwaraeon
 • Llais a chyfranogiad plant
 • Trefniadau ariannol mewn perthynas ag ysgolion a dysgu
 • Diogelu ym maes Addysg

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a phedwar aelod cyfetholedig statudol a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

 

28 Mawrth 2024

 • Eitem: Ysgol Gynradd Maenorbŷr
 • Diben: Derbyn diweddariad llafar mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Maenorbŷr a'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn dilyn y tân
 • Eitem: Panel Craffu Ysgolion
 • Diben: Ystyried canlyniadau ymweliadau ysgolion a gynhaliwyd gan y panel
 • Eitem: Y diweddaraf ar y Cwricwlwm, gan gynnwys Dysgu o fewn yr Archwiliad o Ddarpariaeth Awyr Agored
 • Diben: Derbyn diweddariadau rheolaidd ar baratoadau ar gyfer gweithredu’r cwricwlwm newydd – “Cenhadaeth Ein Cenedl – Cwricwlwm Trawsnewidiol”. I’r diweddariad gynnwys gwybodaeth yn dilyn yr archwiliad am yr arfer presennol o Ddysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer pob dysgwr oedran ysgol statudol ac Ôl-16
 • Eitem: Gwasanaeth Cwnsela
 • Diben: Effeithiolrwydd y gwasanaeth cwnsela i ddisgyblion mewn ysgolion gan gynnwys gwasanaethau ‘mewngymorth’ Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS) mewn ysgolion. Bydd hyn yn cynnwys iechyd meddwl a llesiant fel dull ysgol gyfan
 • Eitem: Grant Datblygu Disgyblion
 • Diben: Adolygiad o effeithiolrwydd y grant
 • Eitem: Canlyniadau Arholiadau
 • Diben: Adolygiad o ganlyniadau arholiadau ar gyfer 2022-2023
 • Eitem: Trefniadau Arlwyo
 • Diben: Adolygiad o drefniadau arlwyo a'r effeithiau ar ddysgwyr

27 Mehefin 2024

 • Eitem: Ysgol Gynradd Maenorbŷr
 • Diben: Derbyn diweddariad llafar mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Maenorbŷr a'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn dilyn y tân
 • Eitem: Panel Craffu Ysgolion
 • Diben: Ystyried canlyniadau ymweliadau ysgolion a gynhaliwyd gan y panel
 • Eitem: Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb
 • Diben: Edrych ar sut mae’r cwricwlwm wedi datblygu mewn ysgolion.
 • Eitem: Trosolwg Cludiant Ysgol
 • Diben: Trosolwg o gludiant ysgol a ddarperir gan yr awdurdod. Gan gynnwys y pwysau a brofir gan Ysgol Caer Elen ac Ysgol Penrhyn Dewi. Gwahaniaeth trafnidiaeth i Ysgolion Cyfrwng Cymraeg ac Ysgolion Ffydd
 • Eitem: Darpariaeth Gymraeg
 • Diben: Edrych ar y posibilrwydd o ehangu'r ddarpariaeth Gymraeg yn Ne a Gorllewin Sir Benfro a'r hyn y gellid ei wneud gan Ysgolion Cymraeg Gogledd Sir Benfro i gael disgyblion o'r De. Gan gynnwys y pwysau a brofir gan Ysgol Caer Elen
 • Eitem: Data Gwaharddiadau
 • Diben: Adroddiad 2021 o waharddiadau cenedlaethol ac effaith hyn yn Sir Benfro

 

26 Medi 2024

 • Eitem: Ysgol Gynradd Maenorbŷr
 • Diben: Derbyn diweddariad llafar mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Maenorbŷr a'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn dilyn y tân
 • Eitem: Panel Craffu Ysgolion
 • Diben: Ystyried canlyniadau ymweliadau ysgolion a gynhaliwyd gan y panel
 • Eitem: Addysg Ddewisol yn y Cartref
 • Diben: Y canllawiau newydd ar addysg ddewisol yn y cartref ac adolygiad o nifer y dysgwyr sy'n cael addysg ddewisol yn y cartref.
 • Eitem: Cadw a Recriwtio Athrawon
 • Diben: Heriau recriwtio a chadw athrawon yn Sir Benfro. Gellid gwahodd Undebau Athrawon
 • Eitem: Llais y Dysgwr
 • Diben: Pobl ifanc yn rhannu eu profiad â'r ysgol. Gofynnir i ysgolion am sbectrwm o ddysgwyr a fyddai'n falch o rannu eu barn
 • Eitem: Rôl yr Esgobaeth
 • Diben: Rôl yr Esgobaeth mewn perthynas â holl ysgolion Sir Benfro
 • Eitem: Ysgolion Anghymesur
 • Diben: Adroddiad yn edrych ar effaith ysgolion anghymesur a'r manteision a'r anfanteision o ran pam mae ysgolion yn dewis dod yn un
ID: 550, adolygwyd 13/02/2024