Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yw adolygu a chraffu ar y gwasanaethau a ddarperir er mwyn gwella’r canlyniadau i blant, pobl ifanc a dysgwyr sy'n oedolion ac i gefnogi codi safonau addysgol a chanlyniadau.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:

 • Canlyniadau addysgol ar bob cam, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4
 • Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion
 • Categoreiddio ysgolion
 • Cynorthwyo ysgolion drwy weithio’n rhanbarthol (h.y. ERW)
 • Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)
 • Gwasanaethau Cynhwysiant
 • Cymorth Ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)
 • Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16
 • Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Choleg Sir Benfro
 • Y Gwasanaeth Cerdd
 • Datblygu Chwaraeon
 • Llais a chyfranogiad plant
 • Trefniadau ariannol mewn perthynas ag ysgolion a dysgu
 • Diogelu ym maes Addysg

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a phedwar aelod cyfetholedig statudol a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

17 Ebrill 2023

22 Mehefin 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Trefniadau ar gyfer Absenoldeb Staff Ysgol ac Athrawon Cyflenwi      
 • Diben: Er mwyn craffu ar: 
 • Y rhwystrau i berfformiad, gan gynnwys data absenoldeb staff a ffigurau cadw staff
 • Y trefniadau cyflenwi presennol

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Panel Craffu Ysgolion
 • Diben: Ystyried canlyniadau ymweliadau ysgol a gynhaliwyd gan y panel (Ysgol Wdig ac Ysgol Greenhill)
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu
 • Diben: Darparu adolygiad integredig o brif weithgarwch y Pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal ag edrych ymlaen at heriau’r dyfodol a meysydd i’w gwella.
 • Eitem: Diweddariad Partneriaeth
 • Diben: Craffu ar y cymorth sy’n cael ei roi gan y consortiwm Partneriaeth sydd newydd ei sefydlu.
 • Eitem: Diweddariad ar Gynllun y Gyfarwyddiaeth
 • Diben: Monitro perfformiad yn y Gwasanaethau Cynhwysiant, Perfformiad a Chymunedau, Adnoddau a Llywodraethu a Gwella Ysgolion
 • Eitem: Archwiliad o Ddiogelu dan Adran 175
 • Diben: Ystyried yr Archwiliad Blynyddol o Ddiogelu
 • Eitem: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer darparu Addysg Ôl-16 yn Sir Benfro
 • Diben: Cynnal adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer darparu Addysg Ôl-16 yn Sir Benfro cyn ei fod yn cael ei ystyried gan y Cyngor, yn unol â’r penderfyniad ym mis Hydref 2018 a bod diweddariad mis Mehefin 2022 yn cynnwys data hollgynhwysol mewn perthynas ag addysg Ôl-16 yn y Sir.

 

21 Medi 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Rhaglen Nofio Ysgolion
 • Diben: Er mwyn craffu ar effeithiolrwydd y rhaglen i sicrhau ei bod yn gadarn ac yn gynaliadwy i ddysgwyr.

   

Eitemau Sefydlog / Cylchol

N/A

23 Tachwedd 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Canlyniadau Ysgolion Gwybodus Trawma
 • Diben: Craffu ar effeithiolrwydd cyflwyno'r Rhaglen Ysgolion Gwybodus Trawma, mewn ysgolion Cynradd ac Uwchradd.
 • Eitem: Data Presenoldeb yn yr Ysgol
 • Diben: Er mwyn monitro’r dull o gynyddu presenoldeb yn yr ysgol, yn dilyn y diweddariad a roddwyd i’r pwyllgor ym mis Ebrill 2023.

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Ysgol Gynradd Maenorbŷr
 • Diben: Derbyn diweddariad llafar mewn perthynas ag Ysgol Gynradd Maenorbŷr a'r cynnydd sy'n cael ei wneud yn dilyn y tân.
 • Eitem: Panel Craffu Ysgolion
 • Diben: Ystyried canlyniadau ymweliadau ysgol a gynhaliwyd gan y panel.
 • Eitem: Cynllun Gweithredu Diogelu o dan Adran 175
 • Diben: Goruchwylio dyletswyddau statudol y Cyfarwyddwr Ysgolion a Dysgu mewn perthynas â diogelu a hyrwyddo llesiant plant mewn ysgolion.

 

 

 

Er mwyn craffu ar effeithiolrwydd y rhaglen i sicrhau ei bod yn gadarn ac yn gynaliadwy i ddysgwyr.

 

ID: 550, adolygwyd 24/05/2023