Trosolwg a Chraffu

Pwyllgor Ysgolion a Dysgu

Rôl Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yw adolygu a chraffu ar y gwasanaethau a ddarperir er mwyn gwella’r canlyniadau i blant, pobl ifanc a dysgwyr sy'n oedolion ac i gefnogi codi safonau addysgol a chanlyniadau.

Mae cylch gwaith a chwmpas y Pwyllgor fel a ganlyn:

 • Canlyniadau addysgol ar bob cam, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4
 • Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion
 • Categoreiddio ysgolion
 • Cynorthwyo ysgolion drwy weithio’n rhanbarthol (h.y. ERW)
 • Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)
 • Gwasanaethau Cynhwysiant
 • Cymorth Ieuenctid a gwasanaethau eraill yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)
 • Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16
 • Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda Choleg Sir Benfro
 • Y Gwasanaeth Cerdd
 • Datblygu Chwaraeon
 • Llais a chyfranogiad plant
 • Trefniadau ariannol mewn perthynas ag ysgolion a dysgu
 • Diogelu ym maes Addysg

Mae gan y Pwyllgor 13 o Aelodau a phedwar aelod cyfetholedig statudol a bydd yn cyfarfod bum gwaith y flwyddyn o leiaf. Gellir cael manylion aelodau'r Pwyllgor a chyfarfodydd yn y dyfodol, ynghyd â Rhaglen Waith y Pwyllgor drwy ddilyn y dolenni isod. 

Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu

12 Hydref 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol
 • Diben: Craffu ar y polisi, yn dilyn ei gyflwyno ym mis Medi 2021
 • Eitem: Diweddariad ar Gynllun Gweithredu Estyn
 • Diben: Ystyried a chraffu ar y gwelliannau a wnaed mewn perthynas â’r 4 argymhelliad, gyda data ar ddeilliannau TGAU a Safon Uwch ar gyfer Sir Benfro o’i gymharu â data cenedlaethol wedi’i gynnwys fel rhan o argymhelliad 1

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Adroddiad Blynyddol Trosolwg a Chraffu
 • Diben: Darparu adolygiad integredig o brif weithgarwch y Pwyllgor dros y flwyddyn ddiwethaf, yn ogystal ag edrych ymlaen at heriau yn y dyfodol a meysydd ar gyfer gwella
 • Eitem: Y Panel Craffu ar Ysgolion
 • Diben: Ystyried deilliannau ymweliadau ag ysgolion a gynhaliwyd gan y panel

24 Tachwedd 2022

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Diweddariad ar Gynllun Gweithredu Estyn
 • Diben: Ystyried a chraffu ar y gwelliannau a wnaed mewn perthynas â’r 4 argymhelliad, gyda data ar ddeilliannau TGAU a Safon Uwch ar gyfer Sir Benfro o’i gymharu â data cenedlaethol wedi’i gynnwys fel rhan o argymhelliad 1
 • Eitem: Cyrhaeddiad addysgol ysgolion bychain a gwledig
 • Diben: Ystyried cyfleoedd a heriau ar gyfer ysgolion bychain a gwledig

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Panel Craffu ar Ysgolion
 • Diben: Ystyried deilliannau ymweliadau ag ysgolion a gynhaliwyd gan y panel
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu mewn Addysg
 • Diben: Cael trosolwg ar ddyletswyddau statudol y Cyfarwyddwr Ysgolion a Dysgu mewn perthynas â diogelu a hybu lles plant mewn ysgolion

Ymweliad y Panel Craffu

 • Ysgol 1 – Ysgol Y Preseli
 • Diben: Cynnal rhaglen o ymweliadau ag ysgolion unigol
 • Ysgol 2 – Canolfan Ddysgu Sir Benfro (CDdSB Neyland)
 • Diben: Cynnal rhaglen o ymweliadau ag ysgolion unigol

26 Ionawr 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Diweddariad ar yr Adolygiad o Gyllid Fformiwla Ysgolion
 • Diben: Cyflwyno diweddariad mewn dwy ran i’r Pwyllgor i’w alluogi i graffu ac i sicrhau tryloywder;
  • Manylion drafft yr adolygiad o Gyllid Fformiwla
  • Cynaliadwyedd ariannol Ysgolion yr 21ain Ganrif

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Adroddiadau Arolygu Ysgolion Estyn
 • Diben: Cyflwyno Adroddiadau Arolygu Ysgolion diweddar Estyn ar arolygiadau a gynhaliwyd rhwng mis Medi 2022 a mis Mawrth 2023
 • Eitem: Cyllideb Ddrafft Amlinellol y Cyngor Sir 2023-24 a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig (CATC) Drafft Amlinellol 2023-24 i 2026-27
 • Diben: Craffu ar gynigion ar gyfer cyllideb a lefelau Treth Gyngor y Cyngor ar gyfer 2022-23
 • Eitem: Adroddiad Blynyddol ar Chwythu’r Chwiban mewn Ysgolion
 • Diben: Cael diweddariad blynyddol ar chwythu’r chwiban mewn ysgolion

30 Mawrth 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

 • Eitem: Data Presenoldeb Ysgolion
 • Diben: Adolygu canlyniadau’r ymgyrch diweddar i wella presenoldeb mewn ysgolion
 • Eitem: Darpariaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned a’r Gwasanaeth Ieuenctid
 • Diben: Cael diweddariad ar y darpariaethau sydd ar waith ar gyfer dysgu gydol oes
 • Eitem: Craffu ar ddarparwyr addysg allanol
 • Diben: Ystyried yr ystod o ddarparwyr a rhaglenni allanol mewn perthynas ag addysg yn y Sir (e.e. Cam Nesa)
 • Eitem: Absenoldeb Staff Ysgolion a Threfniadau Athrawon Cyflenwi         
 • Diben: Craffu ar y canlynol:
  • Y rhwystrau i berfformiad gan gynnwys data absenoldeb staff a ffigyrau cadw staff
  • Y trefniadau cyflenwi ar hyn o bryd

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Diweddariad ar y Cwricwlwm gan gynnwys Archwiliad o Ddarpariaeth Dysgu yn yr Awyr Agored
 • Diben: Cael diweddariadau rheolaidd ar baratoadau ar gyfer rhoi’r cwricwlwm newydd ar waith – “Cenhadaeth Ein Cenedl – Cwricwlwm Gweddnewidiol”. Dylai’r diweddariad gynnwys gwybodaeth yn dilyn yr archwiliad o arfer cyfredol o ran Dysgu yn yr Awyr Agored ar gyfer yr holl ddysgwyr o oedran ysgol statudol ac Ôl-16.

Mehefin 2023

Eitemau Pwyllgor Untro

Amherthnasol

Eitemau Sefydlog / Cylchol

 • Eitem: Diweddariad Partneriaeth
 • Diben: Craffu ar y cymorth sy’n cael ei roi gan y consortiwm Partneriaeth sydd newydd ei sefydlu.
 • Eitem: Diweddariad ar Gynllun y Gyfarwyddiaeth
 • Diben: Monitro perfformiad yn y Gwasanaethau Cynhwysiant, Perfformiad a Chymunedau, Adnoddau a Llywodraethu a Gwella Ysgolion
 • Eitem: Archwiliad o Ddiogelu dan Adran 175
 • Diben: Ystyried yr Archwiliad Blynyddol o Ddiogelu
 • Eitem: Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer darparu Addysg Ôl-16 yn Sir Benfro
 • Diben: Cynnal adolygiad blynyddol o effeithiolrwydd y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth ar gyfer darparu Addysg Ôl-16 yn Sir Benfro cyn ei fod yn cael ei ystyried gan y Cyngor, yn unol â’r penderfyniad ym mis Hydref 2018 a bod diweddariad mis Mehefin 2022 yn cynnwys data hollgynhwysol mewn perthynas ag addysg Ôl-16 yn y Sir.

 

Cylch Gorchwyl

Diben

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yn adolygu ac yn craffu ar wasanaethau a ddarperir er mwyn gwella canlyniadau i blant, pobl ifanc, ac oedolion sy’n dysgu.

Gwaith a swyddogaeth

I gefnogi gwella safonau addysgol a chanlyniadau dysgwyr.

Gylch gwaith a chwmpas

Deilliannau addysgol yn ystod pob cyfnod, yn enwedig yng Nghyfnod Allweddol 4

 • Perfformiad ysgolion, gan gynnwys y cymorth a ddarperir i ysgolion
 • Categoreiddio ysgolion 
 • Cymorth i Ysgolion trwy weithio'n rhanbarthol (h.y. ERW)
 • Ysgolion Unigol (drwy Banel Craffu Ysgolion)
 • Gwasanaethau Cynhwysiad
 • Cymorth ieuenctid a gwasanaethau eraill sy'n seiliedig yn y gymuned (gan gynnwys Dysgu Oedolion)
 • Dysgu, sgiliau a hyfforddiant ôl-16 
 • MOU gyda Choleg Sir Benfro 
 • Gwasanaeth Cerdd 
 • Datblygu Chwaraeon
 • Llais plant a chyfranogiad 
 • Trefniadau ariannol sy'n ymwneud ag ysgolion a dysgu 
 • Diogelu mewn Addysg

Gweithdrefn

Bydd y Pwyllgor yn cynnal ei drafodion yn unol â rheolau'r Weithdrefn Trosolwg a Chraffu a nodir yn Adran 7 o Gyfansoddiad y Cyngor

Aelodaeth

Bydd 13 o Aelodau ar y Pwyllgor a 4 aelod cyfetholedig statudol.

Amlder cyfarfodydd

Bydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Ysgolion a Dysgu yn cyfarfod o leiaf 5 gwaith yn ystod pob blwyddyn ddinesig.

ID: 550, adolygwyd 10/10/2022