Trosolwg a Chraffu

Ymgysylltu â'r Cyhoedd

Mae Adran 62 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2001 yn caniatáu i unrhyw un sy'n byw neu'n gweithio yn Sir Benfro ddod â sylwadau i sylw'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu perthnasol am unrhyw fater sy'n cael ei ystyried gan y Pwyllgor.  Gellir gweld blaenraglenni sy'n manylu ar y materion y bydd pob Pwyllgor yn eu hystyried trwy'r dolenni isod.Rhaid i unrhyw Bwyllgor Trosolwg a Chraffu, wrth arfer ei swyddogaethau, ystyried unrhyw farn ddaw i'w sylw.  Mae ffurflen, ‘Dod â sylwadau i sylw Pwyllgor Trosolwg a Chraffu', ar gael i'r diben hwn a gellir dod o hyd iddi drwy'r ddolen ar waelod y dudalen hon.

Er mwyn annog y rhai hynny sy'n byw ac yn gweithio yn y sir i ymwneud yn fwy â'r broses Craffu yn Sir Benfro, mae ffurflen hefyd wedi ei chreu lle gall aelodau o'r cyhoedd awgrymu testunau i'r Pwyllgor Trosolwg a Chraffu eu hystyried.  Gellir dod o hyd i'r ffurflen hon, ‘Awgrymwch destunau i'w hystyried gan Bwyllgor Trosolwg a Chraffu' drwy'r ddolen isod.  Am y rheswm hwn, mae blaenraglenni gwaith wedi eu cynllunio i fod yn hyblyg a gallant newid er mwyn rhoi lle i unrhyw bynciau allai godi sydd o fewn cylch gwaith Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu.

Datblygwyd protocol ar gyfer siarad cyhoeddus yng nghyfarfodydd y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu, ac fe’i gwelir drwy ddilyn y ddolen ar waelod y dudalen hon.

Dod a sylwadau i sylw Pwllgor Trosolwg a Chraffu

Awgrymu pynciau i`w hystyried gan Bwllgor Trosolwg a Chraffu

Hysbysiad Gwybodaeth ar gyfer Pwllgorau Trosolwg a Chraffu   

Protocol ar gyfer Siarad Cyhoeddus

Protocol ar gyfer Siarad Cyhoeddus - Siart llif

ID: 552, adolygwyd 11/11/2021