Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Rhagofalon Tân

Mae Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yn berthnasol i feysydd carafanau. Mae'r Gorchymyn yn dadwneud rhai safonau sy'n berthnasol sydd yn rhan o'r amodau trwyddedu safleoedd presennol. Prif weithredwyr y Gorchymyn yw'r Awdurdod Tân ac Achub lleol, serch hynny, mae'n rhaid i arolygwyr awdurdodau lleol sicrhau bod perchnogion safleoedd yn cydymffurfio â'i ofynion. Yn benodol, mae'n rhaid i berchnogion safleoedd gynnal asesiad risg tân ac mae'n rhaid ei fod ar gael i'r arolygwyr. Mae gwefan Cymunedau a Llywodraeth Leol: www.communities.gov.uk yn llawn gwybodaeth ddefnyddiol am ddiogelwch tân a gofynion y Gorchymyn. Mae'n cynnwys canllawiau technegol ar gyfer mathau penodol o lety, gan gynnwys un ar gyfer llety ble mae pobl yn cysgu.

Mae'r rhagofalon tân a nodir yn amodau presennol eich trwydded neu a ddarparwyd mewn canllaw atodol pan gawsoch eich trwydded yn rhoi meincnod defnyddiol am y mathau o gamau ataliol ac amddiffynnol a allai fod yn angenrheidiol ar ôl cwblhau asesiad risg tân, fe'ch anogir i wirio eich trwydded safle chi i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r rhagofalon tân a restrir neu fod mesurau yr un mor effeithiol yn weithredol.Rhagofalon Tân Cyffredinol

I gael canllawiau pellach cysylltwch â Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. https://www.mawwfire.gov.uk/

ID: 1523, adolygwyd 23/08/2017