Trwyddedu Safleoedd Carafannau a Phebyll

Sut ydw i'n gwneud cais am drwydded safle carafanau gwyliau?

Cyn i chi wneud cais am drwydded, bydd angen caniatâd cynllunio arnoch chi ac fe'ch cynghorir i gysylltu ag adran gynllunio Cyngor Sir Penfro (01437 764551) neu Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (0845 345 7275), er mwyn trafod y mater hwn ymhellach.  Nid oes modd rhoi trwydded cyn cael caniatâd o'r fath.   

Pan fydd caniatâd cynllunio wedi ei gael, bydd rhaid i feddiannydd y tir wneud cais ysgrifenedig am drwydded safle.  Ar hyn o bryd nid oes rhaid talu am drwydded safle gwyliau, er bod rhaid talu ffioedd am unedau preswyl.  Mae ffurflen gais am drwydded ar gael i'r diben hwn

Pan dderbynnir eich cais, bydd trwydded newydd yn cael ei pharatoi ynghyd ag amodau cyfredol y drwydded ac fe'u hanfonir at y 'trwyddedai'.  Mae'n bosibl y gwneir archwiliad safle bryd hyn hefyd.

ID: 1517, adolygwyd 27/03/2018