Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Ffioedd Trwyddedau Anifeiliad a Ffurflen Gais

  

Lletya Anifeiliaid (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)

(llai na 10 anifail)                                    £533.00

(llai na 30 anifail)                                    £576.00

(mwy na 30 anifail)                                  £619.00

 

Lletya yn y Cartref (uchafswm o 6 ci)

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £493.00

 

Gofal Dydd Masnachol i Gŵn

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)          £540.00

 

Bridio Cŵn (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ci)                                          £544.00

(llai na 30 ci)                                          £615.00

(mwy na 30 ci)                                        £523.00

 

Marchogaeth Ceffylau (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ceffyl)                                     £430.00

(llai na 30 ceffyl)                                     £565.00

(mwy na 30 ceffyl)                                  £820.00

 

Siop Anifeiliaid Anwes

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £561.00

 

AGP (Anifail Gwyllt Peryglus)

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £544.00

 

Sw

Newydd – trwydded 4 blynedd                   £4,553.00

Adnewyddu – trwydded 6 blynedd              £6,019.00

 

 

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 1-10

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 10-30

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID 30+

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 1-10

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 10-30

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD BRIDIO CŴN 30+

Cynllun Gwella a Chyfoethogi

Cynllun Cymdeithasoli Cwn Bach

CAIS AM DRWYDDED I GADW SIOP ANIFEILIAID ANWES

CAIS AM DRWYDDED I REDEG SEFYDLIAD MARCHOGAETH 1-10

CAIS AM DRWYDDED I REDEG SEFYDLIAD MARCHOGAETH 10-30

CAIS AM DRWYDDED I GADW ANIFEILIAID GWYLLT PERYGLUS

CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID • Gofal Dydd Masnachol i Gŵn

DEDDF SEFYDLIADAU LLETYA ANIFEILIAID 1963 – CAIS AM DRWYDDED I GADW SEFYDLIAD LLETYA ANIFEILIAID Lletya yn y Cartref

ID: 3220, adolygwyd 16/04/2019

Sefydliadau Lletya Anifeiliaid

Bydd unrhyw berson sydd am gynnal busnes yn darparu llety i gŵn a chathod pobl eraill yn gorfod cael trwydded gan y Cyngor dan y Ddeddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963.

Bydd angen trwydded os ydych yn cadw'r cŵn a'r cathod mewn amgylchedd cenel traddodiadol neu, fel sy'n gynyddol boblogaidd, yn eich cartref, lle mae'r anifeiliaid yn byw yng nghartref y lletywr.

Mae'n rhaid i'r Cyngor ystyried y canlynol wrth drafod cais: 

 • bydd yr anifeiliaid yn cael eu cadw bob amser mewn lle sy'n addas o ran adeilad, maint y lle, nifer sydd ynddo, cyfleusterau presennol, tymheredd, golau, awyriad a glanweithdra;
 • bydd yr anifeiliaid gyda digon o fwyd, diod a deunydd gwely, yn cael ymarfer digonol, ac (fel y bo'n briodol) cael ymweliad ar adegau addas;
 • bod pob rhagofalon priodol yn cael eu cymryd i atal a rheoli lledaeniad clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol ymysg anifeiliaid, yn cynnwys cyfleusterau arwahanu digonol;
 • bydd camau priodol ar gyfer diogelu anifeiliaid os bydd tân neu argyfwng arall;
 • bod yn rhaid cadw cofrestr yn cynnwys disgrifiad o unrhyw anifail ddaw i'r sefydliad, dyddiad cyrraedd a gadael, enw a chyfeiriad y perchennog.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod :

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sefydliadau lletya anifeiliaid neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.  

AMODAU TRWYDDED A CHANLLAWIAU AR GYFER LLETY CATHOD

AMODAU TRWYDDED A CHANLLAWIAU AR GYFER LLETYA CATHOD YN Y CARTREF

AMODAU TRWYDDED A CHANLLAWIAU AR GYFER GOFAL DYDD MASNACHOL I GŴN.

AMODAU TRWYDDED A CHANLLAWIAU AR GYFER CYTIAU CŴN PRESWYL

AMODAU TRWYDDED A CHANLLAWIAU AR GYFER LLETYA CŴN YN Y CARTREF

 

 

ID: 2427, adolygwyd 25/02/2019

Sefydliadau Bridio Cŵn

Bydd pawb sy'n rhedeg sefydliad bridio cŵn yn gorfod cael eu trwyddedu dan Rholiadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) Cymru 2014.

Daeth Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 i rym ar 30ain Ebrill 2015. Bellach mae'r rheoliadau newydd yn datgan bod angen trwydded bridio cŵn pan fo rhywun yn cadw 3 neu fwy o eist bridio ac; yn bridio 3 o dorllwythi neu fwy y flwyddyn NEU yn hysbysebu 3 o dorllwythi neu fwy y flwyddyn NEU yn cyflenwi cŵn bach a aned o 3 o dorllwythi neu fwy NEU yn hysbysebu busnes bridio neu werthu cŵn bach.

Bydd gofyn Rhaglen Wella a Chyfoethogi a Rhaglen Gymdeithasu ysgrifenedig gan y ceisydd yn ogystal ag adroddiad gan Filfeddyg y ceisydd bod y geist bridio a'r cŵn bridio'n addas i'w defnyddio yn y sefydliad bridio cyn y bydd archwiliad trwyddedu'n cael ei gynnal.

Cyn rhoi trwydded bydd y Cyngor yn archwilio'r lleoliad i sicrhau y bydd:

 • y cŵn bob amser yn cael eu cadw mewn adeilad addas o ran adeiledd, maint y lle, nifer sydd ynddo, cyfleusterau ymarfer, tymheredd, golau, awyriad a glanweithdra;
 • digon o fwyd a diod a deunydd gwely gyda'r cŵn, eu bod yn cael ymarfer rheolaidd a chael ymweliadau cyson;
 • rhagofalon priodol yn cael eu cymryd i atal a rheoli lledaeniad clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol ymysg cŵn;
 • camau priodol ar gyfer diogelu'r cŵn os bydd tân neu argyfwng arall;
 • camau priodol i sicrhau bod y cŵn yn cael bwyd, a deunydd gwely addas a'u bod yn cael ymarfer rheolaidd wrth gael eu cludo i ac o'r sefydliad;
 • geist ddim yn cael paru os ydyn nhw'n llai na blwydd oed;
 • geist yn rhoi genedigaeth i ddim mwy na chwe thorllwyth o gŵn bach;
 • geist ddim yn rhoi genedigaeth i gŵn bach cyn diwedd y cyfnod o ddeuddeg mis sy'n dechrau ar y diwrnod gawson nhw gŵn bach diwethaf;
 • cofnodion cywir fel y rhagnodwyd yn y rheoliadau yn cael eu cadw ar y safle.
 • y gymhareb staffio ofynnol yn cael ei chadw

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod:     
  
RSPCA - www.rspca.org.uk

Ymgyrch Cariad - www.cariadcampaign.wordpress.com

Croes Las Anifeiliaid Anwes - www.bluecross.org.uk

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sefydliad bridio neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.  

 
 
ID: 2428, adolygwyd 25/02/2019

Sefydliadau Marchogaeth

Lle cedwir ceffylau i gael eu hurio ar gyfer marchogaeth neu i gael eu defnyddio, am dâl, neu am hyfforddiant marchogaeth, yna bydd y sefydliad angen trwydded dan Ddeddf Sefydliadau Marchogaeth 1964 & 1970.

Mae sefydliadau marchogaeth yn cael eu harchwilio gan filfeddyg ac Arolygwr Iechyd a Lles Anifeiliaid.

Cyn rhoi trwydded bydd y Cyngor yn archwilio'r lle i sicrhau: 

 • bod y ceffylau mewn iechyd da ac yn gallu gwneud y gwaith sydd ei angen ganddynt;
 • bod yr holl offer marchogaeth yn ddiogel rhag unrhyw nam gweladwy a fyddai'n gallu achosi poen i'r ceffyl neu ddamwain i'r marchogwr;
 • bod traed yr holl geffylau'n cael eu trimio ac os ydynt wedi'u pedoli, bod y pedolau'n ffitio'n iawn ac mewn cyflwr da;
 • os bydd angen sylw milfeddyg ar geffyl yn ystod archwiliad, ni ddylid ei ddefnyddio i weithio;
 • bod y ceffylau'n cael porfa, lloches, dŵr a phorthiant addas;
 • bod ceffylau mewn stablau yn cael bwyd, ymarfer, dŵr a deunydd gwely addas a chael eu brwshio ar gyfnodau rheolaidd;
 • bod camau'n cael eu cymryd i atal clefydau heintus a chyffwrdd-ymledol rhag lledaenu.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod : dogfennau pdf i'w hatodi          

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sefydliadau marchogaeth anifeiliaid neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol  

 

AMODAU TRWYDDED AR GYFER SEFYDLIADAU MARCHOGAETH

ID: 2429, adolygwyd 25/02/2019

Sŵau

Lle cedwir anifeiliaid gwyllt ar gyfer cael eu harddangos, a lle mae mynediad i aelodau'r cyhoedd, am ddim neu gyda thâl mynediad, am saith diwrnod neu fwy mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis olynol, yna bydd y sefydliad hwnnw angen trwydded dan Ddeddf Trwyddedu Sŵau 1981.

Mae cwmpas eang y diffiniad hwn yn golygu bod sŵau yn amrywio o sŵau trefol traddodiadol a pharciau saffari i gasgliadau arbenigol bychain fel tai gloÿnnod byw ac acwariwm.

Beth sydd ddim yn sw?

 • Ar agor am lai na 7 diwrnod mewn cyfnod o 12 mis
 • Casgliad o anifeiliaid domestig yn unig
 • Syrcas

Mae'r Ddeddf yn ceisio sicrhau, lle mae anifeiliaid yn cael eu cadw ar dir caeedig, bod ganddynt amgylchedd priodol i roi cyfle iddynt arddangos ymddygiad naturiol  ac i gadw'r cyhoedd yn ddiogel.

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sw neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.

Cysylltwch â'r Tîm Iechyd & Lles Anifeiliaid am fwy o wybodaeth ar 01437 746551 neu animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk  

 
 
ID: 2430, adolygwyd 06/09/2017

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n cadw anifail sy'n cael ei ddiffinio fel un peryglus dan y Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976 gael trwydded gan y Cyngor. Bwriad y drwydded yw amddiffyn iechyd a lles yr anifail a sicrhau diogelwch pobl eraill.

Enghreifftiau o anifeiliaid gwyllt peryglus:

 • Rhai mathau o fwncïod
 • Nadroedd gwenwynig ac ymlusgiaid peryglus eraill
 • Baeddod
 • Estrys ac Emwiaid

Efallai bydd angen trwydded ar anifeiliaid croes-frid, sy'n ddibynnol ar ba mor bell mae'r anifail o'i hynafiad gwyllt.

Gweler y rhestr lawn o anifeiliaid arnoch angen trwydded ar gyfer

 Cysylltwch â'r Tîm Iechyd & Lles Anifeiliaid am fwy o wybodaeth ar 01437 746551 neu animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2431, adolygwyd 06/09/2017

Anifeiliaid Perfformio

Os ydych yn arddangos neu hyfforddi anifeiliaid perfformio mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'ch awdurdod lleol dan y Ddeddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliad) 1925. Mae'n rhaid i chi ddatgelu manylion am yr anifeiliaid a natur gyffredinol y perfformiadau y byddan nhw'n cymryd rhan ynddynt.

Os byddwch yn cadw neu hyfforddi anifeiliaid ar gyfer perfformiadau cyhoeddus efallai mewn syrcas, ar gyfer ffilm neu deledu neu berfformiad theatr.

Ni fydd angen cofrestru os byddwch yn hyfforddi neu arddangos anifeiliaid a fydd yn cael eu defnyddio gan y fyddin neu'r heddlu, neu'n cael eu hyfforddi i'w defnyddio mewn amaethyddiaeth neu chwaraeon.

Cedwir cofrestr o'r holl bobl sydd wedi cofrestru dan y Ddeddf hon ac mae ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd drwy apwyntiad o flaen llaw.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd arddangos bod: 

 • yr anifeiliaid wedi dod o le cyfrifol i leihau'r risg o glefydau;
 • y mesurau priodol yn cael eu gwneud i amddiffyn yr anifeiliaid rhag tân neu argyfwng arall yn cynnwys darparu offer ymladd tân addas;
 • y gofrestr yn cynnwys y mathau o anifeiliaid a fydd yn cael eu defnyddio mewn perfformiadau, y rhai i'w hyfforddi a'u harddangos;
 • gwiriadau iechyd a diogelwch yn cael eu gwneud ar gyfer yr anifeiliaid a'r staff.

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am unrhyw anifail perfformio neu'n meddwl bod person yn defnyddio anifail heb gofrestriad anifail perfformio yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.  

ID: 2432, adolygwyd 06/09/2017

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Lletywyr AnGwobrau Sefydliadau Sir Benfro

Mae'r Gwobrau - sy'n cael eu hyrwyddo gan y Tîm Iechyd a Lles Anifeiliaid yn Is adran Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Sir Penfro - yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r safleoedd trwyddedig gorau ar gyfer anifeiliaid yn y Sir.
Trwy ennill, maent i gyd yn gymwys i dderbyn ad-daliad yn ffi eu trwydded gan eu bod yn arbed costau i'r Cyngor.

"Mae sefydliad da yn isel ei risg ac mae angen llai o arolygiadau dilynol arno" esboniodd y Cynghorydd Huw George, Aelod Cabinet yr Awdurdod ar gyfer Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoleiddiol.
"Mae'r gwobrau'n annog deiliaid trwydded eraill i wella o fod yn cydymffurfio'n foddhaol a chyrraedd y safonau uchel a gyflawnwyd gan safleoedd trwyddedig gorau'r Cyngor, hefyd, maent yn cynnig gwybodaeth well i ddarpar gwsmeriaid."

Mae'r gwobrau'n cael eu hadolygu'n flynyddol ym mhob archwiliad trwyddedu.

Sylwer - Nid yw Sefydliadau Marchogaeth na Sŵau yn rhan o Gynllun Gwobrau Sefydliadau Sir Benfro.

Lletywyr Anifeiliaid

 

Name and Address
Notes
Clwb Boarding Kennels, Cwmcych, Capel Iwan, SA38 9NA
Enillydd Gwobr
Silver Hill Green, Walwyns Castle, Haverfordwest, SA62 3EB  
Cross Inn Cottage, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7EL  
Eithinduon, Hebron, Whitland, Carmarthen, SA34 0UD
Enillydd Gwobr
Foxcombe Cats Hotel, Manorbier, Tenby, SA70 7SL
Enillydd Gwobr
White Lodge Kennels & Cattery, Narberth Road, Haverfordwest, SA61 2XG   
Berry Hill Boarding Kennels, Berry Hill Farm, Sutton, Haverfordwest, SA62 3LP
Enillydd Gwobr
Barnlake House, Burton, Milford Haven, SA73 1PA
Enillydd Gwobr
Llanstinan Home Farm, Letterston, Haverfordwest,SA62 5XD
Enillydd Gwobr
Castlepride Kennels, Awel y Coed, Little Newcastle, Haverfordwest, SA62 5TD   
Ridgecroft Kennels, Dill Road, Lamphey, Pembroke, SA71 5PH
* Currently not accepting new clients for Home Boarding
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Country Boarding, Greenfields, Wooden, Nr Saundersfoot, SA69 9DY
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Clements Dale Cattery, Clement Dale, Cold Blow, Narberth,S A67 8RN
Enillydd Gwobr
Happy Hounds & Horses, 37 Douglas James Way, Haverfordwest, SA61 2TQ
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Dinas Dogs, Mataroa, Dinas Cross, Pembrokeshire, SA42 0XQ
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Nash Mountain Boarding, Nash Mountain Farm, Troopers Inn, Haverfordwest, SA62 4NS
Enillydd Gwobr
Mutt Cuts, 16a Waterston Ind Est, Waterston, Milford Haven, SA73 1DP
Enillydd Gwobr
Broadlane Kennels, Broadlane Cottage, Lawrenny, Kilgetty, SA68 0PS
Enillydd Gwobr
Bark Parc, 44 Meyrick Street, Pembroke Dock, SA72 6AT
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Bark Parc (Daycare), Nestas Court, London Road, Pembroke Dock,S A72 4RA
 
Enillydd Gwobr
Home from Home Pembrokeshire, Tramar, Tiers Cross, Haverfordwest, SA62 3DB
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 

 

Dogsbody Hotel, Morfa Las, 190 St Davids Road, Letterston, SA62 5ST
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Cotton's Creche, Glynderi, Clunderwen, Pembrokeshire, SA66 7NQ
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Cotton's Creche (Daycare), Sarngwm, Bethesda, Narberth, SA67 8HG
 
Enillydd Gwobr 
 

01st Class Pet Services, Wharepuna, Clay Lane, Dale Road, Hubberston, SA73 3RX

* Currently not accepting new clients for Home Boarding

Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

 

K9 Gold Pet Services, Cross Hill House, Freystrop, Haverfordwest, SA62 4HA

 Enillydd Gwobr 

Posh Paws Pembrokeshire, 5 Ocean Way, The Point, Pennar Park, Pembroke Dock, SA72 6RA
Enillydd Gwobr
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Happy Paws Daycare, Old Hakin Road, Merlins Bridge, Haverfordwest, SA61 1XE 
 
Enillydd Gwobr 
 
Happy Paws, 6 Liddeston Valley, Hakin, Milford Haven, SA73 3NR
 
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
SPOTT (Supporting People Through Opportunity & Training), Community Centre, 1 Furzy Park, Haverfordwest, SA61 1HT 
Enillydd Gwobr
 
Millin Brook Luxury Dog Boarding, Ty Newydd, Wiston, Haverfordwest, SA62 4BE
Enillydd Gwobr 
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref
Lucy's Leads, 8 Daffodill Drive, Cashfield Estate, Haverfordwest, SA61 2GG
 
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 
Pawz Tours, 1 Llanion Cottages, Pembroke Dock, SA72 6UG
 
Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 

 

Dog Breeders

Newob Kennels, Newbridge Farm, Crundale, Haverfordwest, SA62 4EH  
Enillydd Gwobr
 
Castellan House Kennels, Blaenffos, Boncath, SA37 0HZ  
 

Pantgwyn Bach, Tegryn, Llanfyrnach, SA35 0BQ

Enillydd Gwobr
Swmbarch Isaf, Wolfscastle, Haverfordwest, SA62 5UE  
 
Berllan, Llwyndrain, Llanfyrnach, SA35 0AU  
 
Llanstinan Home Farm, Letterston, Haverfordwest, SA62 5XD
 
Enillydd Gwobr
Bridiwr Hafan
 
Cymry Gold Show Kennel, Trefangor Farmhouse, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7NY
 
Enillydd Gwobr
 Brynmeini, Hermon, Glogue, SA36 0DZ 

 

Enillydd Gwobr
Bridiwr Hafan

 

Horse Riding

Nolton Riding Stables, Nolton, Haverfordwest   
Penty Parc Stables, Penty Parc Mill, Clarbeston Road, Haverfordwest, SA63 4QP  
Crosswell Horse Agency, Iet Wen, Velindre, Crymych, SA41 3XF  
The Bowlings Riding School, Rudbaxton, Haverfordwest, SA62 4DB  
Havard Stables, Trewreddig Fawr, Newport, SA42 0SR  
Dyfed Riding Centre, Maes y Felin, Bridell, Cardigan, SA43 3DG  
Llanwnda Stables, Penrhiw Fach,L lanwnda,G oodwick, SA64 0HS  
PAT Ponies, 3 Eastleigh Drive, Milford Haven, SA73 2LX  
Ashvale Holiday & Riding Stables, Pantyrhug, Mynachlogddu, Maenchlochog, Clynderwen, SA66 7SE  
St Brides Bay Stables, St Brides Farm, St Brides, Haverfordwest, SA62 3AN  
Pembrokeshire Pony Parties, The Park, Martletwy, Narberth, SA67 8AP  

 

Pet Shops

Fishguard Aquatics, Unit 2, Feidr Castell, Fishguard, SA65 9BB
 
Pets at Home, Unit D, Springfield Retail Park, Haverfordwest, SA62 4BS
Enillydd Gwobr
Dragon Reptiles, Unit 23 St Govans Shopping Centre, Pembroke Dock, SA72 6AG
Enillydd Gwobr
Coast Aquatics, 39-41 Cartlett, Haverfordwest, SA61 2LH
Enillydd Gwobr
Fish Aquatics, Unit 8, 25-27 Charles Street, Milford Haven, SA73 2AA Enillydd Gwobr 
Infinity Aquatics, The Garden Centre, Cosheston, Pembroke Dock, SA72 5SX  Enillydd Gwobr 
   

Zoos

 
Folly Farm, Begelly, Kilgetty, SA68 0XA  
Manor House Wildlife & Leisure Park, St Florence, Tenby, SA70 8RJ  
Dr Beynon's Bug Farm, Lower Harglodd, St Davids, Haverfordwest, SA62 6BX  
The Secret Owl Garden, Picton Castle,Picton, Haverfordwest, SA62 6BX  
ID: 2422, adolygwyd 17/04/2019

Siopau Anifeiliaid Anwes

Mae cadw a rhedeg siop anifeiliaid anwes yn cael ei reoli gan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951.

I redeg busnes sy'n gwerthu anifeiliaid anwes byddwch angen trwydded gan yr awdurdod lleol. Mae hyn yn cwmpasu gwerthu anifeiliaid anwes yn fasnachol, yn cynnwys mewn siopau anifeiliaid anwes a busnesau'n gwerthu anifeiliaid ar y rhyngrwyd.

Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ystyried y canlynol wrth drafod cais am drwydded siop anifeiliaid anwes:

 • bydd yr anifeiliaid yn cael eu cadw mewn lle addas, er enghraifft rhaid edrych ar dymheredd, gofod, golau, awyriad a glanweithdra
 • bod digon o fwyd a diod i'r anifeiliaid a rhywun yn edrych arnynt  ar adegau addas
 • nad yw unrhyw famal yn cael ei werthu'n rhy ifanc
 • bod camau'n cael eu cymryd i atal clefydau rhag lledaenu ymysg yr anifeiliaid
 • bod darpariaethau tân ac argyfwng mewn lle

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod: dogfennau pdf i'w hatodi          

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn siop anifeiliaid anwes neu'n meddwl bod person yn gwerthu anifeiliaid anwes heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol  

AMODAU’R DRWYDDED A CHANLLAWIAU I SIOPAU ANIFEILIAID ANWES

 
 
 
ID: 2426, adolygwyd 25/02/2019

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Mae'r cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod y mathau canlynol o sefydliadau anifeiliaid wedi cael eu trwyddedu. Byddwn yn ymweld â phob un yn flynyddol ac mae'n ofynnol iddynt gydymffurfio â'r amodau trwyddedu.

 • Siopau Anifeiliaid Anwes
 • Sefydliadau Lletya Anifeiliaid
 • Sefydliadau Bridio Cŵn
 • Sefydliadau Marchogaeth
 • Sŵau
 • Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

Mewn rhai achosion, mae deddfwriaeth yn gofyn i bobl sy'n cadw Anifeiliaid Perfformio gofrestru gyda'r Cyngor.

Os ydych yn poeni am les unrhyw anifail o fewn sefydliad trwyddedig neu'n amau bod sefydliad yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Cynllun Gwobrwyo Sefydliad Sir Benfro

Mae'r Cyngor yn arloesi drwy gynnig gwobrau i annog dalwyr trwydded i gadw'u sefydliadau i safon uchel. Bydd y Gwobrau blynyddol, y cyntaf o'r fath yng Nghymru, yn gwobrwyo dalwyr trwydded sy'n mynd ymhellach na chydymffurfio ag amodau trwydded a safonau arfer gorau.

ID: 2425, adolygwyd 21/03/2018