Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Ffioedd Trwyddedau Anifeiliad

 

Lletya Anifeiliaid (yn ddilys am bob blwyddyn calendr)

(llai na 10 anifail)                                    £533.00

(llai na 30 anifail)                                    £576.00

(mwy na 30 anifail)                                  £619.00

 

Bridio Cŵn (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ci)                                          £544.00

(llai na 30 ci)                                          £615.00

(mwy na 30 ci)                                        £523.00

 

Marchogaeth Ceffylau (yn ddilys am 12 mis)

(llai na 10 ceffyl)                                     £430.00

(llai na 30 ceffyl)                                     £565.00

(mwy na 30 ceffyl)                                  £820.00

 

Siop Anifeiliaid Anwes

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £561.00

 

AGP (Anifail Gwyllt Peryglus)

(yn ddilys am bob blwyddyn calendr)           £544.00

 

Sw

Newydd – trwydded 4 blynedd                   £4,553.00

Adnewyddu – trwydded 6 blynedd              £6,019.00

ID: 3220, adolygwyd 21/03/2018

Sefydliadau Lletya Anifeiliaid

Bydd unrhyw berson sydd am gynnal busnes yn darparu llety i gŵn a chathod pobl eraill yn gorfod cael trwydded gan y Cyngor dan y Ddeddf Sefydliadau Lletya Anifeiliaid 1963.

Bydd angen trwydded os ydych yn cadw'r cŵn a'r cathod mewn amgylchedd cenel traddodiadol neu, fel sy'n gynyddol boblogaidd, yn eich cartref, lle mae'r anifeiliaid yn byw yng nghartref y lletywr.

Mae'n rhaid i'r Cyngor ystyried y canlynol wrth drafod cais: 

 • bydd yr anifeiliaid yn cael eu cadw bob amser mewn lle sy'n addas o ran adeilad, maint y lle, nifer sydd ynddo, cyfleusterau presennol, tymheredd, golau, awyriad a glanweithdra;
 • bydd yr anifeiliaid gyda digon o fwyd, diod a deunydd gwely, yn cael ymarfer digonol, ac (fel y bo'n briodol) cael ymweliad ar adegau addas;
 • bod pob rhagofalon priodol yn cael eu cymryd i atal a rheoli lledaeniad clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol ymysg anifeiliaid, yn cynnwys cyfleusterau arwahanu digonol;
 • bydd camau priodol ar gyfer diogelu anifeiliaid os bydd tân neu argyfwng arall;
 • bod yn rhaid cadw cofrestr yn cynnwys disgrifiad o unrhyw anifail ddaw i'r sefydliad, dyddiad cyrraedd a gadael, enw a chyfeiriad y perchennog.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod :

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sefydliadau lletya anifeiliaid neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.  

ID: 2427, adolygwyd 05/10/2017

Sefydliadau Bridio Cŵn

Bydd pawb sy'n rhedeg sefydliad bridio cŵn yn gorfod cael eu trwyddedu dan Rholiadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) Cymru 2014.

Daeth Rheoliadau Lles Anifeiliaid (Bridio Cŵn) (Cymru) 2014 i rym ar 30ain Ebrill 2015. Bellach mae'r rheoliadau newydd yn datgan bod angen trwydded bridio cŵn pan fo rhywun yn cadw 3 neu fwy o eist bridio ac; yn bridio 3 o dorllwythi neu fwy y flwyddyn NEU yn hysbysebu 3 o dorllwythi neu fwy y flwyddyn NEU yn cyflenwi cŵn bach a aned o 3 o dorllwythi neu fwy NEU yn hysbysebu busnes bridio neu werthu cŵn bach.

Bydd gofyn Rhaglen Wella a Chyfoethogi a Rhaglen Gymdeithasu ysgrifenedig gan y ceisydd yn ogystal ag adroddiad gan Filfeddyg y ceisydd bod y geist bridio a'r cŵn bridio'n addas i'w defnyddio yn y sefydliad bridio cyn y bydd archwiliad trwyddedu'n cael ei gynnal.

Cyn rhoi trwydded bydd y Cyngor yn archwilio'r lleoliad i sicrhau y bydd:

 • y cŵn bob amser yn cael eu cadw mewn adeilad addas o ran adeiledd, maint y lle, nifer sydd ynddo, cyfleusterau ymarfer, tymheredd, golau, awyriad a glanweithdra;
 • digon o fwyd a diod a deunydd gwely gyda'r cŵn, eu bod yn cael ymarfer rheolaidd a chael ymweliadau cyson;
 • rhagofalon priodol yn cael eu cymryd i atal a rheoli lledaeniad clefydau heintus neu gyffwrdd-ymledol ymysg cŵn;
 • camau priodol ar gyfer diogelu'r cŵn os bydd tân neu argyfwng arall;
 • camau priodol i sicrhau bod y cŵn yn cael bwyd, a deunydd gwely addas a'u bod yn cael ymarfer rheolaidd wrth gael eu cludo i ac o'r sefydliad;
 • geist ddim yn cael paru os ydyn nhw'n llai na blwydd oed;
 • geist yn rhoi genedigaeth i ddim mwy na chwe thorllwyth o gŵn bach;
 • geist ddim yn rhoi genedigaeth i gŵn bach cyn diwedd y cyfnod o ddeuddeg mis sy'n dechrau ar y diwrnod gawson nhw gŵn bach diwethaf;
 • cofnodion cywir fel y rhagnodwyd yn y rheoliadau yn cael eu cadw ar y safle.
 • y gymhareb staffio ofynnol yn cael ei chadw

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod:     
  
RSPCA - www.rspca.org.uk

Ymgyrch Cariad - www.cariadcampaign.wordpress.com

Croes Las Anifeiliaid Anwes - www.bluecross.org.uk

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sefydliad bridio neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.  

 
 
 
ID: 2428, adolygwyd 06/09/2017

Sefydliadau Marchogaeth

Lle cedwir ceffylau i gael eu hurio ar gyfer marchogaeth neu i gael eu defnyddio, am dâl, neu am hyfforddiant marchogaeth, yna bydd y sefydliad angen trwydded dan Ddeddf Sefydliadau Marchogaeth 1964 & 1970.

Mae sefydliadau marchogaeth yn cael eu harchwilio gan filfeddyg ac Arolygwr Iechyd a Lles Anifeiliaid.

Cyn rhoi trwydded bydd y Cyngor yn archwilio'r lle i sicrhau: 

 • bod y ceffylau mewn iechyd da ac yn gallu gwneud y gwaith sydd ei angen ganddynt;
 • bod yr holl offer marchogaeth yn ddiogel rhag unrhyw nam gweladwy a fyddai'n gallu achosi poen i'r ceffyl neu ddamwain i'r marchogwr;
 • bod traed yr holl geffylau'n cael eu trimio ac os ydynt wedi'u pedoli, bod y pedolau'n ffitio'n iawn ac mewn cyflwr da;
 • os bydd angen sylw milfeddyg ar geffyl yn ystod archwiliad, ni ddylid ei ddefnyddio i weithio;
 • bod y ceffylau'n cael porfa, lloches, dŵr a phorthiant addas;
 • bod ceffylau mewn stablau yn cael bwyd, ymarfer, dŵr a deunydd gwely addas a chael eu brwshio ar gyfnodau rheolaidd;
 • bod camau'n cael eu cymryd i atal clefydau heintus a chyffwrdd-ymledol rhag lledaenu.

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod : dogfennau pdf i'w hatodi          

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sefydliadau marchogaeth anifeiliaid neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol  

ID: 2429, adolygwyd 06/09/2017

Sŵau

Lle cedwir anifeiliaid gwyllt ar gyfer cael eu harddangos, a lle mae mynediad i aelodau'r cyhoedd, am ddim neu gyda thâl mynediad, am saith diwrnod neu fwy mewn unrhyw gyfnod o ddeuddeg mis olynol, yna bydd y sefydliad hwnnw angen trwydded dan Ddeddf Trwyddedu Sŵau 1981.

Mae cwmpas eang y diffiniad hwn yn golygu bod sŵau yn amrywio o sŵau trefol traddodiadol a pharciau saffari i gasgliadau arbenigol bychain fel tai gloÿnnod byw ac acwariwm.

Beth sydd ddim yn sw?

 • Ar agor am lai na 7 diwrnod mewn cyfnod o 12 mis
 • Casgliad o anifeiliaid domestig yn unig
 • Syrcas

Mae'r Ddeddf yn ceisio sicrhau, lle mae anifeiliaid yn cael eu cadw ar dir caeedig, bod ganddynt amgylchedd priodol i roi cyfle iddynt arddangos ymddygiad naturiol  ac i gadw'r cyhoedd yn ddiogel.

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn sw neu'n meddwl bod person yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.

Cysylltwch â'r Tîm Iechyd & Lles Anifeiliaid am fwy o wybodaeth ar 01437 746551 neu animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk  

 
 
ID: 2430, adolygwyd 06/09/2017

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

Mae'n rhaid i unrhyw un sy'n cadw anifail sy'n cael ei ddiffinio fel un peryglus dan y Ddeddf Anifeiliaid Gwyllt Peryglus 1976 gael trwydded gan y Cyngor. Bwriad y drwydded yw amddiffyn iechyd a lles yr anifail a sicrhau diogelwch pobl eraill.

Enghreifftiau o anifeiliaid gwyllt peryglus:

 • Rhai mathau o fwncïod
 • Nadroedd gwenwynig ac ymlusgiaid peryglus eraill
 • Baeddod
 • Estrys ac Emwiaid

Efallai bydd angen trwydded ar anifeiliaid croes-frid, sy'n ddibynnol ar ba mor bell mae'r anifail o'i hynafiad gwyllt.

Gweler y rhestr lawn o anifeiliaid arnoch angen trwydded ar gyfer

 Cysylltwch â'r Tîm Iechyd & Lles Anifeiliaid am fwy o wybodaeth ar 01437 746551 neu animal.welfare@pembrokeshire.gov.uk  

ID: 2431, adolygwyd 06/09/2017

Anifeiliaid Perfformio

Os ydych yn arddangos neu hyfforddi anifeiliaid perfformio mae'n rhaid i chi gofrestru gyda'ch awdurdod lleol dan y Ddeddf Anifeiliaid Perfformio (Rheoliad) 1925. Mae'n rhaid i chi ddatgelu manylion am yr anifeiliaid a natur gyffredinol y perfformiadau y byddan nhw'n cymryd rhan ynddynt.

Os byddwch yn cadw neu hyfforddi anifeiliaid ar gyfer perfformiadau cyhoeddus efallai mewn syrcas, ar gyfer ffilm neu deledu neu berfformiad theatr.

Ni fydd angen cofrestru os byddwch yn hyfforddi neu arddangos anifeiliaid a fydd yn cael eu defnyddio gan y fyddin neu'r heddlu, neu'n cael eu hyfforddi i'w defnyddio mewn amaethyddiaeth neu chwaraeon.

Cedwir cofrestr o'r holl bobl sydd wedi cofrestru dan y Ddeddf hon ac mae ar gael i'w archwilio gan y cyhoedd drwy apwyntiad o flaen llaw.

Mae'n rhaid i'r ymgeisydd arddangos bod: 

 • yr anifeiliaid wedi dod o le cyfrifol i leihau'r risg o glefydau;
 • y mesurau priodol yn cael eu gwneud i amddiffyn yr anifeiliaid rhag tân neu argyfwng arall yn cynnwys darparu offer ymladd tân addas;
 • y gofrestr yn cynnwys y mathau o anifeiliaid a fydd yn cael eu defnyddio mewn perfformiadau, y rhai i'w hyfforddi a'u harddangos;
 • gwiriadau iechyd a diogelwch yn cael eu gwneud ar gyfer yr anifeiliaid a'r staff.

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am unrhyw anifail perfformio neu'n meddwl bod person yn defnyddio anifail heb gofrestriad anifail perfformio yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol.  

ID: 2432, adolygwyd 06/09/2017

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Lletywyr AnGwobrau Sefydliadau Sir Benfro

Mae'r Gwobrau - sy'n cael eu hyrwyddo gan y Tîm Iechyd a Lles Anifeiliaid yn Is adran Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Sir Penfro - yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r safleoedd trwyddedig gorau ar gyfer anifeiliaid yn y Sir.
Trwy ennill, maent i gyd yn gymwys i dderbyn ad-daliad yn ffi eu trwydded gan eu bod yn arbed costau i'r Cyngor.

"Mae sefydliad da yn isel ei risg ac mae angen llai o arolygiadau dilynol arno" esboniodd y Cynghorydd Huw George, Aelod Cabinet yr Awdurdod ar gyfer Gwasanaethau Amgylcheddol a Rheoleiddiol.
"Mae'r gwobrau'n annog deiliaid trwydded eraill i wella o fod yn cydymffurfio'n foddhaol a chyrraedd y safonau uchel a gyflawnwyd gan safleoedd trwyddedig gorau'r Cyngor, hefyd, maent yn cynnig gwybodaeth well i ddarpar gwsmeriaid."

Mae'r gwobrau'n cael eu hadolygu'n flynyddol ym mhob archwiliad trwyddedu.

Sylwer - Nid yw Sefydliadau Marchogaeth na Sŵau yn rhan o Gynllun Gwobrau Sefydliadau Sir Benfro.

Lletywyr Anifeiliaid

Trwydded

Enw a Chyfeiriad Rhif Ffôn
Nodiadau
Clwb Clwb Boarding Kennels,Cwmcych,Capel Iwan,SA38 9NA 01239 698650
Award Winner
Silver Hill Green Silver Hill Green,Walwyns Castle,Hwlffordd,SA62 3EB 01437 781560  
 
Cross Inn Cross Inn Cottage,Llanddewi Velfrey,Arbeth,SA67 7EL 01834 860188  
Eithinduon Eithinduon,Hebron,Hendy Gwyn ,Caerfyddin,SA34 0UD 01994 419334
Award Winner
Sue`s Holiday Retreat 4 cats Sue's Holiday Retreat 4 Cats,Cherry Tree Lodge,Jeffreyston,Cilgeti,SA68 0RE 01646 651667
Award Winner
Foxcombe House Foxcombe Cats Hotel,Manorbier,Dinbych y Pysgod,SA70 7SL 01834 870135
Award Winner
White Lodge White Lodge Kennels & Cattery,Narberth Road, Hwlffordd, SA61 2XG 01437 768538  
 
Berry Hill Berry Hill Boarding Kennels,Berry Hill Farm,
Sutton,Hwlffordd,
SA62 3LP
01437 776766
Award Winner
Barnlake Barnlake House,Burton,Aberdaugleddau,SA73 1PA 01646 600420
Award Winner
Llanstinan Llanstinan Home Farm,Letterston,Hwlffordd,SA62 5XD 01348 840676
Award Winner
Castlepride Castlepride Kennels,Awel y Coed,Little Newcastle,Hwlffordd,SA62 5TD 01348 881347  
 
Ridgecroft Ridgecroft Kennels, Dill Road,Lamphey,Penfro, SA71 5PH

01646 672313

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Country Boarding Country Boarding,Greenfields,Wooden,Nr Saundersfoot,SA69 9DY 01834 812679

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Clements Dale Clements Dale Cattery,Clement Dale,Cold Blow,Arbeth,SA67 8RN 01834 860886
Award Winner
Happy Hounds Happy Hounds & Horses,37 Douglas James Way,Hwlffordd,SA61 2TQ 01437 765944

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Dinas Dogs Dinas Dogs,Mataroa,Dinas Cross,Sir Benfro,SA42 0XQ 01348 811703

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Nash Mountain Nash Mountain Boarding,Nash Mountain Farm,Troopers Inn,Hwlffordd, SA62 4NS 01646 600309
Award Winner
Mutt Cuts Mutt Cuts,16a Waterston Ind Est,Waterston,Aberdaugleddau, SA73 1DP 01646 698393
Award Winner
Broadlane Broadlane Kennels,Broadlane Cottage,Lawrenny,Cilgeti, SA68 0PS 01646 651049
Award Winner
Bark Parc Bark Parc,44 Meyrick Street, Doc Penfro,SA72 6AT
01646 689087

 

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

 Bark Parc Bark Parc (Daycare),Nestas Court,London Road, Doc Penfro,SA72 4RA 01646 689087
Award Winner
Home from Home Home from Home PembrokeshireTramar,Tiers Cross,Hwlffordd,SA62 3DB  01437 891344

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Dogsbody Hotel

  Dogsbody Hotel,Morfa Las,190 St Davids Road,Treletert,SA62 5ST

01348 840058

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

 

 

Cotton`s Creche

Cotton's Creche,Glynderi,Clunderwen, Sir Benfro,SA66 7NQ 01437 563184 

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Cottons Creche Daycare Cotton's Creche (Daycare)Sarngwm,Bethesda,Arbeth SA67 8HG  01437 563184 / 07773 788129
 
01st Class Pet Services 01st Class Pet Services,Wharepuna,Clay Lane,Dale Road,Hubberston,SA73 3RX 07855 132426

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

K9 Gold

  K9 Gold Pet Services, Cross Hill House,Freystrop,Hwlffordd,SA62 4HA

01437 899308

Award Winner

 

For Your Pets Care & Services For Your Pets Care & Services,8 Halls Nook,Rosemarket,Aberdaugleddau,SA73 1JR  07421 363089 

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Posh Paws Pembrokeshire Posh Paws Pembrokeshire,5 Ocean Way,The Point,Pennar Park, Doc Penfro,SA72 6RA 07514 278401

Award Winner

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Happy Paws Happy Paws,6 Liddeston Valley,Hakin,Aberdaugleddau,SA73 3NR

 

07779 974145

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

Velfrey Pet Care Velfrey Pet & Smallholding Care,Dan y Lan,Lampeter Velfrey,Arbeth,SA67 7UQ   01834 831357 / 07786 438054

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref

 
Happy Paws Daycare Happy Paws DaycareOld Hakin Road,Merlins Bridge,Hwlffordd,SA61 1XE   01437 762808
 
SPOTT SPOTT (Supporting People Through Opportunity & Training),Community Centre,1, Furzy Park,Hwlffordd,SA61 1HT   01437 767648
 
 Shepherds Way Shepherds Way, 8 Cranham Park, Johnston, Haverfordwest, SA62 3PU 07971 881932

Bilingual Award

Lletywr (Cŵn) yn y Cartref 

Cŵn Bridwyr

Newob Newob Kennels,Newbridge Farm,Crundale,Hwlffordd,SA62 4EH 01437 731617  
 
Silver Hill Silver Hill,Walwyns Castle,Hwlffordd,SA62 3EB 01437 781423  
 
Castellan Castellan House Kennels,Blaenffos,Boncath,SA37 0HZ 01239 841644/609  
 
Pantgwyn Bach Pantgwyn Bach,Tegryn,Llanfyrnach,SA35 0BQ 01239 698606
Award Winner
Swmbarch Isaf Swmbarch Isaf,Wolfscastle,Hwlffordd,SA62 5UE  01348 840322  
 
Berllan Berllan,Llwyndrain,Llanfyrnach,SA35 0AU  01239 698243  
 
127 Skomer Drive Heartabullz,127 Skomer Drive,Aberdaugleddau,SA73 2RP  07754 556159  

Bridiwr Hafan

 

Llanstinan Llanstinan Home Farm,Letterston,Hwlffordd,SA62 5XD  01348 840676 & 07768 27274
Award Winner

Bridiwr Hafan

Cymrygold Cymru Gold Show Kennel,Trefangor Farmhouse,Llanddewi Velfrey,Arbeth,SA67 7NY  01834 860289 & 07796 646557

Award Winner

Brynmeini  Brynmeini,Hermon,Glogue,SA36 0DZ   01239 832025

 Award Winner

 Bridiwr Hafan

Sefydliad Marchogaeth Ceffylau

Nolton Stables Nolton Riding Stables,Nolton,Hwlffordd  01437 710360  
Pentyparc Stables Penty Parc Stables,Penty Parc Mill,Clarbeston Road,Hwlffordd, SA63 4QP  01437 731552  
Crosswell Horse Agency Crosswell Horse Agency,Iet Wen,Velindre,Crymych,SA41 3XF  01239 891262  
The Bowlings Riding School The Bowlings Riding School,Rudbaxton,Hwlffordd,SA62 4DB  01437 741407  
Havard Stables Havard Stables,Trewreddig Fawr,Trefdaeth,SA42 0SR  01348 811452   
Dyfed Riding Centre Dyfed Riding Centre,Maes y Felin,Bridell,Cardigan,SA43 3DG  01239 612594  
Pembrokeshire Riding Centre Pembrokeshire Riding Centre,Penny Bridge Farm,Hundleton,Penfro,SA71 5RD  01646 682513  
Llanwnda Stables Llanwnda Stables,Penrhiw Fach,Llanwnda,Y Wdig,SA64 0HS  01348 873595  
PAT Ponies PAT Ponies,3 Eastleigh Drive,Aberdaugleddau,SA73 2LX 01646 278225  
Ashvale Ashvale Holiday & Riding Stables,Pantyrhug,Mynachlogddu,Maenchlochog,Clynderwen, SA66 7SE  01994 419592 / 07889 080491  
St Brides Bay St Brides Bay Stables,St Brides Farm,St Brides,Hwlffordd,SA62 3AN  07527 282464  

Siop Anifeiliaid

Fishguard Aquatics Fishguard Aquatics,Unit 2, Feidr Castell,Abergwaun,SA65 9BB  01348 873990
Award Winner
Pets at Home Pets at Home,Unit D, Springfield Retail Park,Hwlffordd,SA62 4BS  01437 762806
Award Winner
Dragon Reptiles Dragon Reptiles,Unit 23 St Govans Shopping Centre,Doc Penfro,SA72 6AG  01646 685363
Award Winner
Coast Aquatics Coast Aquatics,39-41 Cartlett,Hwlffordd,SA61 2LH  01437 768130
Award Winner
The Reptile Experience The Reptile Experience  Waterloo House,Brewery Terrace,Saundersfoot,SA69 9HG  07940 793845
Award Winner
St Govans Pets St Govans Pets,Unit 16-17, St Govans Shopping Centre,Dimond Street,Doc Penfro,SA72 6AG 01646 562142  
 
Fish Aquatics Fish Aquatics, Unit 8, 25-27 Charles Street, Aberdaugleddau, SA73 2AA 07930 223600  
 
Infinity Aquatics Infinity Aquatics, The Garden Centre, Cosheston, Doc Penfro, SA72 5SX  01646 684644  
 

Sw

     
Folly Farm Zoo Licence 2015 - 2021 Folly Farm,Begelly,Cilgeti,SA68 0XA  01834 812731  
Manor House Wildlife & Leisure Park,St Florence,Dinbych y Pysgod,SA70 8RJ  01646 651201  
Dr Beynon`s Bug Farm Dr Beynon's Bug Farm Lower Harglodd, Tyddewi, Hwlffordd, SA62 6BX 07966 956357  
The Secret Owl Garden The Secret Owl GardenPicton Castle,Picton,Hwlffordd,SA62 6BX  01437 563321  
ID: 2422, adolygwyd 13/03/2018

Siopau Anifeiliaid Anwes

Mae cadw a rhedeg siop anifeiliaid anwes yn cael ei reoli gan Ddeddf Anifeiliaid Anwes 1951.

I redeg busnes sy'n gwerthu anifeiliaid anwes byddwch angen trwydded gan yr awdurdod lleol. Mae hyn yn cwmpasu gwerthu anifeiliaid anwes yn fasnachol, yn cynnwys mewn siopau anifeiliaid anwes a busnesau'n gwerthu anifeiliaid ar y rhyngrwyd.

Mae'n rhaid i awdurdodau lleol ystyried y canlynol wrth drafod cais am drwydded siop anifeiliaid anwes:

 • bydd yr anifeiliaid yn cael eu cadw mewn lle addas, er enghraifft rhaid edrych ar dymheredd, gofod, golau, awyriad a glanweithdra
 • bod digon o fwyd a diod i'r anifeiliaid a rhywun yn edrych arnynt  ar adegau addas
 • nad yw unrhyw famal yn cael ei werthu'n rhy ifanc
 • bod camau'n cael eu cymryd i atal clefydau rhag lledaenu ymysg yr anifeiliaid
 • bod darpariaethau tân ac argyfwng mewn lle

Am fwy o wybodaeth cliciwch ar y dolennau isod: dogfennau pdf i'w hatodi          

Os oes gennych unrhyw bryderon lles am anifeiliaid mewn siop anifeiliaid anwes neu'n meddwl bod person yn gwerthu anifeiliaid anwes heb drwydded yna cysylltwch â ni'n uniongyrchol  

 
 
 
ID: 2426, adolygwyd 18/09/2017

Trwyddedu Sefydliadau Anifeiliaid

Mae'r cyngor yn gyfrifol am sicrhau bod y mathau canlynol o sefydliadau anifeiliaid wedi cael eu trwyddedu. Byddwn yn ymweld â phob un yn flynyddol ac mae'n ofynnol iddynt gydymffurfio â'r amodau trwyddedu.

 • Siopau Anifeiliaid Anwes
 • Sefydliadau Lletya Anifeiliaid
 • Sefydliadau Bridio Cŵn
 • Sefydliadau Marchogaeth
 • Sŵau
 • Anifeiliaid Gwyllt Peryglus

Mewn rhai achosion, mae deddfwriaeth yn gofyn i bobl sy'n cadw Anifeiliaid Perfformio gofrestru gyda'r Cyngor.

Os ydych yn poeni am les unrhyw anifail o fewn sefydliad trwyddedig neu'n amau bod sefydliad yn masnachu heb drwydded yna cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Cynllun Gwobrwyo Sefydliad Sir Benfro

Mae'r Cyngor yn arloesi drwy gynnig gwobrau i annog dalwyr trwydded i gadw'u sefydliadau i safon uchel. Bydd y Gwobrau blynyddol, y cyntaf o'r fath yng Nghymru, yn gwobrwyo dalwyr trwydded sy'n mynd ymhellach na chydymffurfio ag amodau trwydded a safonau arfer gorau.

ID: 2425, adolygwyd 21/03/2018