COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Trwyddedu Tacsis

Trwyddedu Hacni a Hurio Preifat

Coronafeirws (COVID-19): Gwybodaeth i drwyddedeion tacsis a cherbydau hurio preifat

Rydym yn deall fod gan fusnesau tacsis a cherbydau hurio preifat yng Nghymru nifer o bryderon ac ymholiadau ynghylch goblygiadau posibl achosion o’r coronafeirws (COVID-19).

Mae Llywodraeth Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi'r wybodaeth ddiweddaraf am y Coronafeirws (COVID-19), yn ogystal â chanllawiau ar gyfer y sector trafnidiaeth.

Yn ogystal â hyn, rydym wedi casglu'r wybodaeth a ganlyn a all fod yn ddefnyddiol ichi.

 

1.             A ddylwn i barhau i weithio?

Dyma’r cyngor a gafwyd gan yr Adran Drafnidiaeth ar 25 Mawrth 2020:

Gall gweithwyr tacsis a cherbydau hurio preifat barhau i weithio. Er hynny, mae'r cyngor yn gwbl glir - dylai pobl aros gartref os oes modd. Dyna sut mae achub bywydau a diogelu ein Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Dylai'r cyhoedd osgoi teithio oni bai fod hynny’n gwbl hanfodol. Mae’r unig resymau dros adael ein tai i’w gweld yng nghanllawiau'r Llywodraeth.

Yn amlwg, os yw hi’n gwbl hanfodol ichi deithio mewn tacsi neu gerbyd hurio preifat, dylid gwneud pob ymdrech i ddilyn y canllawiau pan fo hynny’n ymarferol bosibl, gan gynnwys golchi eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref.

Statws Gweithiwr Hanfodol

Yn gyffredinol, ni ddylai gyrwyr tacsis a cherbydau hurio preifat gael eu hystyried yn Weithwyr Hanfodol. Er hynny, os ydynt yn cludo plant rhwng yr ysgol a’r cartref neu’n cludo pobl eithriadol o agored i niwed, gellir eu hystyried yn Weithwyr Hanfodol, a hynny yn seiliedig ar achosion unigol.

Dylai Gweithwyr Hanfodol, pan fo hynny’n bosibl, wneud trefniadau addas i'w plant aros gartref, a dylai ceisiadau i blant fynd i’r ysgol gael eu trafod â’r ysgol.

 

2.             Cymorth Ariannol

Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd y sefyllfa hon o argyfwng, efallai eich bod yn gymwys i gael cymorth ariannol.

a.       Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

Ar 26 Mawrth 2020, cyhoeddodd Llywodraeth Ei Mawrhydi becyn cymorth ariannol i’r hunangyflogedig. Bydd y rheini sy'n gymwys yn cael grant gwerth 80% o’u helw masnachu cyfartalog (hyd at uchafswm o £2500) am y tri mis nesaf.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld sut mae gwneud cais, ewch i: COVID-19: Cymorth Incwm i’r Hunangyflogedig

b.       Cymorth Busnes

Mae Llywodraeth Ei Mawrhydi hefyd wedi cyhoeddi nifer o becynnau cymorth ariannol sydd ar gael i weithwyr a busnesau. Mae hyn yn cynnwys mesurau fel y Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws, gohirio taliadau Treth ar Werth a Threth Incwm a nifer o gynlluniau grant.

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld sut mae gwneud cais, ewch i: COVID-19: Cymorth i Fusnesau

c. Tâl salwch statudol

Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd eich bod wedi dal y coronafeirws neu eich bod yn hunanynysu yn ôl cyngor y Llywodraeth, efallai eich bod yn gymwys i gael tâl salwch statudol. Byddwch yn gallu hawlio tâl salwch statudol o'r diwrnod cyntaf yr ydych yn hunanynysu ac yn methu gweithio. I gael rhagor o wybodaeth, edrychwch ar y dudalen Tâl Salwch Statudol

d.       Credyd cynhwysol

I'r rheini nad ydynt yn gymwys ar gyfer y cynllun cymorth incwm i’r hunangyflogedig, y cynllun cymorth incwm i fusnesau na’r tâl salwch statudol, efallai eich bod yn gymwys i gael Credyd Cynhwysol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’r dudalen hon: Credyd Cynhwysol

 

3.             Profion MOT a Threthu Cerbydau

Mae Llywodraeth Ei Mawrhydi wedi cyhoeddi y bydd profion MOT cerbydau sy'n dod i ben ar 30 Mawrth 2020 neu ar ôl hynny yn parhau’n ddilys am 6 mis arall.

Rhaid ichi sicrhau bod eich cerbyd yn dal i fod yn ddiogel ac yn addas i’w ddefnyddio ar y ffordd. Cofiwch y gellir eich erlyn am yrru cerbyd anniogel.

Gallwch drethu eich cerbyd cyn gynted ag y bydd dyddiad dod i ben eich prawf MOT wedi’i ddiweddaru.

 

4.             Eich Iechyd

Dylech ddarllen yn rheolaidd yr wybodaeth ddiweddaraf am atal lledaenu COVID-19 a hunanynysu (gan gynnwys beth i'w wneud os oes gennych chi neu rywun rydych wedi bod mewn cysylltiad ag ef symptomau), a hynny drwy wefan y Gwasanaeth Iechyd Gwladola gwefan Llywodraeth Ei Mawrhydi.

Dyma’r cyngor ar hyn o bryd:

  • golchwch eich dwylo â sebon a dŵr yn aml – gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
  • defnyddiwch gel diheintio dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
  • golchwch eich dwylo cyn gynted ag y byddwch yn cyrraedd gartref
  • gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â hances bapur neu’ch llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch yn peswch neu'n tisian
  • rhowch hancesi papur sydd wedi'u defnyddio yn y bin yn syth a golchi eich dwylo ar ôl hynny
  • peidiwch â chyffwrdd eich llygaid, eich trwyn na’ch ceg os nad yw eich dwylo'n lân

 

Mae’r grwpiau o bobl a ganlyn yn cael eu cynghori’n gryf i aros gartref a pheidio â chael cyswllt wyneb yn wyneb am o leiaf 12 wythnos:

·       Pobl sy’n 70 oed neu hŷn

·       Pobl sydd â chyflwr iechyd sy’n bodoli eisoes

·       Pobl feichiog

·       Pobl â system imiwnedd wan

Ewch i wefan Llywodraeth Ei Mawrhydi i gael rhagor o wybodaeth ynghylch amddiffyn a gwarchod pobl eithriadol o agored i niwed.

 

5.             Cadw eich hun a'ch teithwyr yn ddiogel pan fyddwch yn gweithio:

Dylech ddilyn cyngor y Llywodraeth ynghylch gweithwyr hanfodol, ond os ystyrir bod eich gwaith yn hanfodol, dylech gymryd y rhagofalon a ganlyn er mwyn eich amddiffyn eich hun a'ch teithwyr:

·       Os oes gennych symptomau neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun â symptomau, dylech ddilyn y rheolau hunanynysu sydd ar wefan y GIG

·       Gofynnwch i deithwyr eistedd yng nghefn y cerbyd

·       Cadwch botel o gel diheintio dwylo yn eich cerbyd. Argymhellir i’r diheintydd hwn gynnwys o leiaf 60% o alcohol. Neu, cadwch botel fawr o ddŵr a bar/potel o sebon. Dylech olchi/diheintio eich dwylo am o leiaf 20 eiliad

·       Pan fo'n bosibl, ceisiwch osgoi gafael mewn arian parod a derbyn dulliau talu eraill fel cerdyn debyd/credyd

·       Ar ôl ichi gludo teithwyr, dylech lanhau arwynebau caled fel handlenni drysau, handlenni ffenestri, gwregysau diogelwch, dyfeisiau talu â cherdyn, cefn y seddi blaen ac arwynebau eraill y gallai’r teithwyr fod wedi cyffwrdd ynddynt neu dagu neu disian arnynt. Yna dylech olchi/diheintio eich dwylo eich hun

·       Dylai gyrwyr/trwyddedeion sy'n rhannu cerbyd ddefnyddio cynnyrch glanhau yn rheolaidd i lanhau'r llyw, y ffon newid gêr, y radio, y brêc llaw, y dangosyddion, y switshis, yr handlenni, y gwregysau diogelwch ac unrhyw arwynebau caled eraill

·       Ar ddiwedd pob shifft/diwrnod gwaith, dylid glanhau'r cerbyd yn drylwyr â chynnyrch glanhau arferol

·       Dylech sicrhau bod y cerbyd yn ddiogel ac yn addas i’w yrru ar y ffordd. Dyllid cynnal archwiliadau cynnal a chadw sylfaenol ar gerbydau bob diwrnod ar ddechrau pob sifft, gan gynnwys edrych ar y golau, yr olew a’r lefelau dŵr, y teiars, y drychau, y gwregysau diogelwch a’r rampiau mynediad (pan fo hynny’n berthnasol). Mae llawer o garejys sy'n trwsio cerbydau yn dal i fod ar agor.

·       Dylech gario hancesi papur yn eich cerbydau a’u defnyddio pan fyddwch yn peswch a thisian. Dylid cael gwared ar hancesi papur mewn bin cyn gynted â phosibl

 

6.        A oes modd imi wrthod cludo teithwyr rhag ofn cael haint?

Mae'r Sefydliad Trwyddedu wedi darparu rhywfaint o ganllawiau ar gyfreithlondeb gwrthod cludo teithwyr mewn perthynas ag achos COVID-19. https://www.instituteoflicensing.org/News/covid-19-licensing-issues-can-Hackney-carriage-and-private-hire-drivers-refuse-to-carry-certain-passengers-through-Fear-of-infection/

 

7.        Newidiadau i brosesau ymgeisio/dyddiadau dod i ben trwyddedau

Efallai y bydd eich awdurdod trwyddedu yn newid gofynion a gweithdrefnau trwyddedu. Dylech edrych ar wefan eich awdurdod trwyddedu i gael rhagor o fanylion.

 

8.        A allaf osod sgrin ddiogelwch yn fy ngherbyd i amddiffyn fy hun rhag COVID-19?

Mae sgriniau diogelwch yn creu rhwystr corfforol rhyngoch chi a'ch teithwyr yn y cerbyd. Maent yn aml yn cael eu gosod fel nodwedd ddiogelwch i amddiffyn y gyrrwr rhag ymosodiadau corfforol neu achosion o ddwyn.

Rydym wedi gweld cynnydd yn y diddordeb mewn defnyddio sgriniau fel ffordd o wahanu gyrwyr a theithwyr er mwyn atal trosglwyddo COVID-19.

Os ydych am osod sgrin ddiogelwch yn eich cerbyd, bydd angen ichi sicrhau'r canlynol:

·       Rhaid i unrhyw ffitiadau a chyfarpar gydymffurfio â’r Rheoliadau Cerbydau Ffyrdd (Adeiladu a Defnyddio)

·       Rhaid i unrhyw sgrin gael ei phrofi yn unol â’r safon UE berthnasol ar gyfer prawf cymeradwyo teip cyfarpar gwreiddiol sy’n cynnwys ffitiadau y tu mewn

·       Rhaid i’r sgrin gael ei chymeradwyo gan MIRA neu sefydliad annibynnol cymeradwy arall sy’n adeiladu cynnyrch, profi, ardystio a darparu ymgynghoriaeth

·       Rhaid i sgriniau gael eu gosod mewn ffordd ddiogel a phroffesiynol yn unol â chyfarwyddiadau’r gwneuthurwr

·       Dylid cael ardystiad gan wneuthurwr y cerbyd er mwyn cadarnhau nad yw’r sgrin yn peryglu strwythur y cerbyd yn ei gyfanrwydd

·       Dylid cael sgriniau sydd wedi’u gwneud o PETg neu bolycarbonad

·       Ni ddylai’r sgrin amharu ar olwg y gyrrwr nac ar allu’r teithiwr i fynd i mewn i’r cerbyd ac allan ohono

·       Dylech roi gwybod i’ch yswiriwr am unrhyw addasiadau y byddwch yn eu gwneud i’ch cerbyd

Cyn ichi osod sgrin ddiogelwch yn eich cerbyd, dylech gysylltu â’ch awdurdod trwyddedu i wirio ei fod yn caniatáu ichi ei gosod ac i wneud yn siŵr y bydd y sgrin a’r broses o’i gosod yn bodloni ei ofynion.

 

 

Rydym ni'n cyflwyno trwyddedau ar gyfer cerbydau Hacni a cherbydau hurio preifat, yn ogystal â thrwyddedau gweithredwyr hurio preifat a thrwyddedau gyrru deuol.

Fe'ch cynghorir i ddarllen y canllawiau perthnasol i sicrhau eich bod yn medru bodloni'r gofynion cyn cyflwyno cais.

ID: 2065, adolygwyd 15/04/2020