Trwyddedu Tacsis

Gyrrwr Hacni a Hurio Preifat

I ddechrau , mae angen i ymgeiswyr wneud cais ar y ffurflen gais briodol. Mae’r drwydded yn cael ei rhoi dan Ddeddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 ac yn ddilys am tair blynedd. I gael trwydded gyrrwr rhaid i’r Cyngor benderfynu a ydych yn “rhywun addas a phriodol” neu beidio yn ôl telerau’r Ddeddf. Mae hyn yn golygu gwneud cyfres o brofion a gwiriadau gydag amrywiol sefydliadau fel bod y Cyngor yn gallu penderfynu eich cais yn deg ac yn gyson. Os bydd materion yn codi o’r gwiriadau hyn, bydd y cais yn cael ei gyfeirio at y Pwyllgor Trwyddedu i’w ystyried. Mae’r gwiriadau a phrofion a wnawn fel a ganlyn:

Prawf Gwybodaeth

Fel rhan o'r broses ymgeisio Mae Cyngor Sir Penfro wedi cyflwyno Prawf Gwybodaeth Lleol.

Bydd disgwyl i bob ymgeisydd i basio'r Prawf Gwybodaeth Lleol fel rhan o'r drefn ymgeisio cyn cael ei derbyn ar gyfer Cerbyd Hacnai Gyrwyr / Cerbyd Hurio Preifat Bathodyn.

Mae ffi o £49.00 yn daladwy cyn dyddiad y prawf. Dim ond ymgeiswyr sydd wedi talu'r ffi yn llawn, a gaiff sefyll yr arholiad.

Os hoffech archebu lle ,cysylltwch â'r Tîm Trwyddedu drwy  licensing@pembrokeshire.gov.uk 

Ddeddf Mewnfudo 2016

Mewn grym o'r 1 Rhagfyr 2016, mae'r Ddeddf Mewnfudo 2016 yn atal pobl heb statws mewnfudo cyfreithlon a'r hawl i weithio yn y DU (cyfeirir ato fel yr Hawl i Drwyddedu) rhag cadw trwydded yrru cerbyd hacni neu logi preifat neu drwydded gweithredwr llogi preifat.

Mae'n rhaid i'r tîm trwyddedu, yn gyfreithiol, gwblhau gwiriad wyneb yn wyneb gyda HOLL ymgeiswyr trwydded i sicrhau nad ydi'r trwyddedau yn cael eu dosbarthu i unrhyw berson sydd heb y dogfennau ‘hawl i weithio' cywir.

Mae'r gyfraith newydd yn berthnasol i yrwyr cerbydau llogi preifat / cerbyd hacni a gweithredwyr llogi preifat.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd, boed yn newydd neu ar gyfer adnewyddu, drefnu apwyntiad gyda'r Swyddog Trwyddedu er mwyn cyflwyno dogfennau gwreiddiol, a fynnir gan y Swyddfa Gartref.

Bydd y dogfennau a gyflwynir yn cael eu llungopïo, a bydd yr Adran Drwyddedu yn cadw copi.

Lle nad oes cyfyngiadau ar yr hawl i weithio yn y DU, ni fydd angen ailadrodd gwiriadau ‘Hawl i Drwyddedu' ar geisiadau adnewyddu dilynol.

Mae rhestr lawn o ddogfennau derbyniol ar gyfer gwiriad ‘Hawl i Drwyddedu' i'w gweld ar-lein ar Hawl i rhestr wirio yn gweithio (Mewn ffenest newydd) 

Os oes cyfyngiadau ar hyd yr amser y cewch weithio yn y DU, bydd eich trwydded yn terfynu'r un pryd. Mewn amgylchiadau o'r fath, bydd y gwiriad yn cael ei ailadrodd bob tro y byddwch yn ymgeisio i adnewyddu neu ymestyn eich trwydded. Os, yn ystod y cyfnod hwn, rydych yn cael eich gwahardd rhag cadw trwydded am nad ydych wedi cydymffurfio gyda chyfreithiau mewnfudo'r DU, bydd eich trwydded yn terfynu a bydd yn rhaid i chi ei dychwelyd i'r cyngor - mae methu â gwneud hyn yn drosedd.

OS NAD YDYCH YN CYFLWYNO DOGFENNAU DERBYNIOL NI FYDDWCH, YN GYFREITHIOL, YN MEDRU ADNEWYDDU NEU YMGEISIO AM EICH TRWYDDED.

Gwiriad Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS)

RHAID i holl ymgeiswyr i fod yn yrrwr cerbyd hur / llogi preifat wneud cais am wiriad uwch y Swyddfa Cofnodion Troseddol (DBS). Mae’r ffurflen gais ar gael oddi wrth Dîm Trwyddedu’r Cyngor (ffôn 01437 764551). Bydd angen i bob ymgeisydd wneud trefniant i fynd drwy ffurflen y Swyddfa Cofnodion Troseddol ar ôl ei llenwi gydag Arolygydd Trwyddedu (boreau Mercher yn unig).

Mae’r gwirio’n cynnwys chwilio’ch hanes troseddol unigol i weld a ydych yn rhywun diogel i yrru’r cyhoedd, gan fod rhai ohonynt yn agored i niwed, yn oedrannus neu’n fethedig. Mae’r CRB yn sefydliad canolog sy’n delio â holl wiriadau o hanes troseddol ar ran y Cyngor.

Cyfeiriwch at ein polisi euogfarnau - Canllawiau ar addasrwydd yr ymgeiswyr - Polisi Euogfarnau

Archwiliad Meddygol

Bydd gofyn i bob ymgeisydd gael archwiliad meddygol Grŵp 2, fydd fel arfer yn cael ei wneud gan eich meddyg eich hun.  Gall rhai anhwylderau meddygol olygu nad ydych yn gallu gyrru’n broffesiynol ac mae’n bwysig bod y Cyngor yn gwybod am broblemau o’r fath i sicrhau diogelwch y cyhoedd. Rhaid i yrwyr dan 65 gael prawf meddygol bob 3 blynedd a gyrwyr dros 65 bob blwyddyn.

Bydd angen ichi ddarparu'r eitemau canlynol:

 • Ffurflen gais (gyda'r holl adrannau wedi'u cwblhau)
 • Dau lun pasbort
 • Tystysgrif feddygol gan eich Meddyg Teulu eich hun
 • Tystysgrif ‘DBS’ uwch - a roddwyd gan Gyngor Sir Penfro yn ystod y 3 mis diwethaf
 • Copi o ddwy ochr eich cerdyn-llun trwydded yrru (rhaid bod y drwydded wedi'i dal am o leiaf blwyddyn)
 • Cod trwydded ‘DVLA’
 • Prawf o'ch hawl i weithio
 • Y ffi ar gyfer y cais - £240 /trwydded 3 blynedd
ID: 2067, adolygwyd 17/01/2020

Cerbydau Hygyrch ar gyfer Cadeiriau Olwyn

Daeth Adran165 ac Adran 167 Deddf Cydraddoldeb 2010 (Y Ddeddf) i rym ar 6 Ebrill 2017.

Mae Adran 167 y ddeddf yn rhoi’r pŵer i’r Awdurdod Trwyddedu gadw rhestr o gerbydau tacsi sy’n hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn (cerbydau llog) a cherbydau llog preifat.

Mae unrhyw yrrwr tacsi (cerbyd llog) neu gerbyd llogi preifat sydd wedi ei ddynodi’n addas ar gyfer mynediad i gadair olwyn yn gorfod cydymffurfio â gofynion Adran 165 Deddf Cydraddoldeb 2010, os nad ydynt wedi cael tystysgrif eithrio.

Y dyletswyddau sydd yn dod o dan Adran 165 yw :

 • Cludo’r teithiwr tra mae yn y gadair olwyn;

 • Peidio codi tâl ychwanegol am wneud hynny;

 • Cludo’r gadair olwyn, os yw’r teithiwr yn dewis eistedd mewn sedd teithiwr yn y cerbyd;

 • Cymryd camau priodol er mwyn sicrhau bod y teithiwr yn cael ei gludo yn ddiogel ac mor gyfforddus ag y bo modd;

 • Rhoi cymorth i’r teithiwr symud fel sydd yn rhesymol i’w wneud.

Mae rhoi cymorth i symud yn cael ei ddiffinio fel:

 • Galluogi’r teithiwr i fynd mewn ac allan o’r cerbyd;

 • Os yw’r teithiwr yn dymuno aros yn ei gadair olwyn, galluogi’r teithiwr i fynd i mewn ac allan o’r cerbyd tra mae yn y gadair olwyn;

 • Llwytho bagiau’r teithiwr i mewn neu allan o’r cerbyd

 • Os nad yw’r teithiwr yn dymuno eistedd yn y gadair olwyn, llwytho’r gadair olwyn i mewn neu allan o’r cerbyd

Mae’n drosedd i yrrwr cerbyd hygyrch ar gyfer cadair olwyn sydd ar restr ddynodedig i beidio â chydymffurfio gyda’r dyletswyddau uchod.  Mae unrhyw fethiant i gydymffurfio gyda’r dyletswyddau hyn yn fater difrifol , a gall arwain at erlyniad a/neu atgyfeiriad at yr Is-bwyllgor Trwyddedu er mwyn ail-ystyried eu trwydded gyrru cerbyd llog/llogi preifat.

Mae Adran 166 yn caniatáu i’r Awdurdod Trwydded eithrio gyrwyr o’u dyletswyddau i gynorthwyo teithwyr mewn cadeiriau olwyn os ydynt yn fodlon ei bod yn briodol i  wneud hynny ar sail feddygol, neu os yw cyflwr corfforol y gyrrwr yn ei gwneud yn amhosib iddo gydymffurfio â’r dyletswyddau.

Mae unrhyw yrrwr cerbyd llog neu gerbyd llog preifat sydd ar y rhestr ddynodedig yn gallu cyflwyno cais i’w eithrio o ddyletswyddau Adran 165, trwy gwblhau’r ffurflen gais perthnasol.  Bydd gofyn cael tystiolaeth feddygol er mwyn cefnogi’r cais.

Isod mae rhestr gyfredol o gerbydau hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn sydd wedi eu trwydded gan Gyngor Sir Penfro.

 

Cerbydau Hygyrch ar Cadeir Olwyn
Rhif Llogi preifat/ Cerbyd llog Rhif Cofrestru'r Cerbyd Gweithredwr/Perchennog Math a Model y cerbyd Lliw Nifer y teithwyr
41 DK06 LKE Link Private Hire Renault Master Gwyn 8
           
2 PO61 DHD Cleddau Cabs Renault Traffic Du 6
111 SF59 AVX Cleddau Cabs Peugeot Expert Glas 8
50 YN55 WZS Harford Cabs VW Transporter Arian 7
51 CP02 VZM Harford Cabs Ford Transit Gwyn 8
122 KM09 DFL Harford Cabs Citreon Dispatch Arian 8
293 YJ67 COU Harford Cabs Renault Traffic Gwyn 8
296 KX09 DFL Harford Cabs Ford Transit Arian 8
164 DU03 FZN Link Taxis Ford Transit Du 8
277 SF56 HYG Matts Cabs LDV Maxus Arian 8
236 SF09 PZV Jocks Taxis Peugeot Expert Arian 7
126 YJ10 RXY Kathrin Telford Peugeot Expert Arian 5
ID: 2835, adolygwyd 11/07/2019

Cerbyd Hacni a Cherbydau Hurio Preifat

I drwyddedu cerbyd rhaid i chi benderfynu’n gyntaf a yw’r cerbyd y byddwch yn ei yrru yn gerbyd hur neu gerbyd llogi preifat. Nid oes modd defnyddio cerbyd llogi preifat heblaw am deithiau a archebwyd o flaen llaw ac mae angen trwydded Gweithredwr Llogi Preifat hefyd. Mae cerbydau hur yn gallu cymryd archebion ac maent hefyd yn gallu defnyddio safleoedd tacsis.

Bydd angen i chi lenwi’r ffurflen gais briodol a chyflwyno’r canlynol i gefnogi’ch cais:

 • Y Ddogfen Gofrestru - byddwn angen y gwreiddiol er mwyn i ni gymryd llungopi. 
 • Tystysgrif Yswiriant / Nodyn Yswiriant - rhaid cyflwyno’r ddogfen wreiddiol er mwyn i ni gymryd llungopi. Rhaid i’r yswiriant fod ar gyfer gyrru tacsi / cerbyd llogi preifat a rhaid i’r yswiriant ddechrau, fan bellaf, ar y dyddiad ac amser y mae’r cerbyd yn cael ei brofi.
 • Tystysgrif calibro mesurydd.
 • Y ffi lawn - nes byddwch wedi gwneud y tâl priodol yn llawn ni fyddwch yn gallu archebu prawf eich cerbyd.

Sut mae gwneud trefniant i archwilio fy ngherbyd?

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich holl ddogfennau a’r taliad a’u bod yn dderbyniol bydd aelod o’r Tîm Trwyddedu’n gwneud trefniant i chi fynychu canolfan MOT y Cyngor. Mae trefniadau’n dibynnu ar beth sydd ar gael ac maent y tu hwnt i reolaeth y Tîm Trwyddedu.

Faint o amser mae’r broses yn ei gymryd?

Bydd y Tîm Trwyddedu’n delio â’ch cais mor gyflym ag y gall, fel arfer cyn pen 28 diwrnod gwaith.

ID: 2070, adolygwyd 17/01/2020

Gweithredwr Llogi Preifat

Os ydych yn bwriadu gweithredu cerbydau llogi preifat, yna bydd angen i chi wneud cais i ddod yn Weithredwr Llogi Preifat.
Mae’n ofynnol bod y dogfennau canlynol yn dod gyda’ch cais:

 • Ffurflen gais wedi’i llenwi
 • Y ffi

Nid oes modd prosesu unrhyw gais cyn derbyn y tâl priodol 

Nid yw caniatâd cynllunio’n rhagofyniad eich trwydded, ond rhaid i chi sicrhau eich bod yr awdurdod lleol yn rhoi’r caniatâd cynllunio priodol. Cysylltwch ag Adran Gynllunio Cyngor Sir Penfro i gael cyngor ar y mater hwn.

Dylid nodi hefyd, os yw eich eiddo’n perthyn i’r Cyngor, bod angen i chi gael caniatâd yr awdurdod lleol fel landlord. Nid yw hyn yn rhagofyniad eich trwydded ond mae’n amod o denantiaeth pawb sydd am redeg busnes o eiddo’r Cyngor eu bod yn cael y caniatâd perthnasol.

Yr amserlen ar gyfer penderfynu’r drwydded fydd 28 diwrnod heb wrthwynebiad a 42 diwrnod os bydd gwrthwynebiad. Pennwyd yr amserlenni hyn fel dangosyddion yng nghynllun perfformiad yr adran.

Mae holl faterion perthnasol i’ch cais yw gydgyfrinachol ac ni fydd neb yn cael eu trafod heblaw’r rhai sydd â rhan uniongyrchol ym mhrosesu eich cais.

Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cofiwch ffonio 01437 764551.  

ID: 2072, adolygwyd 17/01/2020

Trwyddedu Hacni a Hurio Preifat

Rydym ni'n cyflwyno trwyddedau ar gyfer cerbydau Hacni a cherbydau hurio preifat, yn ogystal â thrwyddedau gweithredwyr hurio preifat a thrwyddedau gyrru deuol.

Fe'ch cynghorir i ddarllen y canllawiau perthnasol i sicrhau eich bod yn medru bodloni'r gofynion cyn cyflwyno cais.

ID: 2065, adolygwyd 17/01/2020

Cwestiynau Cyffredin ynghylch trwyddedu tacsis

Beth yw cerbyd llogi preifat?

Nid oes modd defnyddio cerbyd llogi preifat heblaw am deithiau a archebwyd o flaen llaw ac mae angen trwydded gweithredwr llogi preifat hefyd. Ni all cerbydau llogi preifat ddefnyddio safleoedd tacsis.

Beth yw cerbyd hur?

Mae cerbydau hur yn gallu cymryd archebion a gallant hefyd ddefnyddio safleoedd tacsis. Rhaid bod mesurydd ar gerbyd hur.

Beth yw gweithredwr llogi preifat?

Os trwyddedwyd cerbyd fel cerbyd llogi preifat, yna mae angen trwydded gweithredwr llogi preifat.  Gwelwch y dudalen Sut mae dod yn Weithredwr Llogi Preifat.  

ID: 2066, adolygwyd 17/01/2020