Trwyddedu

Ffurflenni Cais Trwyddedu

Trwydded safle

Mae trwydded safle yn awdurdodi defnyddio'r safle ar gyfer un neu fwy o weithgareddau trwyddedadwy sef:

  • Gwerthu alcohol trwy fanwerthu
  • Darparu adloniant rheoledig
  • Darparu lluniaeth hwyrnos

Wrth baratoi ceisiadau, dylech ddarllen ein Datganiad o Bolisi Trwyddedu  a dilyn y canllawiau statudol (a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Gartref o dan adran 182 o Ddeddf Trwyddedu 2003), wrth ddisgrifio'r camau rydych yn bwriadu eu cymryd er mwyn hybu'r amcanion trwyddedu, sef:

  • Atal Troseddu ac Anhrefn
  • Diogelu'r Cyhoedd
  • Atal Niwsans Cyhoeddus
  • Amddiffyn Plant rhag Niwed

 

Ffurflenni Cais

Cais am Drwydded Safle - Newydd

Cais i drosglwyddo trwydded safle

Caniatâd trosglwyddo deiliad trwydded safle

Cais i amrywio`r goruchwylydd safle penodol

Caniatad unigolyn i gael ei enwi fel goruchwyliwr safle

 

 Ffiodd

Deddf Trwyddedu - Ffioedd

 

Gellir cael pob cais trwy e-bostio licensing@pembrokeshire.gov.uk neu drwy gysylltu â'n canolfan gwasanaeth cwsmeriaid ar 01437 764551

Yn gorff cyhoeddus, ein dyletswydd yw diogelu'r arian cyhoeddus yr ydym yn ei weinyddu, ac i'r perwyl hwn gallem ddefnyddio'r wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi ar y ffurflen hon er mwyn atal a darganfod  twyll.  Gallem hefyd rannu'r wybodaeth hon gyda chyrff eraill sy'n gyfrifol am archwilio neu weinyddu arian cyhoeddus i'r dibenion hyn.   

ID: 2057, adolygwyd 13/05/2019