Trwyddedu

Hysbysiad o geisiadau

Deddf Trwyddedu 2003

Ceisiadau am drwyddedau eiddo , tystysgrifau eiddo clwb , amrywiadau ac adolygiadau o drwyddedau presennol o dan Ddeddf Trwyddedu 2003 yn cael eu rhestru isod. Bydd y rhain yn parhau i fod ceisiadau yma am y cyfnod o 28 diwrnod y gall cyflwyno sylwadau.


Trwy hyn Rhoddir rhybudd bod y ceisiadau canlynol wedi cael eu gwneud i Gyngor Sir Penfro

1 High Street, Tyddewi, 10/07/2024

Hangar, Aberdaugleddau 04/07/2024

Marloes Village Shop Marloes 04/07/2024

Home Bargains Pembroke Dock 01/07/2024

Scolton Manor, Hwllffordd 25/06/2024

Saundersfest, Llanusyllt, 19/06/2024

The Star in Narberth, Arberth, 29/05/2024

 

Dylai unrhyw sylwadau gael eu gwneud heb fod yn hwyrach na'r dyddiad a bennir ochr yn ochr â'r cais ac at yr Uwch Swyddog Trwyddedu, Isadran Diogelu'r Cyhoedd, Neuadd y Sir, Hwlffordd SA61 1TP neu drwy e-bost at licensing@pembrokeshire.gov.uk. Rhaid i sylwadau hynny gael eu gwneud yn ysgrifenedig yn glir yn datgan y seiliau y gwneir sylwadau sy'n berthnasol i Ddeddf Trwyddedu 2003.

Mae'n drosedd, yn fwriadol neu'n ddi-hid i wneud datganiad anwir mewn perthynas â'r cais y mae person yn agored ar gollfarn ddiannod i ddirwy.

Cyflwyno achos

Mae’r canllawiau hyn yn disgrifio’r broses ar gyfer yn cyflwyno achosion i’r awdurdod trwyddedu ar geisiadau am drwyddedau eiddo newydd, tystysgrifau eiddo clwb, amrywiadau i drwyddedau eiddo presennol neu dystysgrifau eiddo clwb; neu ddatganiadau darpariaethol.

Mae’r cyfnod statudol cyflwyno sylwadau’n dechrau ar y diwrnod ar ôl i ni dderbyn cais dilys ac mae’n para am 28 diwrnod olynol. Yn ystod y cyfnod hwn, rhaid bod o leiaf un rhybudd cyhoeddus mewn papur lleol ac arddangos rhybudd cyhoeddus A4 glas yn amlwg yn yr eiddo yn ystod yr 28 diwrnod olynol. Bydd y cais yn cael ei gyhoeddi hefyd ar wefan y Cyngor.

Rhaid i unrhyw sylwadau gael eu cyflwyno yma. Rhaid i’r awdurdod trwyddedu dderbyn sylwadau yn ystod y cyfnod cyflwyno sylwadau ac, er mwyn i sylwadau fod yn ‘berthnasol’ rhaid iddynt fod yn berthnasol i o leiaf un o’r pedwar amcan trwyddedu:

Atal trosedd ac anhrefn - mae hyn yn berthnasol i unrhyw drosedd, anhrefn neu ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn cysylltiad â rheoli’r eiddo. 

Diogelwch y cyhoedd - mae hyn yn berthnasol i ddiogelwch y cyhoedd yn yr eiddo, fel diogelu rhag tân, goleuo a chymorth cyntaf.

Atal niwsans cyhoeddus - fe all hyn ymwneud ag oriau gweithredu, sŵn a dirgryniad, arogleuon niweidiol, llygredd goleuni ac ysbwriel. 

Gwarchod plant rhag niwed - mae hyn yn berthnasol i warchod plant rhag y gweithgareddau a wneir yn yr eiddo tra byddant yn yr eiddo.

Ni all yr Awdurdod Trwyddedu ystyried sylwadau sy’n ‘blagus’ neu ‘wamal’. 

Mae’n ddefnyddiol os yw’r sylwadau benodol i’r eiddo ac yn seiliedig ar dystiolaeth. Os aiff y mater i wrandawiad, bydd angen i’r cynghorwyr yn y gwrandawiad fod yn fodlon fod cyswllt tystiolaethol ac achosol rhwng yr achosion a gyflwynwyd a’r effaith ar yr amcanion trwyddedu. Yn eich sylwadau efallai yr hoffech awgrymu newidiadau neu gyfaddawd i’r cais i’w hystyried gan y ceisydd. 

Cofiwch fod unrhyw sylwadau’n gorfod bod yn ffeithiol gywir. Mae’n drosedd gwneud datganiad anwir yn ymwybodol neu’n fyrbwyll mewn cysylltiad â chais gan fod yn agored i ddirwy uchaf ar gollfarn ddiannod am y drosedd yw lefel 5 ar y raddfa safonol.

Nid oes hawl gwneud sylwadau’n ddienw. Mae hyn oherwydd bod angen darbwyllo’r awdurdod trwyddedu nad yw bwy bynnag sy’n gwneud y sylwadau’n bod yn blagus. Mae’n bwysig hefyd bod ceisydd yn gallu ymateb i sylwadau.

Dan amgylchiadau eithriadol, fe all yr awdurdod trwyddedu fod yn barod i gadw rhan neu’r cyfan o fanylion personol yr unigolyn rhag y ceisydd. Fodd bynnag, dylid ystyried cadw manylion o’r fath yn ôl yn unig pan fo’r amgylchiadau’n cyfiawnhau camau o’r fath a’r awdurdod trwyddedu’n fodlon nad yw’r cwynion yn wamal neu blagus. 

Nid yw sylwadau’n gorfod bod yn wrthwynebiadau; gallwch wneud sylwadau i gefnogi cais os ydych yn credu y bydd yn effeithio’n gadarnhaol ar un neu fwy o’r amcanion trwyddedu. 

Bydd unrhyw sylwadau a ddaw i law’n cael eu cynnwys mewn adroddiad i’r Is-bwyllgor Trwyddedu. Bydd yr adroddiad hwn yn ddogfen gyhoeddus a bydd i’w weld ar wefan y Cyngor.

Os byddwch yn mynychu gwrandawiad, caiff y rhain eu ffilmio fel arfer i’w darlledu’n fyw trwy wefan y Cyngor a bod modd eu gweld ar-lein gan bwy bynnag sy’n dymuno mewngofnodi a’u gwylio.

Gwelwch ein Canllaw i bersonau sy`n mynychu gwrandawiad Is-Bwyllgor Trwyddedu 

Gallwch anfon eich sylwadau drwy’r post neu e-bost at: 

Tîm Trwyddedu, Diogelu’r Cyhoedd, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TP 

01437 764551

licensing@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 3043, adolygwyd 13/06/2024