Uned Ewropeaidd

Yr Uned Ewropeaidd

Mae'r Uned Ewropeaidd yn rhan o'r adran Adfywio yng Nghyngor Sir Penfro. Rydym yn ymdrin â'r holl faterion ynghylch datblygu, cynnal ac ôl-ofal y prosiectau sy'n cael eu hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Ar hyn o rydym yng nghyfnod ariannu 2007-2013 a'r ddwy brif raglen sy'n effeithio ar Sir Benfro yw'r Rhaglen Cydgyfeirio a'r Cynllun Datblygu Gwledig.bryd

Y Rhaglen Cydgyfeirio yw'r olynydd i Amcan 1, a oedd ar fynd o 2000 hyd 2006. Bwriad Amcan 1 oedd hybu'r twf economaidd yn y sir. Mae amrywiad aruthrol yn y mathau o brosiectau sy'n cael eu cynnal yn y rhaglen, gan fod rhai wedi eu llunio'n bwrpasol ar gyfer addysg a hyfforddiant, tra mae rhai eraill yn ceisio gwella seilwaith y sir. Nid yw'r prosiectau'n ymwneud â Sir Benfro yn unig, ac mae rhai ohonynt yn cael eu cynnal ledled Gorllewin Cymru, er mwyn annog y gwahanol awdurdodau lleol i gydweithio â'i gilydd.   

Grŵp o brosiectau yw'r Cynllun Datblygu Gwledig sy'n ceisio darparu cymorth a gweithgareddau i gymunedau yng nghefn gwlad. Er taw cyfnod cynnal y rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig oedd 2007-2013, fe gafodd y rhaglen ei rhannu'n ddau gyfnod. Roedd y cyntaf ar fynd o 2007 hyd 2017, ac roedd gan Sir Benfro 20 prosiect ar fynd bryd hynny. Yr ail gyfnod yw 2011 hyd 2013 ac mae gan Sir Benfro 2 brosiect ar fynd nawr. Mae manylion llawn pob un o'r prosiectau hyn i'w gweld yn adran y Cynllun Datblygu Gwledig y safle.

Mae Cronfa Pysgodfeydd Ewrop (Echel 4) ar gael ar gyfer amrywiaeth fawr o weithgareddau yn cynnwys pysgota môr a mewndirol, dyframaeth a phrosesu a marchnata cynhyrchion pysgodfeydd  

ID: 2356, adolygwyd 04/06/2018