Yr Uned Ewropeaidd - Cyngor Sir Benfro

Uned Ewropeaidd

Yr Uned Ewropeaidd

Mae'r Uned Ewropeaidd yn rhan o'r adran Adfywio yng Nghyngor Sir Penfro. Rydym yn ymdrin â'r holl faterion ynghylch datblygu, cynnal ac ôl-ofal y prosiectau sy'n cael eu hariannu gan yr Undeb Ewropeaidd (UE).

Ar hyn o rydym yng nghyfnod ariannu 2007-2013 a'r ddwy brif raglen sy'n effeithio ar Sir Benfro yw'r Rhaglen Cydgyfeirio a'r Cynllun Datblygu Gwledig.bryd

Y Rhaglen Cydgyfeirio yw'r olynydd i Amcan 1, a oedd ar fynd o 2000 hyd 2006. Bwriad Amcan 1 oedd hybu'r twf economaidd yn y sir. Mae amrywiad aruthrol yn y mathau o brosiectau sy'n cael eu cynnal yn y rhaglen, gan fod rhai wedi eu llunio'n bwrpasol ar gyfer addysg a hyfforddiant, tra mae rhai eraill yn ceisio gwella seilwaith y sir. Nid yw'r prosiectau'n ymwneud â Sir Benfro yn unig, ac mae rhai ohonynt yn cael eu cynnal ledled Gorllewin Cymru, er mwyn annog y gwahanol awdurdodau lleol i gydweithio â'i gilydd.   

Grŵp o brosiectau yw'r Cynllun Datblygu Gwledig sy'n ceisio darparu cymorth a gweithgareddau i gymunedau yng nghefn gwlad. Er taw cyfnod cynnal y rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig oedd 2007-2013, fe gafodd y rhaglen ei rhannu'n ddau gyfnod. Roedd y cyntaf ar fynd o 2007 hyd 2017, ac roedd gan Sir Benfro 20 prosiect ar fynd bryd hynny. Yr ail gyfnod yw 2011 hyd 2013 ac mae gan Sir Benfro 2 brosiect ar fynd nawr. Mae manylion llawn pob un o'r prosiectau hyn i'w gweld yn adran y Cynllun Datblygu Gwledig y safle.

Mae Cronfa Pysgodfeydd Ewrop (Echel 4) ar gael ar gyfer amrywiaeth fawr o weithgareddau yn cynnwys pysgota môr a mewndirol, dyframaeth a phrosesu a marchnata cynhyrchion pysgodfeydd  

ID: 2356, adolygwyd 04/06/2018