Uned Ewropeaidd

INTERREG

CYDWEITHREDU TIRIOGAETHOL EWROPEAIDD (CTE, a elwir "INTERREG" fel arfer)

Mae INTERREG yn fenter gan yr Undeb Ewropeaidd sydd â'r nod o hyrwyddo a sbarduno cydweithrediad rhwng rhanbarthau ac aelod-wladwriaethau.  Y rhaglen gyfredol yw  INTERREG IV, sy'n ymestyn o 2007 hyd 2013, ac y daw ei chyllid o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.  Un o'r prif amcanion yw dileu/lleihau dylanwad ffiniau rhyngwladol, o blaid hyrwyddo datblygiad economaidd, cymdeithasol a diwylliannol yr Undeb Ewropeaidd gyfan.

Mae tri maes ar wahân i'r rhaglen INTERREG;

Maes  A - Cydweithio trawsffiniol

Cydweithio trawsffiniol rhwng rhanbarthau cyfagos trwy ddatblygu strategaethau cymdeithasol ac economaidd ar y cyd.

Ireland Wales website

Maes  B - Cydweithio trawswladol

Mae'r Rhaglenni INTERREG IVB yn ariannu prosiectau sy'n cyfrannu at ddatblygu tiriogaethol cydlynus a chynaliadwy.  Mae Sir Benfro mewn dwy ardal  Interreg IVB, sef ‘Gogledd Orllewin Ewrop' ac  ‘Ardal yr Iwerydd'.  Mae Interreg IVB yn cefnogi cydweithrediad trawswladol er mwyn mynd i'r afael anawsterau sy'n gyffredin i aelod-wladwriaethau, rhanbarthau ac awdurdodau eraill.  Wrth wneud hyn, mae'n cryfhau asedau tiriogaethol yr ardaloedd ac yn defnyddio eu posibiliadau.

Maes  C - Cydweithio rhyngranbarthol

Nod cyffredinol y Rhaglen INTERREG IVC yw gwella effeithiolrwydd polisïau ac offerynnau rhanbarthol.  Mae prosiect o'r math hwn yn adeiladu ar sail y cyfnewid profiadau sy'n digwydd ymysg partneriaid sy'n gyfrifol am ddatblygiad eu polisïau lleol a rhanbarthol.   

Y meysydd cymorth yw arloesi a'r economi wybodaeth, yr amgylchedd ac atal risgiau.  Fel hyn, nod y rhaglen yw cyfrannu at foderneiddio Ewrop a'i gallu i gystadlu. 

 

Ar hyn o bryd, mae Cyngor Sir Penfro yn cymryd rhan mewn dau brosiect INTERREG IVA (INSPIRE a Chymunedau Oed-gyfeillgar), ac un prosiect IVB (ARCOPOL+).

 

ID: 2366, adolygwyd 24/03/2022