Uned Ewropeaidd

Prosiectau Cymeradwy 2014-2020

Mae CYNNYDD yn cael ei harwain gan Gyngor Sir Penfro i helpu pobl ifanc rhwng 11 a 24 oed, sy'n cael eu nodi mewn perygl mawr o ymddieithrio o addysg a hyfforddiant a dod yn NEET yn Sir Benfro, Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae'n ofynnol i weithgareddau penodol ac ymyriadau gael eu cyflwyno i'r dysgwyr / pobl ifanc hyn, gan gynnwys mentora, hyfforddi, cynghori a chyrsiau i gynyddu sgiliau sylfaenol a sgiliau bywyd yn ogystal â phrofiad gwaith a chyfleoedd gwirfoddoli i helpu i wella rhagolygon swyddi a gyrfa yn y dyfodol. Caiff Cynnydd ei ariannu'n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.


Arweinir New Directions gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer Economeg anweithgar dros 50 oed

 

Mae Experience 4 Industry yn cael ei harwain gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer NEET rhwng 16 a 24 oed

 

Mae Gweithffyrdd + yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro ar gyfer y Di-waith / anweithgar yn economaidd

 

Mae BUCANIER yn cael ei arwain gan Gyngor Sir Penfro mewn partneriaeth â sefydliadau Cymreig a Gwyddelig, mae BUCANIER yn darparu cymorth arloesol arbenigol i helpu busnesau bach a chanolig eu maint a mentrau cymdeithasol i ddylunio a datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd yn y sectorau ynni adnewyddadwy, bwyd a diod a gwyddor bywyd.


Arweinir Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Cleddau i Arfordir (C2C FLAG) gan Gyngor Sir Penfro i ychwanegu gwerth at gynhyrchion pysgodfeydd ac acwafeithrin, lleihau cost cynhyrchu cynhyrchion pysgodfeydd ac acwafeithrin. I arallgyfeirio incwm cymunedau pysgota, er budd rhywogaethau targed, i godi proffil Pysgota yn Sir Benfro. Cefnogi datblygiad cynaliadwy cymunedau pysgota Sir Benfro

 

Arweinir Cam Nesa gan Gyngor Sir Penfro, mae'r cynllun yn darparu cymorth wedi'i deilwra i helpu pobl ifanc ar draws De Orllewin Cymru i wella eu rhagolygon gyrfa. Mae'n cynnig mentora un i un, cymorth gyda sgiliau sylfaenol a phersonol yn ogystal â llythrennedd digidol, felly gall pobl ifanc ennill cymwysterau, mynd i addysg bellach a chyflogaeth gadarn.


Mae Play Scolton Manor yn brosiect Twristiaeth a Hamdden.

 

Mae Parc Bwyd Llwynhelyg yn edrych ar Seilwaith busnesau Bwyd

 

Atyniad Treftadaeth Blaenllaw: Cynllun Dichonoldeb a Chyflenwi Twristiaeth a Hamdden.

 

Marchnadfa Bwyd Hwlffordd Adfywio Canol Tref.

 

Experience 4 Industry (Cam 2) 2018 NEET rhwng 16 a 24 oed

 

CMPE CSBE

ID: 2367, adolygwyd 24/03/2022