Wasanaeth Cynhwysiant

Croeso i Wasanaeth Cynhwysiant

Yma fe welwch wybodaeth i deuluoedd sydd â phlant/pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Nod cyffredinol y Gwasanaeth Cynhwysiant yw hyrwyddo cyflawniad a lles i bawb, a sicrhau bod pob dysgwr yn Sir Benfro yn cael cymorth i gyrraedd ei lawn botensial.

Mae hyn yn golygu sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael mynediad cyfartal at gyfleoedd a gwasanaethau; bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael cynnig addysg o ansawdd uchel sy'n eang, yn gytbwys ac yn berthnasol i ddiwallu eu hanghenion unigol; a bod plant ifanc a'u teuluoedd wrth wraidd y broses.

Mae'r wefan hon wedi'i rhannu'n bedair prif adran: Darpariaeth a Chymorth, Partneriaeth Rhieni, TAPPAS, a Thrawsnewid ADY

Stori Eliza

Pwy yw Pwy - Gwasanaeth Cynhwysiant a Anghenion Dysgu Ychwanegol

Cymorth cynnar ac arbenigol

 • Claire Bullock, Arweinydd y Tîm - Cymorth Cynnar ac Arbenigol
 • Sally Evans, Athro Ymgynghorol - Awtistiaeth
 • Kathryn Brown, Athro Ymgynghorol - Cynhwysiant a Lles
 • Emma Wilson, Athro Arbenigol - Anasterau Dysgu Penodol
 • Helen Butland, Athro Ymgynghorol - Anghenion Cymhleth
 • Julie Fudge, Athro Ymgynghorol - Cymorth Dyslecsia ac Ymddygiad
 • Carolyn Cox, Cynorthwyydd Cymorth Cynhwysiant a Chyfathrebu
 • Melanie Skyrme, Cynorthwyydd Cymorth Cynhwysiant a Chyfathrebu
 • Sally Rothery, Cynorthwyydd Cymorth Anghenion Cymhleth
 • Elonwy Howell, Cynorthwyydd Cymorth Cynhwysiant a Chyfathrebu

Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

 • Leonie Rayner, Rheolwr Cymorth i Rieni 
 • Janice Managhan, Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant
 • Hannah MacDonald, Gweithiwr Cymorth i Rieni
 • Donna Smith, Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant
 • Georgie Barton, Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant

Seicoleg addysgol

 • Dr. Lorraine Silver, Prif Seicolegydd Addysgol
 • Heidi Evans, Uwch-seicolegydd Addysgol
 • Dr. Emma Emanuel, Uwch-seicolegydd Addysgol Arbenigol Lles
 • Dr. Janet Mycroft, Seicolegydd Addysgol
 • Lucy Harrold, Seicolegydd Addysg ar gyfer Person Ifanc sy’n Derbyn Gofal
 • Angharad Cooze, Seicolegydd Addysgol
 • Louise Murray, Seicolegydd Addysgol

Amhariad ar y Synhwyrau, Corfforol / Meddygol Cymhleth

 • Mair Anwen Jones, Athro Arbenigol ar gyfer Disgyblion â Nam ar eu Golwg – Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg
 • Lucy Richardson, Athro Ymgynghorol ar gyfer Plant Byddar / â Nam ar eu Clyw
 • Sarah Starling, Athro Ymgynghorol Arbenigol ar gyfer Plant Byddar / â Nam ar eu Clyw
 • Donna Rowlands, Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaeth Cyflawni Lleiafrifoedd Ethnig Cynradd
 • Hayley Howells, Cynghorydd Arbenigol ar gyfer Plant a Phobl Ifanc ag Anghenion Meddygol Cymhleth

Addysg ddewisol yn y cartref

 • Susan Lees, Rheolwr Addysg Ddewisol yn y Cartref
 • Victoria Brace, Cynghorydd addysg ddewisol yn y Cartref
 • Maria Griffiths , Swyddog Cymorth Addysg ar gyfer Addysg Ddewisol yn y Cartref

Gwasanaethau cymorth ymddygiad

 • Sian Williams, Pennaeth Canolfan Ddysgu Sir Benfro
 • Richard Hobbs, Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Uwchradd
 • Julie Fudge, Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Gynradd
 • Sarah Starling, Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Gynradd
 • Jim Parsons, Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Gynradd

Tîm cwnsela i ysgolion

 • Lyn Herde, Swyddog Datblygu (GCLY)
 • Bethan Francis, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
 • Jess Hope, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
 • Amanda Griffiths, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
 • Brigitte Osborne, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
 • Jo Owens, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
 • Dean Scourfield, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
 • Aly Saint, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
 • AJ Griffiths, Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol

Plant sy'n derbyn gofal

 • Terina Thomas, Athro Ymgynghorol Dros Dro ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal
 • Lucy Harrold, Seicolegydd Addysg ar gyfer Person Ifanc sy’n Derbyn Gofal
ID: 7955, adolygwyd 28/06/2024