Wasanaeth Cynhwysiant

Croeso i Wasanaeth Cynhwysiant

Yma fe welwch wybodaeth i deuluoedd sydd â phlant/pobl ifanc ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY). Nod cyffredinol y Gwasanaeth Cynhwysiant yw hyrwyddo cyflawniad a lles i bawb, a sicrhau bod pob dysgwr yn Sir Benfro yn cael cymorth i gyrraedd ei lawn botensial.

Mae hyn yn golygu sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael mynediad cyfartal at gyfleoedd a gwasanaethau; bod pob plentyn a pherson ifanc yn cael cynnig addysg o ansawdd uchel sy'n eang, yn gytbwys ac yn berthnasol i ddiwallu eu hanghenion unigol; a bod plant ifanc a'u teuluoedd wrth wraidd y broses.

Mae'r wefan hon wedi'i rhannu'n bedair prif adran: Darpariaeth a Chymorth, Partneriaeth Rhieni, TAPPAS, a Thrawsnewid ADY

Stori Eliza 

 

Pwy yw Pwy - Gwasanaeth Cynhwysiant a Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

Cymorth cynnar ac arbenigol

Claire Bullock Arweinydd y Tîm - Cymorth Cynnar ac Arbenigol
Sally Evans Athro Ymgynghorol - Awtistiaeth
Kathryn Brown Athro Ymgynghorol - Cynhwysiant a Lles
Emma Wilson Athro Arbenigol - Anasterau Dysgu Penodol
Helen Butland Athro Ymgynghorol - Anghenion Cymhleth
Julie Fudge Athro Ymgynghorol - Cymorth Dyslecsia ac Ymddygiad
Carolyn Cox Cynorthwyydd Cymorth Cynhwysiant a Chyfathrebu
Melanie Skyrme Cynorthwyydd Cymorth Cynhwysiant a Chyfathrebu
Sally Rothery Cynorthwyydd Cymorth Anghenion Cymhleth
Elonwy Howell Cynorthwyydd Cymorth Cynhwysiant a Chyfathrebu

 

Tîm partneriaeth rhieni

Gareth Edwards Rheolwr y Grŵp Atal ac Ymyrryd yn Fuan
Leonie Rayner Cydlynydd y Tîm Cymorth Cynhwysiant
Janice Managhan Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant
Hannah MacDonald Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant
Kelly Davies Gweithiwr Cymorth Cynhwysiant (Blynyddoedd Cynnar / Cyfnod Sylfaen)

 

Seicoleg addysgol

Dr. Lorraine Silver Prif Seicolegydd Addysgol
Heidi Evans Uwch-seicolegydd Addysgol
Dr. Emma Emanuel Uwch-seicolegydd Addysgol Arbenigol Lles
Dr. Janet Mycroft Seicolegydd Addysgol
Lucy Harrold Seicolegydd Addysgol

 

Nam ar y synhwyrau, anghenion meddygol cymhleth a saesneg fel iaith ychwanegol

Annette Thomas Arweinydd y Tîm Gwasanaethau Synhwyraidd a Saesneg fel Iaith Ychwanegol (Athro Cymwysedig y Byddar)
Caroline Ball Athro Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol Cymhleth
Sue Evans Athro Arbenigol ar gyfer Anghenion Corfforol Cymhleth
Mair Anwen Jones Athro Arbenigol ar gyfer Disgyblion â Nam ar eu Golwg – Athro Cymwysedig Disgyblion â Nam ar eu Golwg
Catherine Scott Athro Ymgynghorol ar gyfer Plant Byddar / â Nam ar eu Clyw
Sarah Starling Athro Ymgynghorol Arbenigol ar gyfer Plant Byddar / â Nam ar eu Clyw
Isabel Edginton Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaeth Cyflawni Lleiafrifoedd Ethnig Uwchradd
Donna Rowlands Cynorthwyydd Cymorth Gwasanaeth Cyflawni Lleiafrifoedd Ethnig Cynradd

 

Addysg ddewisol yn y cartref

Cara Huggins  Rheolwr Addysg Ddewisol yn y Cartref
Carolyn Waters Athro Ymgynghorol ar gyfer Addysg Ddewisol yn y Cartref
Maria Griffiths  Swyddog Cymorth Addysg ar gyfer Addysg Ddewisol yn y Cartref

 

Gwasanaethau cymorth ymddygiad

Sian WIlliams Pennaeth Canolfan Ddysgu Sir Benfro
Richard Hobbs Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Uwchradd
Julie Fudge Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Gynradd
Sarah Starling  Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Gynradd
Jim Parsons Athro Ymgynghorol ar gyfer Ymddygiad mewn Addysg Gynradd

 

Tîm cwnsela i ysgolion

Lyn Herde Swyddog Datblygu (GCLY)
Bethan Francis Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
Jess Hope Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
Amanda Griffiths  Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
Brigitte Osborne Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
Jennie Shales Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
Jo Coles Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
Dean Scourfield Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol
Helen Lloyd Cwnselydd a Leolir yn yr Ysgol

 

Plant sy'n derbyn gofal

Terina Thomas  Athro Ymgynghorol Dros Dro ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal
Dr Bea Blair-Smith Seicolegydd Addysgol ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal

 

 

ID: 7955, adolygwyd 01/07/2022