Wasanaeth Cynhwysiant

Synhwyraidd - Gwasanaeth Anghenion Corfforol a Meddygol Cymhleth

Mae'r term Angen Corfforol/Meddygol Cymhleth yn cwmpasu ystod eang o afiechydon neu gyflyrau. Bydd y rhain yn aml yn para'n hir (neu'n gronig) a bydd angen addasu llawer o'r plant yr effeithir arnynt fel y gallant gael mynediad llawn i fywyd yr ysgol. Bydd lefel a math yr addasiad yn dibynnu ar gymhlethdod yr angen.

Dyma rai enghreifftiau o Anghenion Corfforol a Meddygol Cymhleth:

 • Amodau fel parlys yr ymennydd, nychdod cyhyrol neu sba bifida lle gall plant gael anawsterau echddygol a fydd yn effeithio ar rai neu'r cyfan o'u coesau.
 • Cyflyrau fel diabetes neu epilepsi lle gallai fod angen cynlluniau meddygol i sicrhau y gellir mynd i'r afael ag anghenion meddygol y plant yn ystod y diwrnod ysgol.
 • Cyflyrau eraill, megis rhai cyflyrau genetig, a allai effeithio ar ddatblygiad a dysgu cyffredinol plentyn

Bydd difrifoldeb yr angen yn wahanol i blentyn i blentyn, a gall newid ar bob cam o'i fywyd ysgol. Un o brif amcanion y Gwasanaeth Anghenion Corfforol a Meddygol Cymhleth yw cefnogi'r ysgol i ddiwallu anghenion y plentyn unigol, tra hefyd yn annog y plentyn i fod mor annibynnol â phosibl.

Sut bydd ysgol fy mhlentyn yn helpu?

 • Dylai'r ysgol weithio gyda chi a'ch plentyn i wneud yn siŵr ei fod yn cael ei gynnwys ym mhob maes o fywyd ysgol.
 • Mae gan yr ysgol ddyletswydd i ystyried deddfwriaeth sy'n ymwneud â chydraddoldeb ac anabledd wrth gynllunio i gefnogi a chynnwys eich plentyn.
 • Dylai'r ysgol ystyried anghenion unigol eich plentyn. Er y rhoddir cymorth yn ôl yr angen, dylai'r ysgol hefyd addysgu eich plentyn i fod mor annibynnol â phosibl.
 • Dylai'r ysgol sicrhau bod gan staff sy'n gweithio gyda'ch plentyn y wybodaeth a'r ddealltwriaeth briodol o salwch neu gyflwr eich plentyn. Lle y bo'n briodol, darperir hyfforddiant staff gan weithwyr iechyd proffesiynol, er enghraifft, nyrsys arbenigol, nyrsys cymunedol, therapyddion lleferydd, ffisiotherapyddion, therapyddion galwedigaethol.
 • Dylai cynlluniau y gallai fod eu hangen i gefnogi eich plentyn gael eu hysgrifennu a'u diweddaru'n ddiweddar. Gallai'r rhain gynnwys cynllun gofal iechyd, proffil un dudalen, cynllun codi a chario, a chynllun toiled.
 • Dylai'r holl staff sy'n gweithio gyda'ch plentyn fod yn ymwybodol o'u cryfderau a'u hanawsterau a dylent fod yn gyfarwydd ag unrhyw gynlluniau sydd ar waith i'w cefnogi.
 • Bydd Cydgysylltydd Anghenion Ychwanegol yr ysgol (ADY) yn gallu gofyn am gyfraniad y Gwasanaeth Anghenion Corfforol a Meddygol Cymhleth am gyngor ac arweiniad neu fewnbwn ymarferol pan fyddant yn cynllunio'r ffordd orau o gefnogi eich plentyn.

Beth alla i ei wneud i gefnogi fy mhlentyn a'i ysgol?

 • Mae rhannu gwybodaeth gyda'r ysgol yn allweddol.
 • Rhowch wybod i'r ysgol os oes unrhyw newidiadau yn salwch neu gyflwr eich plentyn, e.e. newidiadau i feddyginiaeth, gwybodaeth wedi'i diweddaru gan y gwasanaethau Iechyd.
 • Ceisiwch ddysgu eich plentyn sut i wneud pethau drostynt eu hunain. Gall fod yn gyflymach ac yn haws gwneud pethau ar eu rhan ond y nod bob amser yw eu dysgu sut i wneud pethau mor annibynnol â phosibl, fel eu bod yn cael mwy o gyfleoedd mewn bywyd.
 • Mae'n bwysig iawn ceisio ymarfer sgiliau fel gwisgo, defnyddio cyllyll a ffyrc, cael teganau ac offer allan a'u rhoi i ffwrdd eto gan y bydd hyn yn galluogi eich plentyn i ddysgu bod yn fwy annibynnol ac ymuno'n llawnach â gweithgareddau.
ID: 7918, adolygwyd 14/04/2023