Wasanaeth Cynhwysiant

Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Ymddygiad yn cynnig cymorth ac arweiniad i ysgolion a theuluoedd ledled y sir. Mae'r tîm yn cynnwys pedwar athro/athrawes sy'n cwmpasu'r holl agweddau ar allgymorth ymddygiad gan gynnwys:

  • Hyfforddiant i athrawon, staff a llywodraethwyr yr ysgol
  • Cefnogi disgyblion unigol
  • Rhoi cyngor i staff yr ysgol ar systemau, gweithdrefnau a pholisïau
  • Gweithio'n agos gyda phartneriaid i gefnogi plant a phobl ifanc megis Partneriaeth Rhieni, Gwasanaeth Lles Addysg, Gwasanaeth Ieuenctid, a Gwasanaethau Plant ac ati
  • Cefnogi disgyblion i mewn ac allan o leoliadau arbenigol
  • Cefnogi cyfnod pontio disgyblion rhwng ysgolion a chyfnodau allweddol
  • Arwain ar gynlluniau Cymorth Bugeiliol
  • Monitro gwaharddiadau ac ymyriadau
  • Rhoi cyngor i ysgolion mewn perthynas ag Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

ID: 7930, adolygwyd 01/07/2022