Wasanaeth Cynhwysiant

Synhwyraidd – Gwasanaeth Cynghori: Byddardod

Byddardod

Ein gwaith gyda theuluoedd gartref, mewn lleoliadau cyn-ysgol, ysgolion a cholegau addysg bellach

Mae'r gwasanaeth cynghori ar gyfer plant â byddardod yn rhan o'r Gwasanaeth Synhwyraidd. Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i blant a phobl ifanc â byddardod o enedigaeth hyd at 25 oed.

Nod y gwasanaeth yw datblygu gwybodaeth, hyder ac arbenigedd mewn byddardod trwy gynnig cyngor a chefnogaeth i deuluoedd a lleoliadau addysgol, gan sicrhau bod ein plant a phobl ifanc yn cael darpariaeth gyfartal i gyflawni eu llawn botensial.

Rydym yn grŵp o athrawon plant byddar cymwysedig arbenigol â sgiliau, profiad a chymwysterau ychwanegol yn Iaith Arwyddion Prydain.

Gyda set sgiliau a phrofiad eang rydym yn gweithio'n agos fel tîm i ddarparu gwasanaeth o'r ansawdd gorau i'n plant a'n pobl ifanc, eu teuluoedd a'u lleoliadau addysgol.

Sut mae'n gweithio

Mae'r gwasanaeth yn derbyn plant byddar sydd wedi cael eu hatgyfeirio gan y Gwasanaeth Awdioleg ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda. O'r fan honno bydd y plentyn neu'r person ifanc oed ysgol yn cael ei sgrinio drwy'r fframwaith Partneriaeth Amhariad ar y Synhwyrau Cenedlaethol (NATSIP). Bydd cyswllt cychwynnol yn cael ei wneud ag ysgolion i gynnal naill ai asesiadau neu i arsylwi a threfnir unrhyw ymweliadau dilynol i ddilyn cynnydd o ran targedau a gwerthuso cynhwysiant yn barhaus. Ar gyfer teuluoedd plant cyn oed ysgol bydd ymweliadau'n cael eu gwneud i'r cartref a'r lleoliad cyn ysgol i gwrdd â theuluoedd, gofalwyr a darparwyr.

Mae’r tîm yn gweithio’n agos gydag ysgolion i olrhain cynnydd a sicrhau bod plant a phobl ifanc byddar y nodir eu bod yn tanberfformio yn cael eu cefnogi cymaint â phosibl.  

Ar gyfer plant sy’n fyddar dros dro neu 'glust ludiog' rhoddir cyngor i ysgolion a chynigir cymorth neu fonitro parhaus mewn ymgynghoriad â’r gwasanaeth Awdioleg. I lawer o'r plant hyn bydd clust ludiog yn gwella dros amser.

Beth rydyn ni’n ei gynnig

 • Ymweliadau cartref i helpu teuluoedd i hyrwyddo datblygiad cynnar cyfathrebu ac iaith.
 • Cyngor a chefnogaeth trosglwyddo i leoliadau Blynyddoedd Cynnar ac ar draws pob cam allweddol
 • Asesu angen neu feysydd penodol fel datblygu iaith, prosesu, gwrando, sylw a sgiliau cymdeithasol,
 • Monitro rheolaeth ar ddefnydd effeithiol o gymhorthion clyw / mewnblaniadau yn y cochlear er mwyn sicrhau'r mynediad gorau posibl at leferydd.
 • Cyfrannu at Gyfarfodydd y Tîm Awdioleg Amlddisgyblaethol, Asesiadau Clyw Pediatreg a Chlinigau Adolygu Clyw.
 • Argymhellion ar dechnoleg ac adnoddau cynorthwyol priodol. Er enghraifft, cymorthyddion radio, systemau maes sain ac acwsteg gyffredinol.
 • Ymweliadau a chyngor i leoliadau addysgol.
 • Cefnogaeth i deuluoedd ynghylch Iaith Arwyddo Prydain a ddarperir gan ein Hathrawon Plant Byddar Cymwysedig neu gan ddarparwyr sydd wedi’u hargymell
 • Hyfforddiant pwrpasol yn cael ei gynnig i leoliadau yn ôl yr angen
 • Mynediad at ystod o gymorth arall fel y Gymdeithas Plant Byddar Genedlaethol a hyfforddiant arall fel cyrsiau ar-lein.
 • Perthnasoedd gwaith agos gyda'n cydweithwyr ym maes iechyd i ddarparu gwybodaeth a diweddariadau awdioleg cyfoes.
 • Addysgu sgiliau arbenigol yn uniongyrchol e.e. sgiliau iaith penodol, sgiliau eiriolaeth a dealltwriaeth o golli clyw / byddardod.
 • Cyngor i ysgolion ar gonsesiynau arholiadau.
 • Gwaith cydweithredol gydag ystod o bartneriaid allweddol, megis:
  • Cydlynwyr Dysgu Ychwanegol holl ysgolion Sir Benfro
  • Ymwelwyr Iechyd
  • Nyrsys Ysgol
  • Therapyddion lleferydd ac iaith

Gwasanaethau Clyw Plant - Bwrdd Iechyd Hywel Dda (yn agor mewn tab newydd)

Canolfan Mewnblaniad yn y Cochlea - Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd (yn agor mewn tab newydd)

Gweithgor Gwasanaethau Clyw Plant - Gorllewin Cymru (yn agor mewn tab newydd)

Coleg Sir Benfro (yn agor mewn tab newydd)

ID: 7965, adolygwyd 30/04/2024