Wasanaeth Cynhwysiant

Synhwyraidd - Gwasanaeth Cynghori: Nam ar y Clyw / Byddardod

Nam ar y Clyw/Byddardod

Ein gwaith gyda theuluoedd gartref, mewn lleoliadau cyn-ysgol, ysgolion a cholegau addysg bellach

Mae'r Gwasanaeth Cynghori ar gyfer plant â nam ar eu clyw/byddardod yn y Gwasanaeth Synhwyraidd. Rydym yn darparu cyngor a chefnogaeth i blant a phobl ifanc â nam ar eu clyw / byddardod o'u genedigaeth hyd at 25 oed.

Nod y gwasanaeth yw datblygu gwybodaeth, hyder ac arbenigedd mewn nam ar y clyw/byddardod trwy gynnig cyngor a chefnogaeth i deuluoedd a lleoliadau addysgol, a sicrhau bod ein plant a'n pobl ifanc yn derbyn darpariaeth gyfartal i gyflawni eu llawn botensial.

Rydym yn grŵp o Athrawon Plant Byddar Cymwysedig sydd â sgiliau, profiad a chymwysterau ychwanegol mewn Iaith Arwyddo Prydain, Awdioleg, Byddarddallineb,

Mae gennym sgiliau a phrofiad eang, ac rydym yn gweithio'n agos fel tîm i ddarparu gwasanaeth o'r ansawdd gorau i'n plant a'n pobl ifanc, eu teuluoedd a'u lleoliadau addysgol.

Sut mae'n gweithio

Mae'r gwasanaeth yn gweithio gyda phlant â nam ar eu clyw / byddar sydd wedi cael eu cyfeirio gan y Gwasanaeth Awdioleg o fewn Bwrdd Iechyd Hywel Dda. O'r fan honno, bydd y plentyn neu'r person ifanc oed ysgol yn cael ei sgrinio trwy'r fframwaith Partneriaeth Nam Synhwyraidd Cenedlaethol. Gwneir cyswllt cychwynnol ag ysgolion i gynnal naill ai asesiadau neu arsylwi a bydd unrhyw ymweliadau dilynol yn cael eu sefydlu i ddilyn cynnydd y targedau a gwerthuso cynhwysiant yn barhaus. Ar gyfer teuluoedd plant cyn-ysgol, ymwelir â'r cartref a'r lleoliad cyn-ysgol i gwrdd â theuluoedd, rhoddwyr a darparwyr gofal.

Mae'r tîm yn gweithio'n agos gydag ysgolion i ddilyn cynnydd a sicrhau bod plant a phobl ifanc â nam ar eu clyw/byddar a nodwyd fel rhai sy'n tanberfformio yn cael eu helpu cymaint â phosibl.

Ar gyfer plant sydd â byddardod dros dro neu ‘glust ludiog’, rhoddir cyngor i ysgolion a chynigir cefnogaeth barhaus mewn ymgynghoriad ag Awdioleg. I lawer o'r plant hyn bydd clust ludiog yn gwella dros amser.

Beth rydyn ni’n ei gynnig

 • Ymweliadau cartref i helpu teuluoedd i hyrwyddo datblygiad cynnar cyfathrebu ac iaith.
 • Cyngor a chefnogaeth trosglwyddo i leoliadau Blynyddoedd Cynnar ac ar draws pob cam allweddol
 • Asesu angen neu feysydd penodol fel datblygu iaith, prosesu, gwrando, sylw a sgiliau cymdeithasol,
 • Monitro rheolaeth ar ddefnydd effeithiol o gymhorthion clyw / mewnblaniadau yn y cochlear er mwyn sicrhau'r mynediad gorau posibl at leferydd.
 • Cyfrannu at Gyfarfodydd y Tîm Awdioleg Amlddisgyblaethol, Asesiadau Clyw Pediatreg a Chlinigau Adolygu Clyw.
 • Argymhellion ar dechnoleg ac adnoddau cynorthwyol priodol. Er enghraifft, cymorthyddion radio, systemau maes sain ac acwsteg gyffredinol.
 • Ymweliadau a chyngor i leoliadau addysgol.
 • Cefnogaeth i deuluoedd ynghylch Iaith Arwyddo Prydain a ddarperir gan ein Hathrawon Plant Byddar Cymwysedig neu gan ddarparwyr sydd wedi’u hargymell
 • Hyfforddiant pwrpasol yn cael ei gynnig i leoliadau yn ôl yr angen
 • Mynediad at ystod o gymorth arall fel y Gymdeithas Plant Byddar Genedlaethol a hyfforddiant arall fel cyrsiau ar-lein.
 • Perthnasoedd gwaith agos gyda'n cydweithwyr ym maes iechyd i ddarparu gwybodaeth a diweddariadau awdioleg cyfoes.
 • Addysgu sgiliau arbenigol yn uniongyrchol e.e. sgiliau iaith penodol, sgiliau eiriolaeth a dealltwriaeth o golli clyw / byddardod.
 • Cyngor i ysgolion ar gonsesiynau arholiadau.
 • Gwaith cydweithredol gydag ystod o bartneriaid allweddol, megis:
  • Cydlynwyr Dysgu Ychwanegol holl ysgolion Sir Benfro
  • Swyddog Nam ar y Clyw - Cyngor Sir Penfro
  • Ymwelwyr Iechyd
  • Nyrsys Ysgol
  • Therapyddion lleferydd ac iaith

 

Gwasanaethau Clyw Plant - Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Canolfan Mewnblaniad yn y Cochlea - Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd

Gweithgor Gwasanaethau Clyw Plant - Gorllewin Cymru

Penaethiaid Gwasanaethau Synhwyraidd - Grŵp Cymru Gyfan

Coleg Sir Benfro

 

ID: 7965, adolygwyd 14/04/2023