Dysgu a Datblygu

Dysgu a Datblygu

Mae ein pobl wrth wraidd yr hyn rydym yn ei wneud. Heb ein pobl, ni fyddai cynnydd yn bosibl, a dyna pam mae'n bwysig i ni fuddsoddi yn eich dyfodol. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod gennych fynediad i'r cyfleoedd gorau o ran cymorth a datblygiad, dan ddarparu'r offer, y wybodaeth a'r hyder sydd eu hangen arnoch ar eich llwybr dewisedig.

Mae ein profiad sefydlu tri cham sydd wedi’i strwythuro’n ofalus yn ymateb i'ch anghenion unigol gan eich helpu i deimlo'n hyderus ac yn sefydlog yn eich rôl newydd.

Deallwn fod goruchwyliaeth dda yn hanfodol er mwyn eich ymarfer effeithiol, eich datblygiad personol a'ch lles. Mae BASW Cymru wedi canmol ein dull, sy'n seiliedig ar gryfderau, at Oruchwyliaeth Werthfawrogol am ymarfer arloesol ac mae’n eich rhoi wrth wraidd eich goruchwyliaeth fel eich bod yn teimlo'n ddiogel, yn ddibynadwy ac yn cael eich gwerthfawrogi.

Byddwn yn cefnogi eich Hyfforddiant a Datblygiad Ôl-gofrestru gydag amrediad eang o hyfforddiant, dysgu a chefnogaeth, gan gynnwys y Rhaglen Ymarferwr Iechyd Meddwl Cymeradwy, y Wobr Addysgwr Ymarfer, hyfforddiant arbenigol un i un ac mewn grŵp, rhaglenni hyfforddi a mentora a rhaglenni arwain a rheoli.

Ac, os ydych yn angerddol am gefnogi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol, ceir cyfleoedd i gefnogi myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn ystod eu lleoliadau arferion, neu i fentora gweithwyr cymdeithasol newydd gymhwyso yn ystod blwyddyn gyntaf eu hymarfer. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am y cyfleoedd dysgu a datblygu rydym yn gallu cynnig yma…..   

Cyfnod sefydlu

Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd cyfnod sefydlu da ac mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae wrth gefnogi'r aelodau newydd yn ein tîm. Mae gan ein proses groeso gynhwysfawr ar gyfer gweithwyr Gwasanaethau Cymdeithasol dri cham i sicrhau eich bod yn cael croeso cynnes gyda phrofiad sefydlu strwythuredig wedi'i gynllunio'n ofalus sy'n ymateb i'ch anghenion unigol fel eich bod yn teimlo'n hyderus ac yn cael eich gwerthfawrogi yn eich rôl newydd.

Goruchwyliaeth werthfawrogol 

Mae goruchwyliaeth dda yn hanfodol er mwyn eich ymarfer effeithiol, eich datblygiad personol a'ch lles, ac mae BASW Cymru wedi canmol ein dull newydd, sy'n seiliedig ar gryfderau, at Oruchwyliaeth Werthfawrogol am ymarfer arloesol. 

Hyfforddiant a Datblygiad Ôl-gofrestru

Mae gennym ddull rhagweithiol o hyfforddi ac rydym yn cwblhau dadansoddiad o anghenion hyfforddi gyda'n timau bob blwyddyn i sicrhau bod yr hyfforddiant cywir yn cael ei ddarparu i'r bobl iawn. Yn ogystal â'r meysydd a amlygir isod, rydym yn cynnig ystod eang o hyfforddiant, dysgu a chefnogaeth, gan gynnwys hyfforddiant arbenigol un i un a mewn grŵp. Mae ceisiadau am hyfforddiant arbenigol a chyfleoedd cymwysterau yn cael eu hystyried a'u dyfarnu trwy ein panel cymwysterau, sy'n broses deg a thryloyw a ddyluniwyd i hyrwyddo cydraddoldeb, annog pobl i barhau â'u datblygiad personol a phroffesiynol a chydnabod a datblygu talent.

Cymorth i Weithwyr Cymdeithasol sydd newydd gymhwyso

Mae ein Gweithwyr Cymdeithasol sydd newydd gymhwyso yn elwa o fodel cynhwysfawr o gymorth yn eich tair blynedd gyntaf mewn ymarfer proffesiynol. Mae ein Fframwaith Tair Blynedd Gyntaf mewn Ymarfer yn cynnwys cyfnod sefydlu pwrpasol, goruchwylio o safon uchel, mentora effeithiol a chyfle i ddatblygiad proffesiynol parhaus i'ch helpu i dyfu yn ymarferydd hyderus a chymwys.

Mentora gweithiwr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso

Ydych chi'n Weithiwr Cymdeithasol profiadol gyda'r awydd i ddatblygu'ch ymarfer ac atgyfnerthu'ch gwybodaeth mewn rôl gwerthfawr? Rydym yn cynnig cyfle i Weithwyr Cymdeithasol profiadol ymgymryd â rôl fentora ar gyfer gweithwyr cymdeithasol sydd newydd gymhwyso, gyda hyfforddiant sgiliau mentora mewnol pwrpasol a chefnogaeth grŵp cymheiriaid rheolaidd.

Asesu Addysgwr - Hyfforddi'r genhedlaeth nesaf

Un elfen o'n gwaith yw gofal cymdeithasol rheng flaen. Rydym hefyd wedi ymrwymo i hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr cymdeithasol. Mewn partneriaeth â'r prifysgolion gorau, rydym yn darparu nifer o leoliadau gwaith i fyfyrwyr mewn ystod amrywiol o leoliadau ar draws Gwasanaethau Oedolion a Phlant bob blwyddyn. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am y cyfleoedd sydd ar gael i weithiwyr cymdeithasol sydd wedi neu sydd angen astudio ar gyfer y Wobr Addysgwr Ymarfer  

Rhaglen Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP)

Mae angen i Weithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHPs) feddwl ar eu traed ac aros yn ddigynnwrf a phwyllog wrth weithio gyda phobl sydd mewn trallod meddwl acíwt ar adeg o argyfwng.  Rydym yn gallu cynnig cyfle i'n gweithwyr cymdeithasol sy'n meddu ar y priodoleddau hyn i wneud cais am gyllid a chymorth i astudio ar gyfer tystysgrif ôl-raddedig Gweithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am rôl Gweithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy.

Rhaglenni Rheoli ac Arwain

Rydym yn annog ein darpar arweinwyr i ddatblygu sgiliau rheoli ac arwain. Mae ein rhaglenni'n cynnwys y Fframwaith Datblygu Arweinyddiaeth a Rheoli Corfforaethol, y Rhaglen Datblygu Rheolwyr Canol a'r Rhaglen Datblygu Rheolwyr Tîm.

Y Gymraeg

Mae nifer o ffyrdd y gallwn gefnogi'r rhai sy'n awyddus i ddysgu iaith newydd.

Eich Iechyd a'ch Lles

Er ein bod yn disgwyl ichi wneud y gorau dros y bobl sydd yn eich gofal, rydym yn deall pa mor heriol y gallai gweithio ym maes Gofal Cymdeithasol fod. Oherwydd hyn, rydym yn cynnig ystod eang o hyfforddiant ac adnoddau un i un ac ar-lein i gefnogi eich iechyd a'ch lles, gan gynnwys gwasanaeth iechyd galwedigaethol mewnol proffesiynol a mynediad at wasanaethau cwnsela. Yn ogystal â hyn, rydym yn chwilio'n barhaus am fentrau iechyd a lles newydd i sicrhau eich bod yn teimlo eich bod yn cael eich gwerthfawrogi a'ch bod yn derbyn gofal yn eich rôl fel gweithiwr cymdeithasol.

Ac yn olaf…

Rydym yn deall nad yw llwybrau gyrfa bob amser yn siwrnai syml, ac felly byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu cyfleoedd gwaith amrywiol a'ch cefnogi chi i symud rhwng rolau ac ar draws timau i ddilyn eich diddordebau.

Mae ein gwaith yn newid bywydau. Os ydych chi'n rhannu ein hangerdd dros wneud gwahaniaeth ym mywydau oedolion, plant, pobl ifanc a theuluoedd, edrychwch ar ein swyddi Gofal Cymdeithasol gwag. Byddwn wrth ein boddau pe byddech chi'n ymuno â ni. 

ID: 7489, adolygwyd 29/09/2022