Dysgu a Datblygu

Goruchwyliaeth werthfawrogol

Mae goruchwyliaeth dda yn hanfodol i gynnal eich arferion, eich datblygiad personol a’ch llesiant yn effeithiol, a dyna pam ein bod wedi ymgynghori'n eang â gweithwyr cymdeithasol gan ddefnyddio'r model ymchwiliad gwerthfawrogol i edrych ar arferion goruchwylio gorau. Y canlyniad yw ein polisi goruchwylio a model hyfforddi newydd sy'n seiliedig ar gryfderau. Mae’r polisi hwn yn canolbwyntio ar gydnabod arferion gorau, cryfderau, risg, cymhelliant a dysg – oll wedi'u dylunio i adeiladu ar ddiwylliant o lesiant a phositifrwydd.

Nod y polisi yw datblygu hyder a gwydnwch drwy roi ein cyflogeion wrth wraidd eu goruchwyliaeth fel eich bod yn teimlo’ch bod yn ddiogel, yn cael eich gwerthfawrogi a’n bod yn ymddiried ynoch, gan roi cyfle i adlewyrchu ar beth sydd wedi mynd yn dda a rhannu arferion da. 

 

'Ni chredaf fy mod wedi gweld polisi goruchwylio sydd fwy cyfath ag egwyddorion craidd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014' 

'Dylech fod yn falch iawn o beth rydych yn ei gyflawni a dylai eich dull goruchwylio gael effaith gadarnhaol ar ysbryd eich staff.'

BASW Cymru 2019

ID: 7466, adolygwyd 23/03/2023