Harfer Da a Cyflawniadau

Ein Gwobrau

Rydym yn eithriadol o falch bod ein cyflawniadau a’n llwyddiannau wedi cael eu cydnabod a’u dathlu trwy nifer o wobrau ac enwebiadau mewn amrywiaeth o gategorïau sy’n dathlu rhagoriaeth ac arloesi mewn ymarfer gwaith cymdeithasol.

 • Cawsom Wobr Cyflogwr Ysbrydoledig yng Nghymru gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ym mis Chwefror 2020 a oedd yn cydnabod mai ni oedd yr Awdurdod cyntaf yng Nghymru i ennill statws Arweinydd sy’n Hyderus o ran Anabledd. 

'Mae Cyngor Sir Penfro’n sicr yn arwain y ffordd o ran cyflogi pobl ag anabledd, gyda thros 60 o bobl yn gweithio o fewn Diwydiannau Norman a Gweithffyrdd+ yn unig.' -  Karen Davies, Rheolwr Prosiect

 • Ym mis Rhagfyr 2020 fe wnaeth Gwobrau Iechyd a Gofal y Western Telegraph ddathlu pawb a oedd wedi ymateb i her y misoedd blaenorol, gan oresgyn adfyd, dangos cryfder, dewrder, tosturi a dycnwch rhyfeddol. Daeth Keeley Connor, Gweithwraig Gymdeithasol yn ein Tîm Gofal a Reolir, i’r brig mewn cystadleuaeth ffyrnig i gipio coron Arwres Anhysbys Gorllewin Cymru. I wylio’r gwobrau ac i weld adwaith Keeley dilynwch y ddolen hon i’r fideo ar YouTube
 • Mae Gwobrau Spotlight, a lansiwyd gan y Gwasanaethau Ieuenctid a Chymdeithasol yng Nghyngor Sir Penfro, yn cydnabod cyflawniadau plant a phobl ifanc Sir Benfro sy’n cael eu cefnogi gan y Cyngor neu’n ymwneud â’r Cyngor mewn rhyw ffordd. Cafodd yr enillwyr eu henwebu gan y staff sy’n gweithio gyda hwy mewn categorïau sy’n cwmpasu chwaraeon, cerddoriaeth, llais ieuenctid, eco-hyrwyddwr, arweinydd ifanc a gwneud gwahaniaeth yn y gymuned.  
 • Sir Benfro oedd yr unig Awdurdod yng Nghymru i gael ei enwebu ar gyfer Gwobrau Cyflawniad clodfawr The MJ 2019 am ein dull ar y cyd o fewnoli ein Gwasanaeth Gofal Cartref.
 • Fe enillodd ein Gweithwraig Gymdeithasol, Amy Slater, y categori Gwaith Cymdeithasol Arloesol yng Ngwobrau Gwaith Cymdeithasol BASW Cymru ym mis Mawrth 2019. Cafodd Amy gydnabyddiaeth am ei harweinyddiaeth ysbrydoledig ar dîm cymorth i deuluoedd newydd sydd wedi bod yn torri tir newydd o ran ei waith ar ymyrryd yn gynnar.
 • Enillodd ein prosiect Rhyddhau Amser i Ofalu wobr yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol Cymru 2018 i’n tîm Gofal Cymdeithasol i Oedolion. Trwy foderneiddio technegau ac offer codi a chario, gall pobl sy’n derbyn gofal gael cymorth gan un gofalwr yn hytrach na 2. Mae hyn yn helpu i feithrin hyder y gofalwr, i roi mwy o hyblygrwydd ac mae wedi lleihau amseroedd aros. Mae gan Tracy Price, Therapydd Galwedigaethol, farn bendant ynglŷn â’r nodwedd orau ar y gwaith hwn i ail-ddylunio prosesau:

'Llai o gwympiadau. Mae Therapyddion Galwedigaethol bellach yn cwblhau atgyfeiriadau mwy manwl yn gynharach o lawer ac rydym yn gallu anfon crefftwyr at ein cwsmeriaid yn gyflym ar gefn ein hasesiadau i osod canllawiau a gwneud addasiadau lle mae eu hangen. Mae’n swnio mor syml ond nid oedd yn digwydd cynt. Mae’n gwella bywydau.'

 • Cawsom Ganmoliaeth Uchel yn y categori ‘Dulliau Diogelu Effeithiol’ yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol Cymru 2018 am ein prosiect Gwarcheidwaid Diogel Iau. Mae hwn yn helpu pobl ifanc i gefnogi eu cymheiriaid a deall materion diogelu, gan eu diogelu eu hunain rhag niwed.
 • Enwyd Sir Benfro yn Awdurdod Lleol gorau am waith atal yng Nghynhadledd Gwelliant Parhaus Cymru Gyfan am ddatblygu’r dechneg Newid Mwyaf Arwyddocaol a’i rhoi ar waith, i ddangos tystiolaeth o gyflawni deilliannau personol o ganlyniad i fod yn rhan o wasanaethau ataliol. Mae’r technegau hyn bellach yn cael eu mabwysiadu ledled Gorllewin Cymru.
 • Cafodd Bwrdd Rhaglen Atal Sir Benfro Ganmoliaeth Uchel yn y categori ‘Deilliannau Gwell trwy Gyd-ddysgu a Chydweithio’ yng Ngwobrau Gofal Cymdeithasol Cymru 2018 a oedd yn cydnabod eu gwaith ar ailddylunio a datblygu model sy’n canolbwyntio ar unigolion ar gyfer gofal ataliol sydd wedi’i fwriadu i hybu ac ysgogi lles ac annibyniaeth.
 • Ynghyd â’n cydweithwyr o BIP Hywel Dda cawsom ein rhoi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobrau’r GIG am ein dull amlasiantaeth o weithio trwy’r Tîm Amlddisgyblaethol cymunedol a sylfaenol yn Sir Benfro”
 • Roedd Sir Benfro’n amlwg iawn yn y Gwobrau Noddi Ffoaduriaid yn y Gymuned cyntaf erioed a gynhaliwyd yn Llundain. Rhoddwyd gwobrau i ystod amrywiol o hyrwyddwyr cymunedol sydd wedi helpu ffoaduriaid i ymgartrefu trwy’r cynllun Noddi yn y Gymuned a gymeradwywyd gan y Swyddfa Gartref mewn pentrefi, trefi a dinasoedd ledled y DU.

 

 

ID: 7570, adolygwyd 23/03/2023