Y Cynllun Datblygu Gwledig

Sir Benfro Ymlaen

Datblygwyd Sir Benfro Ymlaen gan Gyngor Sir Penfro i symud y gwaith o ddatblygu cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Gwledig yn ei flaen. Ffurfiwyd y Bartneriaeth mewn ymgynghoriad â grwpiau perthnasol a mudiadau lleol, gan gynnwys Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mabwysiadodd y Bartneriaeth yr enw 'Sir Benfro Ymlaen' neu 'Pembrokeshire Advance'.

Mae'r bartneriaeth wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn ac, yn ychwanegol at oruchwylio'r Cynllun Datblygu Gwledig, mae hefyd â diddordeb mewn materion gwledig ehangach sy'n effeithio ar Sir Benfro. Rôl y bwrdd yw gwneud penderfyniadau ynghylch y prosiectau. Rhaid i'r prosiectau gael eu hardystio gan y bwrdd hefyd, cyn cael eu hanfon at Lywodraeth Cynulliad Cymru yn y rownd ymgeisio gyfredol

ID: 2593, adolygwyd 26/09/2017

Strategaeth Datblygu Lleol

Mae'r Strategaeth Datblygu Lleol yn strategaeth ac yn gasgliad o weledigaethau hir dymor sy'n cael eu gosod i wella Sir Benfro. Mae partneriaeth Sir Benfro Ymlaen yn cytuno bod gan yr holl ddatganiadau o weledigaeth rywbeth i'w ddweud am yr hyn yr ydyn ni'n ceisio'i gyflawni yn Sir Benfro, a dylai'r Cynllun Datblygu Gwledig gyfrannu mewn ffordd real a pharhaol at y gweledigaethau hyn. Cynlluniwyd prosiectau'r Cynllun Datblygu Gwledig hefyd i gysylltu â'r Strategaeth Datblygu Lleol. Ar hyn o bryd, rydyn ni ar Gynllun Busnes 2 sydd â 2 prosiect ar waith ar draws Sir Benfro, gan gwmpasu sectorau economaidd a chymdeithasol eang. Yn ogystal â'r prosiectau hyn, mae 6 prosiect o Gynllun Busnes 1 yn Sir Benfro sydd am orffen ar Dachwedd 30ain 2011. Mae prosiectau'n cael hyd at 80% o nawdd gan y Cynllun Datblygu Gwledig/yr Undeb Ewropeaidd/Llywodraeth Cynulliad Cymru ac mae noddwyr prosiectau yn gyfrifol am gael hyd i'r arian cyfatebol ychwanegol/y bwlch yn y cyllid.

ID: 2594, adolygwyd 26/09/2017

Prosiectau Cynllun Busnes

Prosiectau Cynllun Busnes 1

Enw'r Prosiect

Mudiad sy'n Cyflenwi

Math o Gymorth

Prosiect STEP

Coleg Sir Benfro

Datblygiad Cymdeithasol

Datblygu'r Adnodd Sgiliau Gwledig (Amaethyddol)

PLANED

Datblygiad Cymdeithasol

SEER - Hyfforddiant

Hanes Lland'och

Datblygiad Cymdeithasol

Canolfan Ddehongli Cychod Hedegog

Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Cultural Heritage

Seafair

Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau

Twristiaeth Ddiwylliannol

Bysiau Arfordirol Sir Benfro wedi eu pweru gan Olew Llysiau

Cyngor Sir Penfro

Gwasanaeth Cymunedol

Bachu Bws Mini Sir Benfro

PACTO

Gwasanaeth Cymunedol

Llwybr Amlddefnyddwyr De Sir Benfro

Cyngor Sir Penfro

Twristiaeth Ddiwylliannol

Canolfan Cymuned a Sgiliau (C.A.S.H)

PLANED

Community Transport

Wythnos Bysgod Sir Benfro

Cyngor Sir Penfro

Twristiaeth Ddiwylliannol

Datblygu Twristiaeth Ddofn

PLANED

Twristiaeth Ddiwylliannol

Adnoddau Naturiol a'r Dreftadaeth

PLANED

Datblygiad Diwylliannol

Datblygiad Busnesau yn y Gymuned ar gyfer Mentrau Gwledig Micro

PBI

Cyngor Ar Fusnes

Cymorth Busnes ar gyfer Arallgyfeirio mewn Ffermydd

PBI

Cyngor Ar Fusnes

Y Gymuned fel Curiad Calon Economaidd (Both Menter)

PLANED

Cyngor Ar Fusnes

Mentrau Cymdeithasol ac Adfywiad Economaidd (SEER)

Hanes Lland'och

Gwasanaeth Cymunedol

 Naws am Le

PLANED

Twristiaeth Ddiwylliannol

 Datblygu'r Adnodd Sgiliau Gwledig (Anamaethyddol)

 PLANED

Gwasanaeth Cymunedol

Bachu Bws Mini Sir Benfro - Hyfforddiant

PACTO

Gwasanaeth Cymunedol

Prosiectau Cynllun Busnes 2

Cymorth Busnes Gwledig Sir Benfro

Cyngor Sir Penfro

Hanes Lland'och

PBI

 

Gwasanaethau Sylfaenol yn Sir Benfro Gwledig

Cyngor Sir Penfro

PAVS

BITC

 

ID: 2595, adolygwyd 26/09/2017

Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd 2014-2020

Mae rhaglennu Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd, a elwir weithiau yn rhaglenni Interreg, wedi'u cynllunio i hyrwyddo cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau o ran heriau a chyfleoedd a rennir, a hynny i gefnogi'r gwaith o sicrhau bod y farchnad sengl yn gweithredu mewn modd effeithiol.

Ymhlith 107 o raglenni ledled Ewrop, mae yna 16 o raglenni sy'n cwmpasu pob rhan o'r Deyrnas Unedig.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd y gall Cymru fod yn rhan ohonynt, cliciwch yma:

https://gov.wales/funding/eu-funds/european-cooperation/?skip=1&lang=cy

Caiff y rhan helaeth o'r gweithgarwch yn Sir Benfro ei gyflawni trwy Raglen Cymru Iwerddon. Mae'r rhaglen drawsffiniol hon yn buddsoddi yn llesiant economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol cyffredinol Cymru ac Iwerddon. Mae'n darparu buddion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol cynaliadwy i gymunedau ar hyd a lled Cymru ac Iwerddon.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: http://www.irelandwales.eu/

ID: 2361, adolygwyd 13/02/2019