Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol y CDLl

ACT ar gyfer Ymgynghori

Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Penfro a Chynllun Datblygu Lleol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 2.

Canllawiau Cynllunio Atodol ar y Cyd ar Effaith Gronnol Tyrbinau Gwynt.

Mae Cyngor Sir Penfro ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn ymgynghori ar Ganllawiau Cynllunio Atodol ar y Cyd ar Effaith Gronnol Tyrbinau Gwynt. Paratowyd y ddogfen hon gan ymgynghorydd ar ran dau awdurdod Sir Benfro a Chyngor Sir Gaerfyrddin.

Roedd fersiwn cynharach o'r canllawiau hyn yn ffurfio Canllawiau Cynllunio Atodol i Gynllun Datblygu Lleol gwreiddiol Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro. Fe'i defnyddiwyd hefyd gan Gyngor Sir Penfro fel Canllawiau Arfer Da.  

Mae'r ddogfen wedi'i diweddaru i adlewyrchu'r polisi cynllunio cenedlaethol diweddaraf yng Nghymru'r Dyfodol - Cynllun Cenedlaethod 2040 (Llywodraeth Cymru), y canllawiau tirwedd diweddaraf ac arfer da, datblygiadau ynni gwynt newydd a maint cynyddol tyrbinau sy'n cael eu hystyried bellach. 

Mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal am 3 mis a bydd yn cau am 4.30pm ar 15 Ebrill 2022.

Dylid dychwelyd sylwadau naill ai yn ysgrifenedig  i Dim Cyfarwyddyd y Parc, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordi Penfro, Parc Llanion, Doc Penfro, Sir Benfro, SA72 6DY neu drwy e-bost i devplans@pembrokeshirecoast.org.uk 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglyn a'r ddogfen hon, cysylltwch a Thim Cyfarwyddyd y Parc drwy e-bostio devplans@pembrokeshirecoast.org.uk neu ffonio 01646 624800 a gofyn am rywun sy'n delio a'r Cynllun Datblygu Lleol.  Gellir darparu copiau papur o ddogfennau ymgynghori am gost. 

Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir mewn perthynas a'r eitem hon o Ganllawiau Cynllunio Atodol drafft yn cael eu cydnabod, eu cyhoeddi a'u hadrodd i Awdurdod y Parc Cenedlaethol ac i Gabinet Cyngo Sir Penfro.  Bydd pawb sy'n gwneud sylwadau yn cael gwybod am ganlyniadau'r cyfarfodydd hynny. 

Ble i weld y ddogfen:

Mae hefyd ar gael i'w lawrlwytho o wefan Awdurdod y Parc Cenedlaethod a gellir eu gweld yn swyddfeydd Awdurdod y Parc Cenedlaethod pan fyddant ar agor i'r cyhoedd (drwy apwyntiad), Oriel y Parc (pan fyddant ar agor i'r cyhoedd) ac ar gyfrifiaduron sy'n hygyrch i'r cyhoedd mewn llyfrgeloedd cyhoeddus lle bo hynny ar gael. 

Noder: Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn cynnal ymgynghoriadau cydamserol ar nifer o ddogfennau Canllaw Cynllunio Atodol eraill, ond yn yr achosion hyn dim ond yn lleoliadau'r Parc Cenedlaethol y maent yn gymwys.  Mae'r eitemau ychwanegol hyn l CCA ar:

  • Ansefydlogrwydd Tir - Gwaith Glo
  • Colli Gwestai
  • Safleoedd Geoamrywaith  Rhanbarthol Bwysig
  • Diogelu Parthau Mwynau
  • Ardaloeedd Cadwraeth yn Angle, Caerfarchell, Ynys Byr, Hafan Fach, Maenorbyr, Trefdraeth, Portclew, Porthgain, Saundersfoot, Solfach, Tyddewi, Dinbych-y-pysgod a Threfin.

Mae rhago o wybodaeth am y dogfennau ymgynghori pellach hyn ar gael drwy ddefnyddio dolen we Awdurdod y Parc Cenedlaethol uchod, ond nodwch nad ydynt ar gael ar wefan CSP, gan na fyddant yn berthnasaol yn ardal gynllunio'r Cyngor.

Asesu Cymeriad Tirwedd

Mae Cynlluniau Datblygu Lleol yn cynnwys polisïau a chynigion sy'n rhoi sail i'r penderfyniadau ar geisiadau cynllunio ac ar gyfer llunio amodau ar geisiadau sydd wedi cael caniatâd.  Mabwysiwyd Cynllun Datblygu Lleol y cyngor ar 28 Chwefror 2013.

Mae canllawiau cynllunio atodol yn amlinellu canllawiau manylach ar y ffordd y bydd polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol yn cael eu defnyddio mewn amgylchiadau neu feysydd penodol.

Nid yw'r canllawiau cynllunio atodol yn ffurfio rhan o Gynllun Datblygu Lleol y cyngor, ond maent yn gyson â'i ddarpariaethau ac mae croesgyfeiriadau ynddynt at bolisïau a/neu gynigion priodol y Cynllun Datblygu Lleol.

Dim ond polisïau a chynigion y Cynllun Datblygu Lleol sydd â statws arbennig (uchafiaeth) mewn penderfyniadau ar geisiadau cynllunio.  Fodd bynnag, ar ôl cael eu mabwysiadu, gellir ystyried y canllawiau cynllunio atodol fel ystyriaeth berthnasol wrth benderfynu ar gais cynllunio.

Canllawiau Cynllunio Atodol a Fabwysiadwyd

Mae'r cyngor wedi mabwysiadu'r eitemau canlynol o ganllawiau cynllunio atodol i gefnogi ei Gynllun Datblygu Lleol, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ac ystyriaeth gan y Cabinet.

Bioamrywiaeth mabsysiadu Mai 2021 

Bioamrywiaeth CCA

Bioamrywiaeth - Adroddiad Ymgynghori

Amgylchedd Hanesyddol (Archaeoleg) mabwysiadu Mai 2021

Amgylchedd Hanesyddol (Archaeoleg) CCA

Amgylchedd Hanesyddol (Archaeoleg) – Adroddiad Ymgynghori

Safleoedd Datblygu

 Safleoedd Datblygu - Fersiwn wedi’i diweddaru, Rhagfyr 2016

 Adroddiad ar yr Ymgynghoriad (Awst 2013)

Ynni Adnewyddadwy – cymeradwywyd ar 31 Hydref 2016 a daeth i rym ar 31 Hydref 2016

 

Rhwymedigaethau Cynllunio – cymeradwywyd ar 12 Medi 2016 a daeth i rym ar 16 Hydref 2016

 

Tai Fforddiadwy – cymeradwywyd ar 14 Medi 2015 a daeth i rym ar 14 Medi 2015

Tai Fforddiadwy

Ymrwymiad Unochrog

Ymrwymiad Unochrog - Nodiadau

Tystysgrif - Ymgymeriad Unochrog

Tystysgrif - Ymgymeriad Unochrog 

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad  

Safonau Parcio – cymeradwywyd ar 24 Mehefin 2013 a daeth i rym ar 28 Mehefin 2013

Safonau Parcio

Adroddiad ar yr Ymgynghoriad

Rhaglen y dyfodol

Mae'r cyngor yn bwriadu paratoi eitemau pellach o ganllawiau cynllunio atodol. Ychwanegir manylion pellach ar y dudalen we hon maes o law

ID: 2486, adolygwyd 27/01/2022