Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Gweithredu a Monitro

Mae'r Cyngor Sir yn ymrwymedig i ddangos cynnydd wrth gyflawni'r Cynllun.

Fel rhan o'r fframwaith monitor bydd y Cyngor yn paratoi ac yn cyhoeddi Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) gan gynnwys rhanddeiliaid fel sydd yn briodol. Yr AMB yw'r prif ddull o asesu perthnasedd a llwyddiant y Cynllun hwn a nodi unrhyw gweithrediadau sydd eu hangen. Y bwriad yw gwella tryloywder y broses gynllunio a hysbysu aelodau etholedig, y gymuned, busnesau a sefydliadau amgylcheddol ynghylch materion yn ymwneud a'r Cynllun Datblygu sy'n wynebu'r ardal. Drwy'r AMB bydd y Cyngor yn adrodd ar gyd-destun y Cynllun, y data a gesglir fel rhan o'r gwaith monitro a gwerthusiad o effeithiolrwydd y Cynllun.

 

Mae Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol ar gael yma:

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 4: 2016-2017

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 3: 2015-2016

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 2: 2014-2015

Adroddiadau Monitro Cynllun Datblygu Lleol 1: 2013-2014.  

 

Cafodd rhai o elfennau'r Cynllun eu monitro drwy waith arolwg yn rheolaidd, er enghraifft tai, datblygu cyflogaeth a newidiadau i ardaloedd canol trefi, arddangos yn isod:

Cyd-astudiaethau ar Argaeledd Tir ar gyfer Tai

Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr 2013

Arolwg Tir Cyflogaeth 2013

Arolwg Tir Cyflogaeth 2013 - Atodiad 1 & 2

Arolwg Cyflogaeth 2015

Arolwg Cyflogaeth Tabl Canlyniadau 2015

2015 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - i`r gogledd a`r dwyrain sir benfro

2015 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Dyfrffordd Aberdaugleddau

Arolwg Cyflogaeth 2016

Arolwg Cyflogaeth Tabl Canlyniadau 2016

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Penfro a Doc Penfro

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Aberdaugleddau

2016 - Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Hwllfordd

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Abergwaun a Wdig

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Neyland

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Arberth

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardaloedd Eraill

2016 Mapiau Safleoedd Cyflogaeth - Ardal Y Parc Cenedlaethol

Data Arolwg Manwerthu 2016

Data Arolwg Manwerthu 2017

Data Arolwg Manwerthu 2018

Cyflenwi Tai Fforddiadwy: Diweddariad ar y Mynegai Fforddiadwyedd 2015

Arolwg Arae Solar 2016 a gweld mapiau 

Arolwg Aráe Solar 2017 a gweld mapiau 

Asesiad o`r Farchnad Dai Leol 2014

ID: 2489, adolygwyd 11/04/2018