Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Gwerthusiad Cynaliadwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol wedi mynd drwy Arfarniad o Gynaliadwyedd ac Asesiad Amgylcheddol Strategol statudol. Sicrhaodd hyn bod elfennau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd datblygiad cynaliadwy'n rhan o'r cynllun o'r dechrau. 

Mae’r papurau tystiolaeth ar gael yn ddwyieithog ar gais. E-bostiwch ldp@pembrokeshire.gov.uk 

Ble'r ydym ni arni bellach?

Mabwysiadodd Cyngor Sir Penfro'r Cynllun Datblygu Lleol ar 28 Chwefror 2013. Bu Newidiadau Materion yn Codi ychwanegol a chawsant eu hasesu. Dylid darllen y dogfennau isod ar y cyd â Chynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Penfro: Mabwysiadu - 2021. 

 • Datganiad AC (yn ymgorffori AAS)
 • Sgrinio AC Argymhellion Cyfrwymol yr Arolgydd a NMC Ychwanegol
 • Sgrinio GC ar Newidiadau yn Sgil Materion sy’n Codi
 • Gwerthusiad Cynaliadwyedd ar Newidiadau yn Sgil Materion sy’n Codi
 • Adroddiad GC - Cynllun a Adneuwyd sy’n cynnwys Newidiadau Ôl-Adneuo
 • Adroddiad GC - Cynllun a Adneuwyd sy’n cynnwys Newidiadau Ôl-Adneuo (Atodiadau)  

Y camau a gwblhawyd ym mhroses y GC

Yn unol â Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Cynllun Datblygu Lleol) (Cymru) 2005 (Rheoliad 22), fe wnaeth Cyngor Sir Penfro wedi cyflwyno cynigion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol i Gynulliad Cenedlaehtol Cymru.  Roedd Cynllun a Adneuwyd y CDLl gan gynnwys y newidiadau â ffocws a oedd yn yr arfaeth yn destun Gwerthusiad Cynaliadwyedd, yn cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol.  Fe roddwyd prawf ar y cynllun mewn perthynas ag amcanion GC er mwyn sicrhau ei fod yn cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy.  Mae'r dogfennau cyflwyno yn cynnwys yr Adroddiad Gwerthusiad Cynaliadwyedd terfynol (Cynllun a Adneuwyd sy'n cynnwys Newidiadau Ôl-Adneuo) sydd i'w weld isod.

 • Adroddiad GC - Cynllun a Adneuwyd sy’n cynnwys Newidiadau Ôl-Adneuo
 • Adroddiad GC - Cynllun a Adneuwyd sy’n cynnwys Newidiadau Ôl-Adneuo (Atodiadau)

Daeth i'r amlwg o'r asesiad sgrinio bod nifer fach o newidiadau oedd yn gofyn rhagor o asesu yn erbyn Amcanion Cynaliadwyedd. Mae'r ddogfen asesu ar gael yma:

 • Gwerthusiad Cynaliadwyedd ar Newidiadau yn Sgil Materion sy’n Codi

Yn unol â'r ddeddfwriaeth fe roddwyd gwybod i'r ymgynghoreion statudol (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Cadw) bod yr AAS yn cael ei gynnal a chafodd y penderfyniad ei gofnodi.

 • Adroddiad Sgrinio GC/AAS  

Cam cyntaf proses y GC oedd llunio Adroddiad Cwmpasu.  Mae'r adroddiad yn cynnwys adolygiad ar yr wybodaeth sylfaenol a'r cynlluniau a'r rhaglenni eraill sy'n cael eu hystyried yn berthnasol i lywio'r CDLl sydd ar y gweill.  Roedd Adroddiad Cwmpasu'r GC hefyd yn cynnwys amcanion cynaliadwyedd a ddefnyddiwyd i roi prawf ar y CDLl wrth iddo gael ei lunio.

Aethpwyd ati i drin a thrafod Adroddiad Cwmpasu'r GC gyda'r tri ymgynghorai (Cyngor Cefn Gwlad Cymru, Asiantaeth yr Amgylchedd a Cadw) am gyfnod o bum wythnos (daeth yr ymgynghoriad i ben ar 5 Medi 2008).  Fe ymgynghorwyd â'r ymgynghorai penodol eraill hefyd.  Mae ffurf derfynol Adroddiad Cwmpasu'r GC y cytunwyd arno, ar gael er gwybodaeth.  Fe newidiwyd yr adroddiad er mwyn iddo gymryd i ystyriaeth, yr ymatebion i'r ymgynghoriad.  Mae'r adroddiad ymgynghori wedi'i ddarparu hefyd.

 • Adroddiad Cwmpasu GC 
 • Atodiad Technegol 1 
 • Atodiad Technegol 2a 
 • Adroddiad Ymgynghori

Sylwer:  Dogfen dechnegol yw Adroddiad Cwmpasu'r GC ac ni chynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus yn ei chylch.  

Cafodd Gwerthusiad Cynaliadwyedd gan gynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol eu cynnal ar y Strategaeth a Ffefrir.  Rhoddwyd prawf ar y Strategaeth a Ffefrir mewn perthynas ag Amcanion y GC er mwyn sicrhau ei bod yn cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy.  Fe gynhaliwyd ymgynghoriad ynghylch yr Adroddiad GC Cychwynnol gyda'r Strategaeth a Ffefrir.

 • Adroddiad GC Cychwynnol - Strategaeth Ddewisol (2009)

Fe gynhaliwyd Gwerthusiad Cynaliadwyedd, sy'n cynnwys Asesiad Amgylcheddol Strategol, ar Gynllun a Adneuwyd y CDLl.  Rhoddwyd prawf ar y Cynllun a Adneuwyd mewn perthynas ag Amcanion GC er mwyn sicrhau ei fod yn cyfrannu at ddatblygu cynaliadwy.  Roedd yr adroddiad ar gael ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus, o 26 Ionawr 2011 hyd 5.00pm ar 9 Mawrth 2011).  Cafodd yr adroddiad ei newid er mwyn cymryd i ystyriaeth yr ymatebion i'r ymgynghoriad.  Mae'r adroddiad ymgynghori wedi'i ddarparu hefyd.

 • Adroddiad GC - Crynodeb Nad yw’n Dechnegol  
 • Adroddiad GC 
 • Adroddiad GC - Atodiad 1 
 • Adroddiad GC - Atodiad 2 
 • Adroddiad GC - Atodiad 3 
 • Adroddiad GC - Atodiad 4 
 • Adroddiad GC - Atodiad 5 
 • Adroddiad GC - Atodiad 6 
 • Adroddiad GC - Atodiad 7 
 • Adroddiad GC - Atodiad 8 
 • Adroddiad GC - Atodiad 9 
 • Adroddiad GC - Atodiad 10
 •  Adroddiad Ymgynghori GC - Cynllun Adnau (2011)
ID: 2493, adolygwyd 20/04/2023