Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Sylfaen Dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol

Cyffredinol/Gwaith cyd-weithredol

•G1. Cyngor Sir Penfro a Datganiad ar y Cyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (PCC & PCNPA)

•G2. Datganiad o egwyddorion cyffredin CSP ac APCAP (2010)

•G3. Crynodeb o`r Materion o Ddigwyddiadau Ymgynghori Cyhoeddus

•G4. Cynllun Cymunedol 2010-2025

•G5.  Adroddiad Materion

•G6. Gweithdy Rhanddeiliaid - Rhagfyr 2008

•G7. Gweithdy Rhanddeiliaid - Chwefro 2010

•G8. Seminar budd-ddeiliaid – Profi hyfywedd tai fforddiadwy

•G9.  

•G10. Adroddiad Asesu Safle 2010

•G11. Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 1)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 2)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 3)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 4)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 5)

          Dogfen Grynodeb yr Astudiaeth Cyflenwoldeb

          Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 1)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 2)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 3)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 4)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 5)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 6)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 7) 

    


Tai a Chymunedau

•HC1. Amcanestyniadau poblogaeth CDLl

•HC2. Graddfa a Lleoliad Datblygiad

•HC3. Adroddiad ar Arolwg o Gyfleusterau Gwledig - diweddariad Hydref 2010 

•HC4. Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy (2010)

•HC5. Adroddiad monitro (datblygiad) tai 1999 - 2009

•HC6. Adroddiad Monitro (Datblygiad) Tai - Diweddariad 2010

•HC7.  Arolwg Deiliadaeth Preswyl   

•HC8. Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr (2010)

•HC9. Safleoedd Sipswn-Teithwyr (2010)

•HC10. Asesiad Marchnad Dai Leol 2007

•HC11. Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2009

            Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai 2009 - Atodlen 1 (PCC)

            Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai 2009 - Atodlen 1 (PCNPA) 

•HC12. Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir as gyfer Tai 2008

            Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir as gyfer Tai - Atodlen 1

•HC13. Asesiad Capasiti ‘Windfall’ 

•HC14. Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir As Gyfer Tai 2010

            Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir As Gyfer Tai 2010- Atodlen 1

•HC15. ATODIAD Graddfa a Lleoliad Datblygiad 2011  

•HC16. Datganiad ar yr angen am Dai Fforddiadwy 2011  

•HC17. Asesiad Marchnad Dai Lleol – diweddariad 2012  

•HC18. Astudiaeth Traddodi Safleoedd 

•HC19. Nodyn briffio at y Cyflwyniad: Cyfarfod Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr

•HC20. Atodiad i Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr (2012) 


Amgylchedd a Thrafnidiaeth

•ET1. ADRODDIAD CRYNODEB LANDMAP

•ET2. Papur Cefndir Cynllunio Gwastraff

•ET3. Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (1)

          Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (2)

          Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (3)

          Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (4)      

•ET4.  SWITCH Rhan 1

          SWWITCH Rhan 2

          SWWITCH Rhan 4

          SWWITCH Rhan 5

•ET5.  Map o Adeiladau / Cyfleusterau

          Map o Cyfleusterau Awyr Agored

•ET6.  Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De Orllewin Cymru - Adolygiad 1af

          Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De Orllewin Cymru - Crynodeb Adolygiad 1af

•ET7. Asesiad Gofod Agored

•ET8. Lletemau Glas

•ET9. Asesiad Llifogydd Dŵr Arwyneb

         Mabwysiadu Asesiad Llifogydd Dŵr Arwyneb - 2021

 


Economi

•E1. Proffil Economaidd Sir Benfro

•E2. Uwchgynllun Adfywio Sir Benfro 2008-2013

•E3. SME Survey 2006

•E4. Hwlffordd Rhedeg

•E5. Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009

      Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009 - Mapiau 1

      Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009 - Mapiau 2

      Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009 - Mapiau 3

•E6. Y CDLl ac Economi Sir Benfro (2011)

•E7.Papur Cefndirol Twristiaeth - Safleoedd Carafanau statig a teithiol a meysydd gwersylla

•E8. Astudiaeth ar Ynni Adnewyddadwy

•E9. Datganiad Technegol Rhanbarthol Agregau De Cymru

•E10. Datganiad Crynodebol o Gyfrifiad Banc Tir Mwynau

•E10. Datganiad Crynodebol o Gyfrifiad Banc Tir Mwynau - Adolygiad (Sefyllfa Gorffennaf 2012)

•E11. Astudiad Capasiti Manwerthu ledled y Sir

Mae'r dogfen atodiadol ar gael wrth ofyn o'r Awdurdod. 

•E12. Papur Manwerthu CDLl

        Papur Manwerthu CDLl 2

•E13. Papur Canolfannau Lleol CDLl

•E14. Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011  

        Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011 - Mapiau 1

        Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011 - Mapiau 2

        Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011 - Mapiau 3

ID: 2490, adolygwyd 07/09/2022