Y Cynllun Datblygu Lleol ar ol Adroddiad yr Arolygydd

Sylfaen Dystiolaeth ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol

Cyffredinol/Gwaith cyd-weithredol

G1: Cyngor Sir Penfro a Datganiad ar y Cyd Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro (PCC & PCNPA)

G2: Datganiad o egwyddorion cyffredin CSP ac APCAP (2010)

G3: Crynodeb o`r Materion o Ddigwyddiadau Ymgynghori Cyhoeddus

G4: Cynllun Cymunedol 2010-2025

G5: Adroddiad Materion

G6: Gweithdy Rhanddeiliaid - Rhagfyr 2008

G7: Gweithdy Rhanddeiliaid - Chwefro 2010

G8: Seminar budd-ddeiliaid – Profi hyfywedd tai fforddiadwy

G9: CDL 1 Mapiau Safleoedd Ymgersiol - Cysylltaich a'r tim Cynlluniau Datblygu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch.  

G10: Adroddiad Asesu Safle 2010

G11: Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 1)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 2)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 3)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 4)

          Prif Adroddiad yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 5)

          Dogfen Grynodeb yr Astudiaeth Cyflenwoldeb

          Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 1)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 2)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 3)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 4)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 5)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 6)

          Atodiadau i Sail Dystiolaeth yr Astudiaeth Cyflenwoldeb (Rhan 7) 

Tai a Chymunedau

HC1: Amcanestyniadau poblogaeth CDLl

HC2: Graddfa a Lleoliad Datblygiad

HC3: Adroddiad ar Arolwg o Gyfleusterau Gwledig - diweddariad Hydref 2010 

HC4: Asesiad Hyfywedd Tai Fforddiadwy (2010)

HC5: Adroddiad monitro (datblygiad) tai 1999 - 2009

HC6: Adroddiad Monitro (Datblygiad) Tai - Diweddariad 2010

HC7: Arolwg Deiliadaeth Preswyl   

HC8: Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr (2010)

HC9: Safleoedd Sipswn-Teithwyr (2010)

HC10: Asesiad Marchnad Dai Leol 2007

HC11: Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir ar gyfer Tai 2009

            Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai 2009 - Atodlen 1 (PCC)

            Cyd-Astudiaeth Tir ar gyfer Tai 2009 - Atodlen 1 (PCNPA) 

HC12: Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir as gyfer Tai 2008

            Cyd-Astudiaeth Argaeledd Tir as gyfer Tai - Atodlen 1

HC13: Asesiad Capasiti ‘Windfall’ 

HC14: Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir As Gyfer Tai 2010

            Cyd Astudiaeth Argaeledd Tir As Gyfer Tai 2010- Atodlen 1

HC15: ATODIAD Graddfa a Lleoliad Datblygiad 2011  

HC16: Datganiad ar yr angen am Dai Fforddiadwy 2011  

HC17: Asesiad Marchnad Dai Lleol – diweddariad 2012  

HC18: Astudiaeth Traddodi Safleoedd 

HC19: Nodyn briffio at y Cyflwyniad: Cyfarfod Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr

HC20: Atodiad i Asesiad Anghenion Llety Sipsiwn Teithwyr (2012) 

Amgylchedd a Thrafnidiaeth

ET1: ADRODDIAD CRYNODEB LANDMAP

ET2: Papur Cefndir Cynllunio Gwastraff

ET3: Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (1)

          Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (2)

          Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (3)

          Asesiad Canlyniad Llifogydd Strategol Canol Tref Hwlffordd (4)      

ET4:  SWITCH Rhan 1

         

          SWWITCH Rhan 4

          SWWITCH Rhan 5

ET5:  Map o Adeiladau / Cyfleusterau

          Map o Cyfleusterau Awyr Agored

ET6:  Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De Orllewin Cymru - Adolygiad 1af

          Cynllun Gwastraff Rhanbarthol De Orllewin Cymru - Crynodeb Adolygiad 1af

ET7: Asesiad Gofod Agored

ET8: Lletemau Glas

ET9: Asesiad Llifogydd Dŵr Arwyneb

         Mabwysiadu Asesiad Llifogydd Dŵr Arwyneb - 2021

Economi

E1: Proffil Economaidd Sir Benfro

E2: Uwchgynllun Adfywio Sir Benfro 2008-2013

E3: SME Survey 2006

E4: Hwlffordd Rhedeg

E5: Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009

      Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009 - Mapiau 1

      Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009 - Mapiau 2

      Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2009 - Mapiau 3

E6: Y CDLl ac Economi Sir Benfro (2011)

E7:Papur Cefndirol Twristiaeth - Safleoedd Carafanau statig a teithiol a meysydd gwersylla

E8: Astudiaeth ar Ynni Adnewyddadwy

E9: Datganiad Technegol Rhanbarthol Agregau De Cymru

E10: Datganiad Crynodebol o Gyfrifiad Banc Tir Mwynau

E10: Datganiad Crynodebol o Gyfrifiad Banc Tir Mwynau - Adolygiad (Sefyllfa Gorffennaf 2012)

E11: Astudiad Capasiti Manwerthu ledled y Sir

Mae'r dogfen atodiadol ar gael wrth ofyn o'r Awdurdod. 

E12: Papur Manwerthu CDLl

        Papur Manwerthu CDLl 2

E13: Papur Canolfannau Lleol CDLl

E14: Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011  

        Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011 - Mapiau 1

        Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011 - Mapiau 2

        Arolwg Tir Cyflogaeth Cyngor Sir Penfro 2011 - Mapiau 3

ID: 2490, adolygwyd 16/05/2023