Y Ddeddf Galluedd Meddyliol (2005)

Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluoedd Meddyliol

Mae’r gwasanaeth Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol yn ganolog i weithrediad y Ddeddf. Mae eiriolwyr yn gweithio gyda rhywun nad oes ganddo’r gallu i wneud rhai penderfyniadau pwysig ac nad oes ganddo neb arall i ymgynghori ag ef er mwyn ceisio canfod ei ddymuniadau. Mae’r gwasanaeth Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol yn cael ei gydgysylltu ar draws Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gâr gan Mental Health Matters Wales.

Rhaid rhoi cyfarwyddyd i Eiriolwr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol, ac ymgynghori ag ef wedyn, ar gyfer pobl heb alluedd nad oes ganddynt neb arall i’w cefnogi (ar wahân i staff cyflogedig), pa bryd bynnag y mae:

  • un o gyrff y GIG yn bwriadu rhoi triniaeth feddygol ddifrifol, neu
  • un o gyrff y GIG neu Awdurdod Lleol yn bwriadu trefnu lle i aros (neu newid lle) mewn ysbyty neu gartref gofal, ac y bydd yr unigolyn yn aros yn yr ysbyty am fwy na 28 diwrnod, neu y bydd yn aros yn y cartref gofal am fwy nag wyth wythnos.

Gellir rhoi cyfarwyddyd i Eiriolwr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol gefnogi rhywun nad yw’n gallu gwneud penderfyniadau ynglŷn â’r canlynol:

  • Adolygiadau gofal yn ymwneud â llety lle nad oes neb ar gael i ymgynghori ag ef ar gyfer pobl 16 oed neu hŷn
  • Achosion Amddiffyn Oedolion, ni waeth a oes teulu, ffrindiau neu eraill yn gysylltiedig, ac sydd yn 18 oed neu hŷn

Gall atgyfeiriadau gael eu gwneud gan unigolyn awdurdodedig a dylent gael eu gwneud yn ysgrifenedig drwy lenwi ffrfln atgyfeirio a’i hanfon drwy ffacs, e-bost neu’r post.

Lle gwneir atgyfeiriad llafar dylai’r ffurflen atgyfeirio gael ei llenwi cyn pen 24 awr.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol cysylltwch: IMCA Wales (rhan o Mental Health Matters Wales)

Dewis Cymru y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 2182, adolygwyd 11/08/2022