Y Polisi Derbyn i Ysgolion (y flwyddyn nesaf)

Atodiadau (2024-2025)

Atodiad A – Niferoedd Derbyn Ysgolion

Ysgolion yn Sir Benfro

 

Atodiad B – Eithriadau I’r Ddeddfwriaeth O Ran Maint Dosbarthiadau Babanod

  • Plant, y mae eu datganiadau o AAA yn nodi y dylent gael eu haddysgu yn yr ysgol dan sylw, ac a dderbyniwyd i’r ysgol y tu allan i gylch derbyn arferol.
  • Plant sy’n derbyn gofal gan awdurdodau lleol (plant sy’n derbyn gofal), neu nad ydynt yn derbyn gofal mwyach (plant a fu’n derbyn gofal) o ganlyniad i gael eu mabwysiadu neu eu lleoli gyda theulu neu i gael gwarcheidwad arbennig ac a dderbynnir i’r ysgol y tu allan i gylch derbyn arferol.
  • Plant y gwrthodwyd mynediad iddynt i ysgol yn wreiddiol, ond y cynigiwyd lle iddynt yn ddiweddarach y tu allan i gylch derbyn arferol trwy gyfarwyddyd panel apeliadau derbyn, neu am bod y sawl a oedd yn gyfrifol am wneud y penderfyniad gwreiddiol yn cydnabod bod gwall wedi cael ei wneud wrth weithredu trefniadau derbyn yr ysgol.
  • Plant a dderbyniwyd y tu allan i’r cylch derbyn arferol y mae’r canlynol yn wir amdanynt:  mae’r awdurdod lleol wedi cadarnhau na allant gael lle mewn unrhyw ysgol addas arall o fewn pellter rhesymol i’w cartref am eu bod wedi symud i mewn i’r ardal y tu allan i gylch derbyn arferol, neu eu bod yn dymuno cael addysg grefyddol, neu addysg cyfrwng Cymraeg ac mai’r ysgol dan sylw yw’r unig ysgol addas o fewn pellter rhesymol.
  • Plant a dderbyniwyd i’r ysgol y tu allan i’r cylch derbyn arferol y mae’r ysgol wedi trefnu ei dosbarthiadau ar ei ôl, ac ar ôl diwrnod cyntaf y flwyddyn ysgol, y byddai ei effaith yn golygu y byddai’n rhaid i’r ysgol gymryd mesur perthnasol pe na bai plant o’r fath yn ddisgyblion a eithrir.
  • Plant i bersonél y lluoedd arfog a dderbynnir y tu allan i’r cylch derbyn arferol.
  • Plant y mae eu gefell neu sibling arall o enedigaeth luosog wedi’u derbyn fel disgyblion nas eithrir, fel y disgybl(ion) olaf y dyrennir lle iddynt cyn cyrraedd y nifer derbyn.
  • Plant sy’n ddisgyblion cofrestredig mewn ysgolion arbennig, ond sy’n cael rhan o’u haddysg mewn ysgol brif ffrwd.
  • Plant ag AAA sydd fel arfer yn cael eu haddysgu mewn uned arbennig mewn ysgol brif ffrwd, sy’n cael rhan o’u gwersi mewn dosbarth nad yw’n ddosbarth arbennig.

Bydd disgyblion a eithrir yn aros felly, unwaith y maent wedi cael eu derbyn, am weddill eu hamser mewn dosbarth babanod neu nes bod niferoedd y dosbarth yn gostwng ac y gellir eu trefnu i gydymffurfio â’r terfyn o ran maint dosbarthiadau babanod. Er enghraifft, am bod plentyn nas eithrir yn gadael y dosbarth, bod dosbarth babanod arall yn cael ei greu, neu fod athro neu athrawes arall yn cael eu penodi, yna mae’r plentyn yn peidio â bod yn ddisgybl a eithrir. Rhaid trefnu dosbarthiadau er mwyn cydymffurfio â’r terfyn lle bynnag y bo’n bosibl.

ID: 10812, adolygwyd 18/09/2023