Y Polisi Derbyn i Ysgolion

Awdurdodau Derbyn

2.1 Ar gyfer Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir

Yn achos Ysgolion Cymunedol ac Ysgolion Gwirfoddol a Reolir yn Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro (yr ALl) yw’r Awdurdod Derbyn. Mae manylion cyswllt Cyngor Sir Penfro fel a ganlyn:

Y Tîm Derbyn

Y Gyfarwyddiaeth Addysg

Neuadd y Sir

Hwlffordd

Sir Benfro

SA61 1TP 

Ffôn: 01437 764551

E-bost: admissions@pembrokeshire.gov.uk

 

Dylid gwneud ceisiadau gan ddefnyddio’r ffurflen derbyn ar-lein.

 

2.2 Ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir

Ar gyfer Ysgolion Gwirfoddol a Gynorthwyir (Yr Eglwys Yng Nghymru neu Gatholig) Corff Llywodraethu’r Ysgol yw’r Awdurdod Derbyn. Caiff ceisiadau eu gwneud ar-lein yn yr un ffordd ag uchod, a byddant yn cael eu trosglwyddo o’r Awdurdod Lleol i’r ysgol berthnasol.

 

2.3 Ar gyfer Ysgolion mewn Awdurdodau Cyfagos

Mae Sir Benfro’n ffinio ag awdurdodau lleol Sir Gâr a Cheredigion. Os byddwch yn dymuno i’ch plentyn fynychu ysgol yn y naill neu’r llall o’r awdurdodau hyn, yna dylech gysylltu â’r Awdurdod hwnnw yn uniongyrchol.

ID: 9208, adolygwyd 11/01/2023