Y Polisi Derbyn i Ysgolion

Yr Oedran Pan All Plant Ddechrau Yn Yr Ysgol

4.1 Plant o Oedran Meithrin – Plant 3 Blwydd Oed

Y dyddiad pan fo’n rhaid iddynt fod wedi cyrraedd yr oedran priodol a tymor derbyn

  • 31 Rhagfyr 2022: Gwanwyn 2023
  • 31 Mawrth 2023: Haf 2023
  • 31 Awst 2023: Hydref 2023 

Gellir derbyn plant i Ddosbarth Meithrin yn y tymor yn dilyn eu trydydd pen-blwydd. Mewn ychydig o ysgolion mae’r dyddiad dechrau’n hwyrach oherwydd trefniadau gyda chylchoedd chwarae lleol, a nodir isod.

  • 2il dymor yn unig – Aberllydan, Spittal
  • 3ydd tymor yn unig – Maenclochog, Arberth, Y Garn, Tafarn Ysbyty, Tredeml, Ysgol Bro Preseli
  • Dosbarth meithrin llawn-amser –Clydau, Eglwyswrw, Casmael, Yr Enw Sanctaidd

Lle nad yw ysgolion yn derbyn disgyblion rhan-amser yn y tymor yn dilyn y trydydd pen-blwydd, bydd y ceisiadau’n dal i gael eu prosesu gyda’r un garfan o blant yn ôl dyddiad geni a bydd yr Awdurdod Derbyn yn hysbysu rhieni ynghylch y dyddiad dechrau perthnasol ar gyfer yr ysgolion penodol.

Nid oes angen i rieni ymgeisio am le meithrin llawn-amser. Unwaith y mae plentyn wedi dechrau addysg feithrin ran-amser mewn ysgol, cyfrifoldeb yr ysgol fydd hysbysu’r rhieni pan fo’r plentyn yn gallu dechrau addysg feithrin lawn-amser.  

Nid yw bod yn ddisgybl mewn Dosbarth Meithrin yn gwneud plentyn yn gymwys i gael ei dderbyn i’r Dosbarth Derbyn. Bydd angen i rieni wneud cais ar wahân.

Os yw rhieni’n ymgeisio am le mewn lleoliad nas cynhelir ar gyfer eu plentyn teirblwydd oed yna bydd angen iddynt gwblhau cais ar wahân trwy Dîm y Blynyddoedd Cynnar ar wefan y Cyngor.

 

4.2 Plant o Oedran Cynradd – Plant 4 Blwydd Oed

Y dyddiad pan fo’n rhaid iddynt fod wedi cyrraedd yr oedran priodol a tymor derbyn

  • 31 Rhagfyr 2022: Gwanwyn 2023
  • 31 Mawrth 2023: Haf 2023
  • 31 Awst 2023: Hydref 2023  

Nid yw deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i blentyn ddechrau yn yr ysgol tan y tymor ar ôl ei bumed pen-blwydd a gall y rhiant ohirio mynediad tan yr oedran hwnnw. Fodd bynnag, rhaid cyflwyno ceisiadau am fynediad gohiriedig erbyn yr un dyddiad cau â cheisiadau am fynediad nad yw’n cael ei ohirio.

 

4.3 Plant o Oedran Uwchradd – Plant 11 Mlwydd Oed

Y dyddiad pan fo’n rhaid iddynt fod wedi cyrraedd yr oedran priodol a tymor derbyn

  • 31 Awst 2023: Hydref 2023  

Gwahoddir rhieni i ddisgyblion blwyddyn 6 i fynegi eu dewis ar gyfer Ysgol Uwchradd yn ystod Tymor yr Hydref yn y flwyddyn cyn y trosglwyddiad.

Ni fydd disgyblion blwyddyn 6 sy’n mynychu Ysgol 3-16 ac sy’n bwriadu aros yn yr ysgol yn gorfod ymgeisio am le yn y cyfnod Uwchradd.

ID: 9161, adolygwyd 19/10/2022