Y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd - Gwybodaeth i Deuluoedd

Tîm Cymorth i Deuluoedd

Mae'r Tîm Cymorth i Deuluoedd yn rhan o'r Gyfarwyddiaeth Addysg ac yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth gwirfoddol, ymyrraeth gynnar ac ataliol wedi'u targedu i ddiwallu anghenion teuluoedd â phlant rhwng 0 a 25 oed sy'n preswylio yn Sir Benfro. Wedi'i ariannu drwy raglen Grant Plant a Chymunedau Llywodraeth Cymru, mae'r gwasanaeth yn cynnig cymorth ymarferol, arweiniad a chyngor i'r rhai sydd angen cymorth i wella eu hamgylchiadau, gan ganolbwyntio’n benodol ar hyrwyddo sgiliau magu plant, cydberthnasau iach a mynediad at adnoddau cymunedol i bawb i fynd i’r afael ag anghenion cymorth y teuluoedd yn ein sir.

Mae’r tîm yn gweithredu o fewn fframwaith canllawiau Teuluoedd yn Gyntaf, sy’n ymateb allweddol i Strategaeth Tlodi Plant Llywodraeth Cymru, a chanllawiau Dechrau’n Deg, sef rhaglen y Blynyddoedd Cynnar wedi’i thargedu Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd â phlant o dan 4 oed mewn rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Yn ogystal â chynnig cymorth uniongyrchol i deuluoedd unigol, mae’r tîm yn darparu gwaith grŵp cydweithredol a gweithdai ar bynciau amrywiol i helpu i rymuso perthnasoedd a hyrwyddo gwydnwch.

Mae'r tîm yn defnyddio dull sy'n seiliedig ar gryfderau i gynnig cymorth i deuluoedd gydag asesiadau sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy'n gweithio'n dda, beth yw anghenion y teulu, a beth sydd angen digwydd er mwyn cyflawni newid yn llwyddiannus.

Gwybodaeth i deuluoedd

Mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd yma i gynnig y cymorth cywir i chi a’ch teulu ar yr amser iawn. 

Dechrau eich taith gyda ni – yr hyn y gallwch ei ddisgwyl

Eich dewis chi yw gweithio gyda ni:

 • Byddwn yn gyfeillgar, yn onest, yn barchus ac yn broffesiynol.
 • Byddwn yn gweithio gyda chi i ddeall beth sy'n bwysig i chi a'ch teulu.

Wrth i ni weithio gyda'n gilydd

Mae eich llais yn bwysig – byddwn yn gwrando arnoch chi ac yn edrych gyda'n gilydd ar y gwahanol feysydd o'ch bywyd teuluol. 

Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i lunio cynllun ar gyfer yr hyn i’w wneud nesaf:

 • Dod o hyd i gryfderau ac adeiladu arnynt
 • Darparu'r offer i'ch cefnogi chi a'ch teulu i wneud dewisiadau da
 • Byddwn yn gwneud yr hyn yr ydym wedi dweud y byddwn yn ei wneud
 • Byddwn yn eich helpu i gyrraedd eich nodau
 • Byddwn yn gweithio gydag eraill i ddod o hyd i'r gefnogaeth gywir i chi

Symud ymlaen

Pan fyddwch chi'n teimlo bod gennych chi reolaeth, byddwn yn eich helpu i symud ymlaen yn eich bywyd teuluol:

 • Byddwn yn eich annog i fod yn rhan o’n cymuned, ac i helpu eraill
 • Byddwn ni'n dal yma i chi os ydych chi ein hangen ni

Dywedwch wrthym beth yw eich barn – rydym yn croesawu eich adborth a'ch awgrymiadau. FST@pembrokeshire.gov.uk

Mae’r Tîm Cymorth i Deuluoedd wedi’i leoli yma:

Canolfan Dechrau'n Deg, Pennar
Cross Park
Pennar
Doc Penfro
SA72 6SW

Ffôn: 01437 770023


Gwybodaeth i weithwyr proffesiynol


Cefnogi teuluoedd yn Sir Benfro

Mae Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro yn un pwynt mynediad ar gyfer cymorth rhianta yn Sir Benfro, a lansiwyd ym mis Chwefror 2023.

Gall gweithwyr proffesiynol a theuluoedd bellach gael mynediad at gymorth magu plant yn Sir Benfro drwy ddod drwy un drws ffrynt sengl i’n rhwydwaith o dimau magu plant sy’n canolbwyntio ar ymyrraeth gynnar a gwaith atal. Rydym eisoes wedi gweld yr effaith gadarnhaol y mae hyn wedi’i chael ar ymgysylltu effeithiol a chyflym â theuluoedd, yn hytrach na gorfod gwneud cais yn unigol am fewnbwn tîm ar wahân yn flaenorol heb unrhyw ddull cydgysylltiedig o ran sut y gallwn gefnogi cynnydd cynaliadwy gyda’n gilydd.

Rhai o’r cymorth sydd ar gael:

 • Tîm Cymorth i Deuluoedd (Tîm o Amgylch y Teulu a'r Tîm Cymorth i Deuluoedd yn flaenorol)
 • Gweithredu dros Blant
 • Sbardun
 • Ymwelwyr iechyd y GIG
 • Gwasanaeth Cymorth Cynhwysiant
 • Cysylltydd Cymunedol Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro
 • Gweithwyr ieuenctid
 • Porth Cymorth Tai

Atgyfeiriadau proffesiynol

Mae atgyfeiriadau i'r Tîm Cymorth i Deuluoedd bellach yn cael eu derbyn drwy'r pwynt mynediad sengl newydd ar gyfer cymorth magu plant – Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro.

Fel gweithwyr proffesiynol, os hoffech atgyfeirio unigolyn neu deulu lleol i gael cymorth magu plant, cwblhewch Ffurflen Atgyfeirio Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro ar-lein.

Sylwch y bydd atgyfeiriadau anghyflawn yn cael eu dychwelyd atoch, oherwydd heb yr holl wybodaeth y gofynnir amdani, ni fyddwn yn gallu dyrannu'n briodol.

 • Rhoddir sylw i ffurflenni cyflawn a dderbynnir mewn cyfarfodydd dyrannu Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro.
 • Ar hyn o bryd, mae'r dyraniad yn digwydd ddwywaith yr wythnos, gan leihau oedi a sicrhau'r effeithlonrwydd mwyaf posibl pan fyddwn yn cysylltu teuluoedd â chymorth priodol.

 

Rhwydwaith Cymorth i Deuluoedd Sir Benfro - Cyngor Sir Benfro (sir-benfro.gov.uk)

Dewis Cymru (yn agor mewn tab newydd)  y w’rlle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich llesiant – neu eisiau gwybod sut allwch chi helpu rhywun arall

ID: 10650, adolygwyd 29/11/2023