Y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd - Gwybodaeth i Deuluoedd

Y Tîm Integredig Cymorth i Deuluoedd - Tîm Ar Ffiniau Gofal

Beth rydym yn ei wneud

Mae Tîm Ar Ffiniau Gofal Cyngor Sir Penfro yn darparu ymyriadau dwys sy’n seiliedig ar dystiolaeth i deuluoedd lle mae plant a phobl ifanc ar gyrion y system ofal ac y gallent ddod yn blant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod lleol. Mae’r ymyriadau yn aml yn becynnau cymorth unigryw ac arloesol a gynigir i deuluoedd i weithio ochr yn ochr â nhw i fynd i’r afael â’r anghenion a gyflwynir ganddynt. Nod y tîm yw cadw teuluoedd gyda'i gilydd neu alluogi plant a phobl ifanc sy'n dechrau derbyn gofal i ddychwelyd adref yn ddiogel. Mae'r tîm yn gweithio'n agos gyda theuluoedd i ddeall yr heriau y maent yn eu hwynebu fel aelodau unigol o'r teulu ac fel uned deuluol. Y nod yw gweithio ochr yn ochr â theuluoedd i greu cynlluniau addas i gynyddu diogelwch a llesiant teuluoedd er mwyn galluogi teuluoedd i aros gyda'i gilydd.

Ble ydym ni?

Rydym wedi ein lleoli yn Neuadd y Sir, Hwlffordd, ac rydym yn gwasanaethu Sir Benfro gyfan.

Sut ydych yn cyrchu ein cefnogaeth?

Er mwyn cael cymorth gan y Tîm Ar Ffiniau Gofal, byddai angen i weithiwr cymdeithasol gwasanaethau plant Cyngor Sir Penfro fod yn gysylltiedig â chi a'ch teulu. Gallwch ffonio eich gweithiwr cymdeithasol yn uniongyrchol ar ei ffôn symudol neu drwy ei dîm a gofyn iddo wneud atgyfeiriad ar eich rhan. Os nad oes gennych weithiwr cymdeithasol a’ch bod yn teimlo bod angen cymorth arnoch, gallwch gysylltu â’r tîm asesu gofal plant ar 01437 776444. Os hoffech siarad ag aelod o’r Tîm Ar Ffiniau Gofal, gallwch ein ffonio ar 01437 764551.

ID: 10670, adolygwyd 20/10/2023