Y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a'r Lleoliad

Meithrin Gallu

Yn hytrach na gweithio gyda phlant a phobl ifanc bob amser yng nghyd-destun asesiad neu wrth ddarparu rhaglenni unigol, bydd staff hefyd yn helpu ysgolion a theuluoedd i ddatblygu eu sgiliau a'u hannog i ddefnyddio amrywiaeth eang o adnoddau defnyddiol.  Ar gyfer y rhan fwyaf o blant a phobl ifanc, cydnabyddir y caiff eu hanghenion eu diwallu yn eu Hysgol Gymunedol Leol, ac felly mae'n hanfodol bod ysgolion a theuluoedd yn teimlo eu bod yn cael cymorth a'u bod yn gallu darparu'r amgylchedd cywir i wneud hyn. Mae rôl TAPPAS hefyd yn cynnwys nodi'r bobl ifanc mwy cymhleth hynny y mae eu hanghenion yn gofyn am raglen fwy dwys o gymorth, drwy becyn o ddarpariaeth arbenigol.

Mae model TAPPAS Sir Benfro yn cynnwys tri cham: 

  • Cam un - cyfarfod ymgynghori a chynllunio amlasiantaeth bob tymor yw Cam un a gynhelir gyda phob ysgol yn Sir Benfro. Mae hwn yn gyfle i drafod cymorth 'cofleidiol', ymyrraeth ac ymgynghori sy'n ymwneud â phlant a phobl ifanc unigol.
  • Cam dau - Fforwm clwstwr cyfan yw Cam Dau a gynhelir bob tymor a hwylusir gan y Seicolegydd Addysgol sy'n cefnogi'r clwstwr. Mae'n gyfle i ysgolion ac asiantaethau gydweithredu gan ddefnyddio dulliau rhagweithiol sy'n canolbwyntio ar ddatrysiadau ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol.  Rhoddir pwyslais cryf ar gydnabod bod pob person ifanc yn bodoli mewn ysgol, cartref a chymuned leol.
  • Cam tri - Fforwm clwstwr cyfan yw Cam Tri a gynhelir bob tymor a hwylusir gan swyddogion cynhwysiant partneriaethau rhieni sy'n cefnogi'r clwstwr. Mae'n darparu fforwm er mwyn i deuluoedd gyfarfod â'u tîm arbenigol lleol i gael cyngor a chymorth. 
ID: 2300, adolygwyd 24/01/2018