Y tim o amgylch y disgybl y rhiant ar ysgol

Y Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Ysgol

Beth yw ‘TAPPAS’? 

Mae’r ‘Tîm o amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad‘ – TAPPAS, yn grŵp o weithwyr proffesiynol sy’n cefnogi ysgolion a theuluoedd o ran llesiant ac anghenion dysgu ychwanegol plant a phobl ifanc.  Mae’r tîm yn cynnwys seicolegydd addysgol, athro/athrawes arbenigol, therapyddion iaith a lleferydd, therapydd galwedigaethol, gweithwyr nyrsio ac iechyd meddwl sylfaenol a chwnselwyr ysgolion. 

Mae’r tîm o weithwyr proffesiynol sy’n  gysylltiedig â chlwstwr o ysgolion yn  dîm sy’n cylchdroi o gwmpas yr ysgolion a’r teuluoedd yn rheolaidd gan ddarparu cymorth a chefnogaeth gynnar ymarferol. 

Mae hyn yn cynnwys: 

 • Cyfarfodydd ymgynghori a chynllunio, a gynhelir ym mhob un o ysgolion Sir Benfro yn dymhorol, lle bydd timau arbenigol ac ysgolion yn trafod cymorth  ‘cofleidiol’  ac ymyriad  sy’n ymwneud â phlant a phobl ifanc unigol. (TAPPAS 1)  
 • Fforymau clwstwr tymhorol ar gyfer ysgolion,  sy’n gyfle i ddatblygu trefniadau cydweithio rhwng ysgolion ac asiantaethau er mwyn cynyddu  capasiti  a datblygu dulliau gweithredu rhagweithiol sy’n canolbwyntio ar atebion ar gyfer plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. (TAPPAS 2)  
 • Fforymau  tymhorol ar gyfer teuluoedd  sy’n rhoi cyfle  i deuluoedd rwydweithio a chwrdd ag arbenigwyr er mwyn cael cyngor a chymorth. (TAPPAS 3)

Prof Egwyddorion TAPPAS:

 • Cefnogi ysgolion a theuluoedd i adnabod disgyblion sydd ag ADY yn gynnar, gweithredu ymyriadau a thracio disgyblion; 
 • Gweithio mewn partneriaeth gydag ysgolion a theuluoedd i adnabod anghenion datblygiad proffesiynol staff a rhoi cymorth i glystyrau o ysgolion i weithredu rhaglen sydd wedi’i theilwra’n briodol; 
 • Gweithio mewn partneriaeth â theuluoedd i gefnogi anghenion eu plentyn yn y cartref

Ymgynghori a Chynllunio

Mae’r cyfarfodydd ymgynghori a chynllunio (TAPPAS 1) yn allweddol ar gyfer codi dyheadau a chyflawniad addysgol pob disgybl, gan gynnwys  disgyblion  sydd ag ADY.  Mae cyfarfodydd tymhorol TAPPAS ysgolion yn gyfle i  adnabod y  meysydd lle mae’r ysgol yn cael trafferthion ac angen cymorth ychwanegol er mwyn sicrhau bod anghenion y plant a’r bobl ifanc yn cael eu diwallu.  

Cynhelir cyfarfod blynyddol gyda phenaethiaid y clwstwr a thîm uwch-reoli’r gwasanaeth cynhwysiant i drafod themâu cyffredin sy’n dod i’r amlwg ac i adolygu’r tîm TAPPAS er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i fod yn addas  i’r  diben ac, os oes angen hynny, i’w  aildrefnu  er mwyn diwallu anghenion cyfnewidiol ADY  o  fewn  y clwstwr o ysgolion.

Fforymau Clwstwr

Dyma restr o rai o’r gweithgareddau sy’n digwydd drwy’r fforymau clwstwr (TAPPAS 2): 

 • Datblygu rhwydwaith ar gyfer staff cymorth a Chydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol sy’n darparu datblygiad proffesiynol  a  rhannu arfer da. 
 • Hwyluso cymorthfeydd galw-mewn ac ymgynghoriadau ar gyfer gwahanol asiantaethau. 
 • Cynllunio ar gyfer pontio disgyblion Blwyddyn 6 sydd ar gam Gweithredu Gan yr Ysgol a Gweithredu Gan yr Ysgol a Mwy. 
 • Datblygu dulliau ar gyfer monitro a gwerthuso canlyniadau ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion dysgu ychwanegol a thrafod  camau ar gyfer y dyfodol. 
 • Ystyried themâu cyffredin sy’n codi gan  Ysgolion a theuluoedd a darparu cymorth pwrpasol ar gyfer datblygiad proffesiynol. 

Fforymau Clwstwr ar gyfer Teluoedd 

Mae’r Tîm o Amgylch y Disgybl, y Rhiant a’r Lleoliad yn cwrdd yn dymhorol ym mhob clwstwr o ysgolion.  Mae’r tîm o weithwyr proffesiynol yn: 

 • darparu rhwydwaith ar gyfer rhieni,  er mwy n hwyluso cefnogaeth  ymhlith  cymheiriaid. 
 • hwyluso ymgynghoriadau gan y tîm lleol o Seicolegwyr Addysgol, Therapyddion, Athrawon Ymgynghorol a Swyddogion Cefnogi Rhieni.  
 • gwella sgiliau rhieni drwy ddarparu cyngor, cymorth a hyfforddiant gan arbenigwyr a gweithwyr proffesiynol.  
 • ystyried themâu cyffredin sy’n  codi gan ysgolion a theuluoedd er mwyn cefnogi cymorth cynnar parhaus.  

Beth yw’r manteision i Gydlynwyr Anghenion Dysgu Ychwanegol? 

'Fel CADY newydd, mae wedi rhoi llawer o hyder i mi'

'Rwy’n hoffi gweld adnoddau’n cael eu modelu'

'Mae wedi bod yn dda cael gwybod mwy am waith gwahanol asiantaethau'

Beth yw’r manteision i deuluoedd? 

'Gwasanaeth rhagorol. Roedd hi’n hyfryd cwrdd â phawb. Gwybodaeth ardderchog'

'Rwy’n teimlo’n fy mod yn cael cefnogaeth ac yn dawelach fy meddwl'. 

'Roedd hi’n braf cael cyfle i gwrdd â gwahanol weithwyr proffesiynol mewn un noson. Dylai’r sesiynau hyn gael eu cynnal yn amlach'. 

Cynyddu Capasiti

Yn hytrach na gweithio gyda phlant a phobl ifanc unigol bob amser, naill ai wrth asesu neu wrth gyflwyno rhaglenni unigol, mae’r staff hefyd yn helpu ysgolion a theuluoedd i ddatblygu eu sgiliau ac yn eu hannog i ddefnyddio ystod eang o adnoddau defnyddiol. Cydnabyddir y bydd anghenion y mwyafrif o blant a phobl ifanc yn cael eu diwallu yn eu hysgol gymunedol leol, felly mae’n hanfodol bod ysgolion a theuluoedd yn teimlo’u bod yn cael cefnogaeth a’u bod yn gallu darparu’r amgylchedd iawn er mwyn gwneud hyn. Mae’r timau yno hefyd er mwyn adnabod y bobl ifanc mwy cymhleth hynny sydd ag anghenion sydd angen rhaglen fwy dwys o gymorth, a hynny drwy becyn o ddarpariaeth arbenigol.

ID: 7815, revised 12/09/2022