COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ysgolion Sir Benfro

Adroddiad Estyn 2020

Caiff adroddiad Gwasanaethau Addysg Llywodraeth Leol Cyngor Sir Penfro - Mae’r adroddiad – gan warchodwyr addysg Estyn – yn cydnabod meysydd gwelliant a wnaed gan yr awdurdod lleol ers 2012 pan roddwyd yr awdurdod lleol mewn mesurau arbennig.

Gwnaed cynnydd cryf ar lawer o’r argymhellion blaenorol hynny gan gynnwys y rhai cysylltiedig â diogelu plant a phobl ifanc.

Yn ôl Estyn: ‘Mae gan yr Awdurdod amrywiaeth briodol o bolisïau a gweithdrefnau i gynorthwyo rheoli dyletswyddau diogelu o fewn yr adran ac ar draws ysgolion yr awdurdod lleol.

‘Yn arbennig, mae’r polisi a gweithdrefnau o gwmpas denu staff diogel yn eglur, ac yn darparu strwythur addas i sicrhau rheoli’r agwedd hon yn briodol.’

Gwnaed cynnydd yr un mor gryf ar gynigion trefniadaeth ysgolion a datblygu darpariaeth Gymraeg.

Dywed adroddiad Estyn: ‘Mae strategaeth eglur ar gyfer ad-drefnu ysgolion ledled y sir. Mae’r gwaith ar ddatblygu darpariaeth Gymraeg yn y blynyddoedd diwethaf yn haeddu sylw arbennig ac mae’n cefnogi uchelgeisiau strategol yr awdurdod yn dda.’

Mae’r adroddiad hefyd yn amlinellu’n eglur y meysydd lle na fu cynnydd yr awdurdod lleol yn ddigon da a heriau’n dal i fod.

Gadawodd Estyn yr awdurdod lleol gydag argymhellion clir sy’n cynnwys y canlynol:

  • codi safonau mewn llythrennedd, rhifedd a Chymraeg ail iaith;
  • gwella canlyniadau i ddysgwyr sydd â hawl i brydau ysgol am ddim;
  • gwella addysgu ac arweinyddiaeth;
  • cloriannu ei waith a chynllunio at wella.

Wrth hunangloriannu, fe nododd y Cyngor bod safonau mewn ysgolion yn dal yn rhy amrywiol ac mae Estyn yn cytuno.

Mae’r Cyngor hefyd yn deall barn Estyn bod yr awdurdod lleol yn achosi cryn bryder a bod rhaid iddo wella’n ddi-oed.

Bydd y Cyngor yn gweithio gyda holl ysgolion i sicrhau bod y gwelliannau gofynnol yn cael eu gwneud.

Ar hyn o bryd mae’r awdurdod lleol yn datblygu ei gynllun gweithredu ar ôl arolwg a strategaethau diwygiedig i sicrhau bod holl ddysgwyr yn derbyn addysg dda a bod llythrennedd a rhifedd holl blant yn dda.

Meddai’r Cynghorydd Guy Woodham, Aelod Cabinet y Cyngor dros Addysg a Dysgu Gydol Oes: “Tra bo Estyn yn cydnabod y cynnydd a wnaed ers 2012, mae cyflymder newid ledled yr awdurdod lleol wedi bod yn anghyson ac ni fu’n ddigon cyflym.

“Wrth symud ymlaen mae’n bwysig bod pawb sy’n ymwneud ag addysg yn canolbwyntio nawr ar gynyddu canlyniadau perfformiad ar frys a gwella ansawdd addysgu ar draws ein holl ysgolion.

“Mae ein huchelgais yn aros yr un fath sef bod holl ddysgwr yn cyflawni mwy nag y teimlent y gallent.”

 

ID: 6042, adolygwyd 28/06/2021