Ysgolion Sir Benfro

Cynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg 2017-2020

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i baratoi a chyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Rhaid i’r cynlluniau osod targedau heriol ar gyfer datblygu addysgu cyfrwng Cymraeg yn eu hardaloedd a dangos camau gweithredu clir i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg.

Ym mis Mawrth 2017, cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes ar y pryd, Alun Davies, bod angen adolygiad brys Gynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg Awdurdodau Lleol. Dywedodd yn glir ei fod yn disgwyl gweld cynlluniau cryf ac uchelgeisiol o’r Awdurdodau Lleol. Bydd twf addysg cyfrwng Cymraeg yn un o’r ffactorau allweddol ar gyfer cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Mae’r adolygiad yn cynnwys canfyddiadau allweddol ac argymhellion ar gyfer Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg a oedd yn cynnwys saith deilliant penodol sy’n amlinellir modd y disgwylir i awdurdodau lleol wella addysg cyfrwng Cymraeg un eu hardal sef:

Deilliant 1:              

Mwy o ddysgwyr saith oed yn cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg

Deilliant 2:

Mwy o ddysgwyr yn parhau i wella eu medrau iaith wrth iddynt drosglwyddo o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd

Deilliant 3:

Mwy o ddysgwyr 14-16 oed yn astudio ar gyfer cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg

Deilliant 4:

Mwy o fyfyrwyr 16-19 oed yn astudio pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg, mewn ysgolion, colegau a dysgu yn y gwaith

Deilliant 5:

Mwy o fyfyrwyr yn meddu ar fedrau Cymraeg lefel uwch

Deilliant 6:

Darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Deilliant 7:

Cynllunio’r gweithlu a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

ID: 2853, adolygwyd 05/12/2017