Ysgolion Sir Benfro

Cynllun Strategol Y Gymraeg Mewn Addysg 2022-31

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i baratoi a chyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd statudol i baratoi a chyflwyno Cynlluniau Strategol y Gymraeg mewn Addysg. Rhaid i’r cynlluniau osod targedau heriol ar gyfer datblygu addysgu cyfrwng Cymraeg yn eu hardaloedd a dangos camau gweithredu clir i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i ddatblygu addysg cyfrwng Cymraeg.

Mae rheoliadau newydd yn darparu bod awdurdod lleol yn darparu ar gyfer paratoi CSCA deng mlynedd o mis Medi 2022 ymlaen. Fe fydd y CSCA newydd i bob pwrpas yn dod yn gonglfaen i gyfraniad Cyngor Sir Penfro tuag at wireddu dyhead Llywodraeth Cymru i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.

Y weledigaeth ar gyfer CSCA’r cyngor yw:

Sicrhau bod yr holl ddisgyblion yn gallu cael mynediad at addysg cyfrwng Cymraeg o'r safon uchaf

…a bod hyn yn seiliedig ar yr egwyddorion allweddol canlynol:

  • Cydnabod hawl pob plentyn i ddysgu Cymraeg a hyrwyddo manteision dwyieithrwydd;
  • I gynyddu’r canran o ddisgyblion sy’n dewis addysg cyfrwng Cymraeg ac i sicrhau ei fod ar gael i’r holl ddysgwyr, o fewn pellter teithio rhesymol i’w cartrefi;
  • I adeiladu ar gyflawniadau’r gorffennol a hybu’r safonau uchaf posibl yn neilliannau academaidd disgyblion;
  • Y bydd dysgwyr sydd wedi dilyn y rhaglen Cymraeg iaith 1af yn y cyfnod cynradd yn cael eu hannog i barhau â hyn ac y bydd disgwyl iddynt wneud hynny wrth drosglwyddo i gyfnodau allweddol dilynol yn y cyfnod uwchradd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau heriol sy'n rhaid eu cyrraedd fel rhan o'r CSCA. Mae gofyniad i gyrraedd 'targed cyffredinol sy'n amlinellu'r cynnydd disgwyliedig o blant Blwyddyn 1 sy'n cael eu dysgu drwy'r Gymraeg yn ardal yr awdurdod lleol yn ystod oes y cynllun'.

Yn ogystal â'r targed cyffredinol, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod saith deilliant sy'n rhaid eu cyrraedd fel rhan o'r CSCA. Mae'r deilliannau'n adlewyrchu taith addysg dysgwr ac yn gyson â meysydd polisi Cymraeg 2050 ac Addysg yng Nghymru: Ein Cenhadaeth Genedlaethol.

Deilliant 1

Mwy o blant meithrin/tair oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg

Deilliant 2

Mwy o blant dosbarth derbyn/pump oed yn cael eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg

Deilliant 3

Mwy o blant yn parhau i wella eu sgiliau Cymraeg wrth drosglwyddo o un cyfnod o'u haddysg statudol i un arall

Deilliant 4

Mwy o ddysgwyr yn astudio ar gyfer cymwysterau Cymraeg (fel pwnc) a phynciau drwy gyfrwng y Gymraeg

Deilliant 5

Mwy o gyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio'r Gymraeg mewn cyd-destunau gwahanol yn yr ysgol

Deilliant 6

Cynnydd yn y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg i ddisgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol (“ady”) yn unol â'r dyletswyddau a bennir gan y ddeddf anghenion dysgu ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) 2018

Deilliant 7

Cynnydd yn nifer y staff addysgu sy'n gallu addysgu Cymraeg (fel pwnc) a thrwy gyfrwng y Gymraeg

ID: 2853, adolygwyd 29/03/2023