Ysgolion Sir Benfro

Fforwm Derbyn Sir Benfro - 4 Tachwedd 2021

Cofnodion Cyfarfod O'r Fforwm Derbyn Sir Benfro A Gynhelir Drwy Microsoft TeamsDdydd Iau, 4 Tachwedd 2021 Am 8.30a.m.

 

Yn Bresennol:

Y CynghoryddAlison Tudor

Yr Hybarch Paul Mackness (Cadeirydd Dros Dro) - Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru

Heather Cale - Pennaeth, Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc

Y Parchedig John Cecil, Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru

Erica Davies - Swyddog Derbyn (Swyddog Awdurdod)

Nick Dyer - Pennaeth, Ysgol VC Gelliswick (Cynradd)

Jane Harries - Pennaeth, Ysgol Uwchradd Hwlffordd (Uwchradd)

Tom Moses - Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwr

Steven Richards-Downes - Cyfarwyddwr Addysg (Swyddog Awdurdod)

Michele Thomas - Pennaeth, Ysgol Gymunedol Doc Penfro (Cynradd)

 

Hefyd yn bresennol:

Matthew Johns - Swyddog Trafnidiaeth Statudol

Mr H Jones - Rheolwr Adnoddau a Llywodraethu

David Thompson - Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwella

Yasmin Todd - Cynrychiolydd Cymunedol Lleol, Teuluoedd y Gwasanaeth Milwrol

Lydia Cheshire - Rheolwr Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu

 

Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr John Davies a Guto Woodham ac Alison Kavanagh (PGR).

 

11. Penodi Cadeirydd ac Is - gadeirydd

Gofynnodd Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwella am enwebiadau ar gyfer rôl y Cadeirydd, ond ni chafwyd enwebiadau, felly cytunodd yr Hybarch Paul Mackness i gadeirio’r cyfarfod hwn yn unig a chytunodd y grŵp i ofyn am enwebiadau ar gyfer Cadeirydd ac Is-gadeirydd eto yn y cyfarfod ym mis Mehefin 2022.

Amlinellwyd manylion ymrwymiad y Cadeirydd/Is-gadeirydd ac anogwyd yr Aelodau i gysylltu ag un o'r tîm derbyn os oeddent yn dymuno trafod ymgymryd â'r rôl o fis Mehefin ymlaen.

Gweithred: Bod enwebiadau ar gyfer y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd i'w ceisio yn y cyfarfod ym mis Mehefin 2022.

Swyddog Cyfrifol: Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwella

 

12. Aelodaeth o'r Fforwm Derbyn

Dywedodd Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwella fod yr aelodaeth graidd oedd 14 ar hyn o bryd gydag un swydd wag. Mynegwyd croeso cynnes i'r pedwar aelod newydd fel a ganlyn:

 • Michele Thomas, a enwebwyd gan Gymdeithas Prifathrawon Cynradd Sir Benfro (PAPH) fel cynrychiolydd Penaethiaid i gymryd lle Debbie Davies a ymddeolodd ar ddiwedd y flwyddyn academaidd ddiwethaf.
 • Nick Dyer, a enwebwyd gan PAPH fel cynrychiolydd y Pennaeth i gymryd lle Paul Harris yr oedd ei gyfnod yn y swydd i fod i ddod i ben ar 4Tachwedd 2021 ond wedi cadarnhau y byddai'n ymddeol ddiwedd mis Rhagfyr 2021.
 • Jane Harries, a enwebwyd gan Gymdeithas Prifathrawon Uwchradd Sir Benfro (PASH) fel cynrychiolydd Penaethiaid i gymryd lle Paul Edwards.
 • Yasmin Todd, sy'n cynrychioli'r Gymuned Leol ar gyfer Teuluoedd y Lluoedd Arfog fel y cytunwyd yng nghyfarfod diwethaf y fforwm.

Tynnwyd sylw at yr un swydd wag fel cynrychiolydd ar gyfer yr Eglwys Gatholig. Er y gofynnwyd am enwebiadau gan Mr Paul White ar ôl i gyfnod Sue Robert ddod i ben ar 20 Hydref 2020, dywedwyd nad oedd dim wedi dod i law.  Awgrymodd Heather Cale, gyda chymeradwyaeth Mr White, y gellid enwebu Sarah Mansfield, Pennaeth yn Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Wiwlan . Dywedodd y Parch John Cecil y byddai'n e-bostio Mr Paul White ynghylch yr awgrym, y cytunwyd arno gan y grŵp.

Diweddarwyd y grŵp bod cyfnod yr Hybarch Paul Mackness yn y swydd i fod i ddod i ben ar 21 Tachwedd 2021 a dywedodd y Cadeirydd y byddai'n cael ei ailbenodi.

Gweithred: Bod e-bost yn cael ei anfon at Mr Paul White yn awgrymu bod Sarah Mansfield, Pennaeth yn Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair Wiwlan yn cael ei henwebu fel cynrychiolydd yr Eglwys Gatholig Rufeinig. 

Swyddog Cyfrifol: Y Parch John Cecil

 

13. Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cynigiwyd gan y Parchedig John Cecil, Cynrychiolydd yr Eglwys yng Nghymru; Eiliwyd gan Heather Cale, Pennaeth, Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Sant Marc.

Penderfynwyd

Bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Mehefin 2021 yn cael eu cymeradwyo fel cofnod cywir.

 

14. Materion yn codi o'r cofnodion

Cafwyd diweddariad gan y Cadeirydd a Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwella ar y tri cham gweithredu a gafodd eu cynnwys gyda Chofnodion cyfarfod diwethaf y fforwm fel a ganlyn:

 

Rhif Cofnod

Gweithred

 

Swyddog Cyfrifol

Diweddariad:

1

Bod Yasmin Todd yn cael ei wahodd i ymuno ag aelodaeth y Fforwm fel cynrychiolydd o'r Gymuned Leol, sy'n cynrychioli Teuluoedd y Gwasanaeth Milwrol.

Rheolwr y Rhaglen Polisi a Gwella

Bod Yasmin Todd wedi derbyn y gwahoddiad ac wedi ymuno ag aelodaeth graidd y fforwm.

1

Bod penodi Cadeirydd ac Is-Gadeirydd newydd yn cael ei ychwanegu at agenda nesaf y fforwm.

 

Swyddog Gwasanaethau Democrataidd a Chraffu

Fel y cytunwyd yn eitem 2 ar yr agenda - gofynnir am enwebiadau ar gyfer y Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn y cyfarfod ym mis Mehefin 2022.

9

Bod llythyr yn cael ei anfon at Teleri

Williams ar ran y Fforwm

yn mynegi eu diolch diffuant am

ei blynyddoedd lawer o wasanaeth ymroddedig

i dderbyniadau ysgolion.

Rheolwr Polisi a’r Rhaglen

Gwella

Anfonwyd llythyrau o ddiolch at Debbie Davies a Teleri Williams yn mynegi diolchiadau’r Fforwm.

 

Darparwyd diweddariad ychwanegol a oedd yn ymwneud ag ail bwynt bwled Cofnod 3 yn nodi bod adran drafnidiaeth y wefan wedi'i gwella ymhellach a'i bod bellach yn cynnwys 'gwiriwr hawliau' lle gallai rhieni fewnbynnu eu cod post i weld a fyddai gan eu plentyn hawl i gludiant am ddim i'r ysgol. Y gobaith oedd y byddai'r cyfleuster yn cynorthwyo rhieni yn eu proses o wneud penderfyniadau wrth ddewis ysgol i wybod ar adeg y cais a fyddai ganddynt hawl i gludiant am ddim i'r ysgol ai peidio ac felly'n helpu i leihau nifer yr apeliadau cludiant.

 

15. Adroddiad Blynyddol i'r Fforwm

Amlinellodd y Swyddog Derbyniadau Adroddiad Blynyddol y Fforwm Derbyn 2020/21 fel y'i cynhwysir yn y pecyn agenda, ac aeth y fforwm ati i'w gymeradwyo a chytunodd iddo gael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Gweithred: Bod Adroddiad Blynyddol y Fforwm Derbyn 2020/21 yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Swyddog Cyfrifol: Swyddog Derbyn 

 

16. Monitro Trefniadau Derbyn i Ysgolion VA

Amlinellodd y Rheolwr Adnoddau a Llywodraethu adroddiad Monitro Trefniadau Derbyn i Ysgolion VA a thynnodd sylw at y ffaith bod tair ysgol wedi'u gordanysgrifio ar hyn o bryd (Ysgol Penrhyn Dewi, Holy Name a St Oswalds). Dywedwyd bod Ysgol Penrhyn Dewi wedi cytuno i'r niferoedd ychwanegol gan eu bod yn gallu eu derbyn ond ychwanegwyd y gallai fod angen cynnal adolygiad capasiti o'r ysgol.

Wrth ystyried yr adroddiad, cododd yr Aelodau'r y pwyntiau canlynol:

 • Dywedodd y Cadeirydd ei fod hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Derbyn Ysgol Penrhyn Dewi ac yn dilyn cwestiwn gan Bennaeth Ysgol VC Gelliswick dywedodd ei fod wedi cael sicrwydd bod capasiti ar lefel Gynradd ac Uwchradd er bod angen newid fwyaf ar hyn o bryd ar gyfer y cyfnod uwchradd.
 • Tynnodd Tom Moses, Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr, sylw at y ffaith bod y cynnydd yn y niferoedd yn gysylltiedig â'r ad-drefnu diweddar ar ddarpariaeth ysgolion uwchradd yn Hwlffordd a gofynnwyd a fyddai agor ysgol Uwchradd newydd Hwlffordd yn helpu gyda'r gordanysgrifiad. Dywedodd y Cadeirydd ei bod yn debygol y byddai rhai disgyblion yn dychwelyd i Ysgol Uwchradd Hwlffordd er eu bod wedi ychwanegu bod llawer wedi'u tynnu o’r ysgol am eu bod eisiau addysg ffydd.
 • Cododd Pennaeth Ysgol Uwchradd Hwlffordd bryderon ynghylch yr effaith ariannol y gallai'r amrywiad i gapasiti ysgol ei achosi i ysgolion cyfagos.
 • Amlinellodd y Swyddog Trafnidiaeth Statudol y pwysau ar drafnidiaeth a oedd yn cael eu hachosi gan fudo disgyblion sy'n mynychu ysgolion y tu allan i'w dalgylch a dywedodd nad oedd yn ofynnol i'r Awdurdod ddarparu cludiant i ddisgyblion sy'n mynychu ysgolion ffydd, a oedd wedi achosi cynnydd yn y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus a rhieni yn gwneud y penderfyniad i ariannu cludiant eu hunain. Tynnwyd sylw at y cynnydd mewn costau tanwydd a dywedwyd y byddai angen i weithredwyr drosglwyddo'r costau hynny ymlaen felly roedd yr Awdurdod yn rhagweld costau tendro uwch ar gyfer 2022.
 • Gofynnodd Tom Moses, Cynrychiolydd Rhiant Lywodraethwyr a oedd angen unrhyw wybodaeth ychwanegol gan rieni a oedd am gofrestru eu plentyn i ysgol y tu allan i'w dalgylch, yn seiliedig ar sail ffydd. Dywedodd y Cadeirydd, gan fod ysgolion gwirfoddol a gynorthwyir yn rheoli eu derbyniadau eu hunain yn aml, y byddant yn gofyn am lythyr gan yr offeiriad/gweinidog priodol i gefnogi cais y plentyn er nad oedd hynny'n wir bob amser gan ei fod yn ddewis i rieni.
 • Cafwyd trafodaeth ynglŷn â'r effaith gadarnhaol y gallai'r cynnydd yn y dreth ail gartref ei chael ar nifer y derbyniadau i ysgolion pentref er y dywedwyd nad oes gan Ysgol Penrhyn Dewi, yn anffodus, y gallu i ymgymryd â phob cais am fynediad i blant sy'n symud i'r dalgylch ers i'r datblygiad tai newydd gael ei adeiladu gan eu bod eisoes yn llawn gyda'r disgyblion ychwanegol nad ydynt yn byw yn y dalgylch mewn rhai grwpiau blwyddyn.
 • Yn dilyn cwestiwn gan y Cynghorydd Alison Tudor, amlinellodd y Swyddog Trafnidiaeth Statudol y ddau ddalgylch ar gyfer Ysgol Caer Elen.
 • Dywedodd y Cyfarwyddwr Addysg y byddai unrhyw adborth sy'n deillio o gyfarfodydd y fforwm yn cael ei fwydo'n ôl i'r Corff Llywodraethu perthnasol ganddo ef a’r Rheolwr Adnoddau a Llywodraethu.

Wrth grynhoi, cytunodd y grŵp i nodi cynnwys yr adroddiad ar drefniadau derbyn. 

 

17.  Adroddiad ar Apeliadau Derbyn

Amlinellodd y Rheolwr Polisi a’r Rhaglen Wella y sefyllfa bresennol o ran apeliadau derbyn, ar 16 Medi 2021, fel a ganlyn:

Ers cyfarfod diwethaf y Fforwm ar 10 Mehefin 2021 roedd 14 o apeliadau unigol wedi dod i law.

O'r 14 o apeliadau cafodd 6 eu canslo/tynnu'n ôl oherwydd newid mewn amgylchiadau neu oherwydd bod lleoedd yn cael eu cynnig yn ddiweddarach.

O'r apeliadau a oedd yn weddill, cafodd 8 apêl wrandawiad gyda 7 yn cael eu cadarnhau ac 1 yn cael ei gwrthod fel a ganlyn:

 • 3 – Ysgol Caer Elen – cadarnhawyd
 • 3 – Ysgol Bro Gwaun – cadarnhawyd
 • 1 - Ysgol Gymunedol Doc Penfro - cadarnhawyd
 • 1 – Ysgol Fenton – gwrthodwyd

Ychwanegwyd, o ran cyfathrebu â rhieni drwy'r wefan, fod dull corfforaethol wedi'i fabwysiadu i sicrhau y byddai'r holl ffurflenni sydd wedi'u cynnwys ar wefan y Cyngor ar gael fel e-Ffurflen, felly roedd gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu'r ffurflen apeliadau PDF gyfredol ar e-Ffurflen.

 

18. Awgrymiadau ar gyfer eitemau yn y dyfodol i'w hystyried gan y Fforwm

Awgrymiadau ar gyfer eitemau yn y dyfodol i'w hystyried gan y fforwm fel a ganlyn:

 • Ethol Cadeirydd ac Is-gadeirydd – cytunwyd ar gyfer cyfarfod Mehefin 2022.
 • Data ADY - Cododd nifer o benaethiaid bryderon ynghylch sut y byddai digon o ddata'n cael ei dderbyn ar ôl i'r trawsnewid ADY ddigwydd a thynnwyd sylw at bwysigrwydd derbyn data manwl, ar y pwynt derbyn. Dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai defnyddio SIMS yn cynorthwyo gyda'r mater a chytunodd y byddai trafodaeth ynghylch disgwyliadau'r system yn fuddiol yng nghyfarfod mis Mehefin 2022. Dywedodd y Rheolwr Adnoddau a Llywodraethu fod y tîm wedi bod yn gweithio ar y newid o 'ganolfan athrawon' i 'sims' er y nodwyd y byddai'r newid eisoes wedi digwydd erbyn y cyfarfod ym mis Mehefin 2022. 

 

19. Dyddiad y cyfarfod nesaf

Cytunodd y grŵp y byddai cyfarfod nesaf y fforwm yn cael ei gynnal ar 9 Mehefin 2022 am 08:30a.m.

 

Daeth y cyfarfod i ben am 9.28a.m.

 

ID: 8866, adolygwyd 05/07/2022