Ysgolion yr 21ain Ganrif

Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd

Broliant newydd ar gyfer gwefan y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif:

Sefydlwyd Ysgol Uwchradd a Reolir Hwlffordd o 1 Medi 2018 fel ysgol cyfrwng Saesneg 11-19 ar ôl cau Ysgol Wirfoddol a Reolir Tasker Milward ac Ysgol Syr Thomas Picton.

Ar 26 Gorffennaf 2018, cymeradwyodd Cyngor Sir Penfro argymhelliad y grŵp gorchwyl a gorffen y dylai'r achos busnes dros gyllid y Rhaglen Ysgolion a Cholegau ar gyfer yr 21ain Ganrif enwi hen safle Ysgol Syr Thomas Picton fel y safle a ffefrir ar gyfer adeilad ysgol newydd.

Yn dilyn gwaith helaeth yn ystod 2019 i osod llety dros dro ychwanegol a symud yr holl ddarpariaeth o safle Prendergast (hen safle Ysgol Syr Thomas Picton), mae'r ysgol yn gweithredu’n gyfan gwbl o safle Portfield (hen safle Ysgol Tasker Milward).

Cymeradwywyd yr achosion busnes dilynol ar gyfer adeilad busnes newydd gan Lywodraeth Cymru, a dechreuwyd y gwaith o adeiladu'r ysgol newydd, gwerth £48.7 miliwn, ym mis Tachwedd 2020, a disgwylir i’r gwaith gael ei gwblhau yn ystod haf 2022.

Bydd yr adeilad newydd yn derbyn 1,500 o ddisgyblion rhwng 11 ac 16 oed, yn ogystal â 250 o ddisgyblion yn y chweched dosbarth, ac fe fydd yn adeilad dau lawr gydag atriwm canolog sy'n gweithredu fel ardal i gyfarfod, bwyta a chymdeithasu. Mae cyfleusterau chwaraeon newydd yn cynnwys neuadd chwaraeon wyth cwrt, cae rygbi 3G wedi'i lifoleuo sy’n bodloni safonau Undeb Rygbi Cymru, a dwy ardal chwaraeon amlddefnydd. Bydd pob un ar gael i ddefnydd cymunedol y tu allan i oriau ysgol.

Bydd y trac athletau, cae pob tywydd, cyrtiau tennis a chaeau glaswellt presennol yn cael eu cadw.

Bydd y rhan fwyaf o draffig, gan gynnwys bysiau ysgol, yn mynd i'r safle drwy ffordd fynediad newydd oddi ar yr A40, a fydd yn arwain yn uniongyrchol at barth parcio coetsys / gollwng newydd a meysydd parcio newydd i staff ac ymwelwyr.

Ysgol Uwchradd Hwlffordd - Galeri Ffram Ddur Ebrill 2021

Ysgol Uwchradd Hwlffordd – Galeri Ffram Ddur Chwefror 2021

 

Datganiadau’r Wasg / Newyddion DiweddarafGaleri

Prifathrawes newydd Hwlffordd yn dechrau ym mis Chwefro

Y Cyheodd Yn Cyfarfod  Thim Cynllunio Ysgol Newydd

Seremoni Torri Tywarchen Tachwedd 20

 

 

Cylchlythrau

Cylchlythyr Uchel Hwlffordd Hydref 2017

Cylchlythyr Uchel Hwlffordd Ionawr 2018

Cylchlythyr Uchel Hwlffordd Tachwedd 2020

Cylchlythyr Uchel Hwlffordd Chwefror 2021

 

 

 

   

Cofnodion Grŵp Gorchwyl a Gorffen
Chwefror 2018
Mawrth 2018
Ebrill 2018
Mai 2018
Mehefin 2018

   

               

 

                                

ID: 3759, adolygwyd 19/10/2021