Ystafell Newyddion

Latest News

Cynnal fforwm llwyddiannus i landlordiaid lleol

Lansiwyd cynllun newydd sy’n galluogi landlordiaid sector preifat lleol i roi eu heiddo ar brydles i’r Cyngor Sir yn gyfnewid am incwm rhent misol wedi’i warantu (Cynllun Lesio Cymru) yn Fforwm Landlordiaid Sir Benfro.

03 February 2023

Clwb Pel-droed Clarbeston Road yn ennill gwobr Efydd insport

Mae Clwb Pêl-droed Clarbeston Road wedi’i longyfarch ar fod y clwb pêl-droed cyntaf yn Sir Benfro i ennill safon Efydd insport gan Chwaraeon Anabledd Cymru (ChAC) sy’n cydnabod ymrwymiad y clwb i arferion cynhwysol.

02 February 2023

Symposiwm rhyngwladol dan arweiniad Cysylltiadau Hynafol mewn cydweithrediad ag Ymddiriedolaeth Pererindod Prydain

Mae Cysylltiadau Hynafol yn arwain symposiwm rhad ac am ddim i ddathlu pererindod a mynd i’r afael â thri chwestiwn allweddol: sut ydych chi'n creu llwybr pererin llwyddiannus; sut fyddwn ni'n elwa; ac a oes gwahaniaeth rhwng twrist a phererin?

Mae'r digwyddiad ar 11 a 12 Mawrth 2023 yng Ngwesty Riverside Park, Enniscorthy / Inis Córthaidh, Swydd Wexford, hefyd yn nodi lansiad y Llwybr Pererin newydd rhwng Llwch Garmon (Wexford) a Sir Benfro.

02 February 2023

Sir Benfro ar y brig am ailgylchu yng Nghymru am y drydedd flwyddyn yn olynol

Trigolion Sir Benfro yw'r ailgylchwyr gorau yng Nghymru unwaith eto

Mae ystadegau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn dangos mai cyfraddau ailgylchu Sir Benfro oedd yr uchaf yng Nghymru'r llynedd - am y drydedd flwyddyn yn olynol - a bron i dri chwarter o'r holl wastraff sy’n cael ei ailgylchu.

01 February 2023

Dewis a Chymysgu Cynnyrch Mislif!

Mae sawl prosiect creadigol ac arloesol yn cael eu treialu yn Sir Benfro mewn ymdrech i drechu tlodi mislif ar draws ein cymunedau.

31 January 2023

Diweddariad: Cyngor yn ymateb i Gyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus Hwlffordd

Yn dilyn galw cynigion i ddatblygu Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gyhoeddus newydd Hwlffordd yn ôl i'r Cabinet gan y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gwasanaethau yr wythnos diwethaf, mae Cabinet Cyngor Sir Penfro wedi ymateb i'r newid mewn cyfarfod eithriadol y bore yma (dydd Llun 30ain Ionawr).

30 January 2023

Facebook


ID: 463, revised 03/11/2017