COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Adeiladu ysgol gwerth £48.7m yn Sir Benfro yn parhau'n gyflym

Mae Morgan Sindall Construction a Chyngor Sir Penfro wedi dathlu cyrraedd hanner ffordd yn y broses o gyflwyno adeilad newydd Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd gwerth £48.7m yn Hwlffordd.

Nodwyd y garreg filltir gyda seremoni ‘topio allan’, lle gwahoddwyd y tîm cleientiaid i dystio drostynt eu hunain y cynnydd dramatig sydd wedi cael ei wneud ar safle blaenorol Ysgol Syr Thomas Picton.

Ysgol Uwchradd Hwlffordd 2

Mae’r cyfnod allweddol hwn hefyd yn cynrychioli ymrwymiad parhaus i drawsnewid ysgolion Sir Benfro yn amgylcheddau ysgol o ansawdd uchel ar gyfer yr 21ain Ganrif. Mae'r gwaith partneriaeth cryf rhwng yr Awdurdod a Llywodraeth Cymru yn rhoi'r cyfleusterau gorau i ddysgwyr.

Bydd lle yn adeilad newydd yr ysgol i 1500 o ddisgyblion 11-16 oed a 250 o ddisgyblion chweched dosbarth. Bydd yn agor ym mis Medi 2022.

Dechreuodd y gwaith o ddymchwel yr hen ysgol ym mis Ionawr 2020, gyda phawb a oedd yn gysylltiedig â'r prosiect yn gweithio'n galed i sicrhau bod y gwaith adeiladu'n dechrau ym mis Tachwedd 2020.

Mae Morgan Sindall Construction bellach wedi cyrraedd hanner ffordd ac ar y trywydd iawn i gael yr ysgol yn barod yn ystod haf 2022.

Fel rhan o'r prosiect, mae Morgan Sindall Construction hefyd yn adeiladu cyfleusterau chwaraeon newydd gan gynnwys neuadd chwaraeon wyth cwrt, cae 3G maint llawn â llifoleuadau a dwy ardal gemau aml-ddefnydd. Bydd y trac athletau presennol, y cae pob tywydd a'r caeau porfa hefyd yn cael eu cadw.

Nid dim ond y rheiny sy'n mynychu'r ysgol uwchradd a'r chweched dosbarth newydd fydd yn elwa ar y cyfleusterau chwaraeon newydd – bydd pob un ar gael i'r gymuned leol eu defnyddio y tu allan i oriau ysgol.  

Dywedodd Robert Williams, Cyfarwyddwr Ardal Morgan Sindall Construction: "Rydym yn falch iawn o gyrraedd y garreg filltir bwysig hon yn Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd a gweld y prosiect hwn yn cael ei lunio mewn gwirionedd. Mae cyrraedd cam hwn y prosiect, er gwaethaf yr holl heriau yr ydym wedi'u hwynebu gyda'r pandemig a'r gadwyn gyflenwi, yn dyst i waith caled ac ymroddiad pawb sy’n gysylltiedig.

"Bydd yr ysgol newydd yn darparu cyfleusterau addysgol a chwaraeon o'r radd flaenaf i genedlaethau presennol a chenedlaethau'r dyfodol o ddisgyblion eu mwynhau, yn ogystal â'r gymuned gyfagos a fydd yn cael mynediad y tu allan i oriau ysgol.

"Edrychwn ymlaen at barhau â'n perthynas waith agos â Chyngor Sir Penfro a Llywodraeth Cymru wrth iddynt barhau â'u gwaith pwysig gyda Rhaglen Ysgolion a Cholegau'r 21ain Ganrif."

Canmolodd y Cynghorydd Guy Woodham, Aelod y Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes yng Nghyngor Sir Penfro, y cynnydd ar y safle, a dywedodd. "Mae’r ymdrechion enfawr y mae pawb wedi'u gwneud i gadw'r prosiect hwn yn brydlon er gwaethaf yr heriau niferus y bu'n rhaid eu hwynebu a'u goresgyn, wedi parhau i greu argraff arnaf. Diolch yn fawr i bawb sy'n gysylltiedig ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at agor yr ysgol newydd wych hon ym mis Medi'r flwyddyn nesaf."

Dywedodd Jane Harries, Pennaeth Ysgol Uwchradd Wirfoddol a Reolir Hwlffordd: "Mae'r ysgol wrth ei bodd gyda'r cynnydd a wnaed gan y tîm er gwaethaf yr heriau a ddaw yn sgil COVID. Mae gallu cadw'r rhaglen yn brydlon ac ar gyllideb yn dyst i waith caled ac ymroddiad y tîm o Gyngor Sir Penfro, Morgan Sindall a'r holl gontractwyr dan sylw.

"Mae'r Pennaeth, y Llywodraethwyr a'r staff yn arbennig o ddiolchgar am y cyfle i ymgynghori'n rheolaidd ar agweddau ar y broses ddylunio ac adeiladu ar gyfer yr ysgol newydd a fydd yn sicr o fod yn ddarpariaeth addysgol ragorol i ddisgyblion Hwlffordd a'i dalgylch."

Ysgol Uwchradd Hwlffordd 3

Dywedodd y Cynghorydd Sir Alison Tudor, aelod lleol dros Prendergast, fod llawer iawn o ddisgwyl i'r ysgol newydd, a fyddai'n gwneud gwahaniaeth mawr i ddyfodol addysg yn Hwlffordd.

 


ID: 8360, revised 23/11/2021