COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Ystafell Newyddion

Annog pobl sy’n berchen ar gŵn i fod yn gyfrifol fel bod pawb yn mwynhau eu diwrnod ar y traeth

Mae Cyngor Sir Penfro yn annog perchenogion cŵn i fod yn gyfrifol fel y gallwn ni i gyd fwynhau traethau godidog y Sir yr haf hwn.

Wrth i’r cyfyngiadau Covid-19 lacio, rydym yn disgwyl i lawer o bobl anelu am yr arfordir, felly bydd parchu ein gilydd a’r amgylchedd naturiol yn bwysicach nag erioed.

A bydd Sir Benfro, sy’n sir gyfeillgar i gŵn, yn croesawu llawer o gyfeillion pedair coes hefyd.

Tra byddant yn ymweld â thraethau Sir Benfro a’u mwynhau, gofynnir i bobl sy’n hoffi cŵn gadw rhai cyfyngiadau mewn cof mewn perthynas â’u hanifeiliaid anwes.

Rhwng 1 Mai a 30 Medi, ni chaniateir cŵn ar Draeth y Gogledd yn Ninbych-y-pysgod, nac ar Draeth Whitesands ger Tyddewi.

Fodd bynnag, mae ardaloedd di-gŵn penodol wedi’u dynodi ar rai traethau eraill.

Mae ardaloedd eraill yn nodi ble mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn.

Diben yr is-ddeddfau yw sicrhau bod pawb, p’un a ydynt yn berchen ar gi neu beidio, yn gallu mwynhau eu hamser ar lan y môr.

Bydd arwyddion wedi’u diweddaru sy’n rhoi manylion yr is-ddeddfau yn cael eu harddangos ar yr holl draethau, a’r prif fynedfeydd ac allanfeydd i draethau, a bydd arwyddion a baneri’n cael eu harddangos a’u chwifio gan achubwyr bywyd.

Bydd hyn yn helpu pobl i fynd â’u hanifeiliaid anwes i’r rhannau o’r traeth sydd wedi’u dynodi iddynt eu mwynhau.

Bydd yr arwyddion a ddefnyddir yn rhan o ymgyrch ehangach i annog ymddygiad cyfrifol wrth ymweld â Sir Benfro a’i mwynhau.

Er y rhoddir blaenoriaeth bob amser i ymgysylltu ag aelodau’r cyhoedd, esbonio’r is-ddeddfau ac annog ymddygiad cyfrifol, mae’r ffordd y bydd y cyfyngiadau’n cael eu monitro wedi newid hefyd.

Bydd Timau Gorfodi yn gweithio ochr yn ochr â’r patrolau a gynhelir ar hyn o bryd i fynd i’r afael â gadael sbwriel a baeddu gan gŵn yn ein cymunedau.

Lle y bo’n briodol, gellir rhoi Hysbysiadau Cosb Benodedig o £75. Gall hyn godi i hyd at £500 pe byddai’r mater yn cael ei erlyn yn llwyddiannus yn y llys.

Trwy ymgysylltu, cynghori a hyrwyddo’r is-ddeddfau, a gefnogir gan arwyddion newydd, mae’r Cyngor yn gobeithio annog pobl i fod yn berchenogion cŵn fwy cyfrifol fyth.

Bydd hyn yn galluogi pawb sy’n defnyddio’r traethau i gael hwyl a phrofiad da yr haf hwn.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Penfro, y Cynghorydd David Simpson: “Mae Sir Benfro’n awyddus iawn i groesawu pawb sydd wedi bod yn breuddwydio am fynd am dro ar y traeth ar hyd llawer o’r flwyddyn ddiwethaf.

“Rydyn ni’n gwybod ac yn deall bod cŵn yn rhan o’r teulu, a bod mynd â’ch anifeiliaid anwes allan i’r traeth am y dydd neu am dro syml ar lan y môr mor bwysig.

“Trwy ymgysylltu ac esbonio, gobeithiwn y gallwn hyrwyddo perchenogaeth gyfrifol ar gŵn yr haf hwn i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau eu hamser ar ein harfordir rhyfeddol.

“Cynlluniwch eich ymweliadau ac edrychwch ar y mapiau o’r ardaloedd di-gŵn a’r wybodaeth arall sydd ar gael. Edrychwn ymlaen at groesawu pawb, p’un a oes ganddynt ddwy goes neu bedair, unwaith eto.”

I gael rhagor o wybodaeth, gweler: https://www.sir-benfro.gov.uk/rheoli-cwn

Gallwch lawrlwytho mapiau o’r ardaloedd di-gŵn a gwybodaeth bellach yn: https://www.visitpembrokeshire.com/lawrlwythiadau

 


ID: 7745, revised 28/04/2021